День хо­ло­дно­го сма­ко­ли­ка

Den (Ukrainian) - - 25 - Ан­на ГАВРИЛЮК МА­ЛЮ­НОК АВ­ТО­РА

Ця роз­по­відь бу­де про те, як за­бо­ро­ни по­ро­джу­ють сма­чні спосо­би їх обі­йти. Ще в ХVI сто­літ­ті на те­ре­нах Пів­ні­чної Аме­ри­ки ви­ни­кли «си­ні за­ко­ни» — низ­ка за­бо­рон на будь-яку роз­ва­жаль­ну і тор­го­вель­ну ді­яль­ність по не­ді­лях. Ці за­ко­ни ста­ли на­слід­ком аске­ти­чних тра­ди­цій біль­шо­сті хри­сти­ян­ських пе­ре­се­лен­ців із Єв­ро­пи. На­слід­ком по­ру­ше­н­ня та­ких за­ко­нів мо­гли ста­ти не ли­ше ви­прав­ні ро­бо­ти, а й де­кіль­ка ро­ків тюр­ми...

Пі­зні­ше са­ме один із «си­ніх за­ко­нів» став при­во­дом для ство­ре­н­ня ре­це­пта де­сер­ту «сан­де». Са­ма на­зва яко­го вка­зує на не­ді­лю — Sunday. Адже в де­кіль­кох шта­тах бу­ло за­бо­ро­не­но по не­ді­лях вжи­ва­ти мо­ро­зи­во. То­му ла­су­ни ви­га­да­ли спо­сіб обі­йти за­бо­ро­ну, ство­рив­ши сма­ко­лик на осно­ві мо­ро­зи­ва з до­да­ва­н­ням ка­ра­мель­но­го си­ро­пу та фру­ктів. Та­ким чи­ном фор­маль­но цей ви­ріб ста­вав не мо­ро­зи­вом, а де­сер­том. Ре­цепт бу­ло за­па­тен­то­ва­но 3 кві­тня 1892 ро­ку, і від­то­ді «сан­де» ста­ло одним із най­по­пу­ляр­ні­ших де­сер­тів у США.

Пі­зні­ше ре­цепт на­був не­злі­чен­ної кіль­ко­сті ва­рі­а­цій — «ба­на­но­вий сан­де», «че­ре­па­хо­вий сан­де» та ін. І хо­ча ча­си «си­ніх за­ко­нів» ми­ну­ли, де­які з них ді­ють і до­сі. Що­прав­да, ли­ше в кон­се­рва­тив­них шта­тах, і те­пер не по­ши­рю­ю­ться на мо­ро­зи­во, обме­жу­ю­чись за­бо­ро­ною на про­даж та вжи­ва­н­ня ал­ко­го­лю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.