Чо­вен ко­ро­ля Ху­фу

У Єги­пті до­слі­джу­ють зна­хід­ку, ймо­вір­но, 4500-рі­чно­го ві­ку

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Усе­ре­ду ар­хе­о­ло­ги за­яви­ли про чу­до­ву зна­хід­ку бі­ля Ве­ли­кої пі­ра­мі­ди в Гі зі: час ти ни чов на, який, імо­вір­но був по­бу­до­ва­ний для ко ро ля Ху фу, який пра вив Єгип том під час Чет - вер­тої ди­на­стії по­над 4500 ро­ків то­му, по­ві­дом­ляє Рей­тер. Знай­де­на до­шка 26 ме­трів зав­дов ж ки, і це най біль ша з 700 ра­ні­ше ви­яв­ле­них ча­стин су­дна. Єги­пет­ські та япон­ські ар хео ло ги хо чуть від но ви ти всі ча­сти­ни чов­на і ви­ста­ви­ти їх у Ве ли ко му Єги пе­тсь ко му му зеї, ко ли він від кри єть ся на­сту­пно­го ро­ку.

ФО­ТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.