«Жі­но­чий світ» — у склі

У Льво­ві від­кри­ла­ся пер­ша пер­со­наль­на ви­став­ка мо­ло­дої мис­тки­ні Яни Ма­са­ле­вич

Den (Ukrainian) - - Культура - Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фо­то ав­то­ра

Векс­по­зи­ції « Жін­ка » , пред­став­ле­ній у га­ле­реї Львів­ської на­ціо­наль­ної ака­де­мії ми­стецтв, — жи­во­пис та ро­бо­ти із ху­до­жньо­го скла. Це пер­ша пер­со­наль­на ви­став­ка сту­ден­тки 6 кур­су ЛНАМ. Усі пред­став­ле­ні ро­бо­ти бу­ли ство­ре­ні впро­довж остан­ніх двох ро­ків.

Ху­до­жни­ця на­вча­є­ться на ка­фе­дрі ху­до­жньо­го скла. То­му основ­ний акцент у ви­став­ці — са­ме на ро­бо­тах із скла. У них від­обра­же­но жі­нок рі­зних на­ціо­наль­но­стей з при­та­ман­ни­ми ли­ше їм етно­еле­мен­та­ми. Що ва­жли­во, свої обра­зи мис­тки­ня шу­кає не у мо­де­лях. Її ге­ро­ї­ні — це зви­чай­ні жін­ки, яких мо­жна ко­жно­го дня зу­стрі­ти на ву­ли­ці. Але са­ме во­ни є мі­кров­се­сві­том для Яни Ма­са­ло­вич, нав­ко­ло яко­го все обер­та­є­ться.

«Я на­ро­ди­ла­ся в се­лі. Лю­блю по­їсти, але так скла­ло­ся, що ху­день­ка. Мо­жли­во, то­му на під­сві­до­мо­му рів­ні хо­че­ться та­ких пе­ре­біль­шень, пи­шні­ших форм, які для ока є ми­ло­ви­дни­ми, жі­но­чни­ми. Осо­бли­во для чо­ло­ві­ків», — роз­по­ві­ла Яна Ма­са­ло­вич.

Жи­во­пи­сні тво­ри ху­до­жни­ці ви­рі­зня­ю­ться не­пе­ре­сі­чною екс­пре­сі­єю, ди­на­мі­кою ком­по­зи­цій­них рі­шень та осо­бли­вим від­чу­т­тям ко­льо­ру. Її ро­бо­ти у ху­до­жньо­му склі де­мон­стру­ють ви­со­кий ми­сте­цький рі­вень, про­фе­сій­не во­ло­ді­н­ня скла­дни­ми те­хно­ло­гі­чни­ми при­йо­ма­ми та фор­мо­твор­чи­ми ме­то­да­ми. По­при мо­ло­дий вік, Яні Ма­са­ло­вич уже вда­ло­ся ви­ро­би­ти ори­гі­наль­ну ав­тор­ську ма­не­ру та зна­йти но­ві за­со­би ви­ра­же­н­ня, до­ся­гну­ти ці­лі­сно­сті та гар­мо­ній­ної вза­є­мо­дії жи­во­пи­сних тво­рів та ху­до­жньо­го скла.

« Жін­ка є клю­чо­вим кон­це­птом у твор­чо­сті Яни Ма­са­ло­вич. Во­на ре­транс­лює її образ у най­рі­зно­ма­ні­тні­ших ва­рі­а­ці­ях: спо­ку­сни­ця, мін­ли­ва, хви­лю­ю­ча, ні­жна, тен­ді­тна, на­че скло, а іно­ді та­ка не­зво­ру­шна... Жін­ка — це ма­лень­кий все­світ, нав­ко­ло яко­го все обер­та­є­ться. Це бе­ре­ги­ня- ма­ти і во­дно­час це « ми­сте­цька фор­ма » , яка бу­ває ду­же рі­зною. Ко­жна ро­бо­та тор­ка­є­ться пев­ної про­бле­ми, яка бу­ла пе­ре­жи­та і пе­ре­о­сми­сле­на ав­тор­кою. Це її осо­би­сті вну­трі­шні ре­фле­ксії, своє­рі­дна по­е­ти­за­ція жі­но­чої су­тно­сті, май­стер­но пе­ре­да­на у жи­во­пи­сних та скля­них екс­пе­ри­мен­тах » , — роз­по­вів Орест ПРИНАДА, ку­ра­тор ви­став­ки, при­ват- до­цент ка­фе­дри ху­до­жньо­го скла ЛНАМ.

По­при мо­ло­дий вік, Яні Ма­са­ло­вич вже вда­ло­ся ви­ро­би­ти ори­гі­наль­ну ав­тор­ську ма­не­ру та зна­йти но­ві за­со­би ви­ра­же­н­ня, до­ся­гну­ти ці­лі­сно­сті та гар­мо­ній­ної вза­є­мо­дії жи­во­пи­сних тво­рів та ху­до­жньо­го скла. Мис­тки­ня — яскра­ва пред­став­ни­ця мо­ло­дої ге­не­ра­ції львів­ської ми­сте­цької шко­ли. Яна Ма­са­ло­вич актив­но екс­пе­ри­мен­тує з рі­зни­ми жи­во­пи­сни­ми при­йо­ма­ми, те­хно­ло­гі­я­ми та фор­мо­тво­ре­н­ням у склі. Ро­бо­ти ви­рі­зня­ю­ться не­пе­ре­сі­чни­ми ми­сте­цьки­ми яко­стя­ми, есте­ти­чною до­вер­ше­ні­стю та гли­бо­кою змі­стов­ні­стю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.