Як пра­цю­ють му­зеї у рин­ко­вих умо­вах?

31 бе­ре­зня На­ціо­наль­ний ху­до­жній му­зей Укра­ї­ни та «Ме­тод Фонд» за­про­шу­ють на дис­ку­сію

Den (Ukrainian) - - Культура -

На цей раз ви­рі­ши­ли під­ня­ти те­ми про істо­рію та під­ста­ви вза­є­мо­дії су­ча­сно­го ми­сте­цтва та му­зей­них ін­сти­ту­цій. На дис­ку­сію за­про­ше­ні ху­до­жни­ки, ку­ра­то­ри й ми­сте­цтво­знав­ці, які спро­бу­ють уза­галь­ни­ти свій до­свід ді­яль­но­сті в му­зей­но­му по­лі, по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. Уча­сни­ки по­дії: Окса­на Бар­ши­но­ва, Ми­ко­ла Рі­дний, Ні­кі­та Ка­дан, Єв­ге­нія Мо­ляр та Во­ло­ди­мир Во­ро­тньов, Юрій Кру­чак, Де­нис Пан­кра­тов, Яро­слав Фу­тим­ський, пред­став­ни­ки му­зе­їв з во­сьми обла­стей Укра­ї­ни.

Пер­ші згад­ки про ін­тер­вен­ції су­ча­сно­го ми­сте­цтва в му­зей­не по­ле да­ту­ю­ться ран­нім пе­рі­о­дом не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни. Во­ни від по­ча­тку ма­ли ін­тер­ди­сци­плі­нар­ний ха­ра­ктер — суб’єкта­ми вза­є­мо­дії та кри­ти­ки ста­ва­ли не ли­ше ху­до­жні, але й істо­ри­чні, кра­є­знав­чі, лі­те­ра­тур­но-ме­мо­рі­аль­ні му­зеї. Хо­ча ця ді­яль­ність не ви­ді­ли­ла­ся в якийсь ху­до­жній на­прям чи ста­лу тен­ден­цію, при­кла­дів вза­є­мо­дії біль­ша­ло, а її гли­би­на зро­ста­ла. Зокре­ма — че­рез про­ни­кне­н­ня ря­ду за­хі­дних мо­де­лей ху­до­жньої та ку­ра­тор­ської ді­яль­но­сті. Остан­ні, в свою чер­гу, бу­ли від­по­від­дю на кри­зу єв­ро­пей­сько­го му­зею, ко­трий, по­чи­на­ю­чи з се­ре­ди­ни ХХ ст., від­чу­вав брак ле­гі­тим­но­сті й не­об­хі­дність де­ко­ло­ні­за­цій­них пе­ре­тво­рень. «Істо­рі­о­гра­фі­чний поворот» у су­ча­сно­му ми­сте­цтві — під­ви­ще­на ува­га ху­до­жни­ків до пра­ктик ар­хі­ву­ва­н­ня та му­зей­но­го пред­став­ле­н­ня, а та­кож про­бле­ма­ти­ки істо­ри­чної пам’яті, — став спро­бою ре­а­бі­лі­та­ції/ре­а­про­прі­а­ції за­хі­дно­го му­зею.

В укра­їн­ських умо­вах ху­до­жни­кам до­ве­ло­ся ма­ти спра­ву з де­що від­мін­ним суб’єктом. Ним є «пост­ра­дян­ський му­зей» — утво­ре­н­ня, що існує в ста­ні пер­ма­нен­тної ін­фра­стру­ктур­ної та іден­ти­тар­ної кри­зи. Кри­за іден­ти­чно­сті є на­слід­ком ра­дян­сько­го му­зей­но­го про­е­кту, чиї ри­си бу­ли успад­ко­ва­ні укра­їн­ськи­ми му­зе­я­ми в май­же не­змін­но­му ви­гля­ді. Ви­ко­ри­ста­н­ня му­зею як ре­транс­ля­то­ра дер­жав­ної іде­о­ло­гії та за­со­бу фор­му­ва­н­ня по­лі­ти­чної ло­яль­но­сті гро­ма­дян за­ли­ша­є­ться па­нів­ною пра­кти­кою. Ін­фра­стру­ктур­на кри­за — на­слід­ком ба­га­то­рі­чної не­ста­чі ба­зо­вих ре­сур­сів, й, від­не­дав­на — за­гро­зи фі­зи­чно­го руй­ну­ва­н­ня че­рез вій­сько­ву агре­сію. Ви­мо­ги фі­нан­со­вої ав­то­но­мі­за­ції та на­да­н­ня прі­о­ри­те­ту по­пу­ляр­но-про­сві­тни­цькій ді­яль­но­сті, що їх уряд ви­су­ває за­кла­дам куль­ту­ри, ство­рю­ють до­да­тко­ве на­пру­же­н­ня в му­зей­но­му по­лі. Втім, важ­ко за­пе­ре­чи­ти, що з еко­но­мі­чно­го бо­ку пост-ра­дян­ський му­зей за­ли­ша­є­ться ру­ди­мен­том, скла­дно при­сто­со­ва­ним до рин­ко­вих умов.

Та­кий стан му­зей­ни­цтва кон­тра­стує з по­ло­же­н­ням ху­до­жни­ка та ку­ра­то­ра су­ча­сно­го ми­сте­цтва. Остан­ні опи­ня­ю­ться в аван­гар­ді куль­тур­них ін­ду­стрій, отри­му­ю­чи не ли­ше без­пре­це­ден­тний об­сяг­су­спіль­ної ува­ги, але й, все ча­сті­ше, до­ступ до пе­ре­роз­по­ді­лу еко­но­мі­чних благ. За умо­ви на­ле­жної про­фе­сіо­на­лі­за­ції й ба­жа­н­ня до­лу­чи­тись до ме­не­джер­ської ді­яль­но­сті, їм не­скла­дно опа­ну­ва­ти ка­на­ли гран­ту­ва­н­ня та су­б­гран­ту­ва­н­ня, — в кра­ї­ні, де еко­но­мі­ка та куль­тур­ний се­ктор тра­ди­цій­но за­ле­жать від зов­ні­шньої фі­нан­со­вої до­по­мо­ги. Му­зей, у свою чер­гу, все рід­ше ви­сту­пає актив­ним аген­том куль­тур­ної по­лі­ти­ки, пе­ре­ва­жно ре­а­гу­ю­чи на іні­ці­а­ти­ви, що над­хо­дять ззов­ні. Ін­сти­ту­ції, що ко­лись фор­му­ва­ла сві­до­мість та сві­то­гляд, стає все важ­че ви­ко­ну­ва­ти базові фун­кції збе­ре­же­н­ня ма­те­рі­аль­них фон­дів й не­пе­рерв­но­сті на­у­ко­вої ро­бо­ти. Від­так, істо­ри­чне спів­від­но­ше­н­ня му­зею та ху­до­жни­ка, як но­сі­їв по­зи­ції при­ві­ле­йо­ва­ної й слаб­кої від­по­від­но, пе­ре­стає бу­ти чин­ним...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.