«Хо­ро­ші сол­да­ти – пру­жи­на вій­ни»

За­снов­ник про­е­кту InformNapalm Ро­ман Бур­ко — про арешт ко­ле­ги в Бі­ло­ру­сі, бо­роть­бу з про­па­ган­дою та гло­баль­ні ви­кли­ки ін­фор­ма­цій­но­го фрон­ту

Den (Ukrainian) - - 25 - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

Важ­ко по­ві­ри­ти, але 29 бе­ре­зня ми­ну­ло три ро­ки Мі­жна­ро­дній во­лон­тер­ській спіль­но­ті InformNapalm. Про­сто скла­дно усві­до­ми­ти, що гі­бри­дна вій­на Ро­сії про­ти Укра­ї­ни, яка ста­ла по­штов­хом до ство­ре­н­ня ре­сур­су, три­ває так дов­го.

За цей час спіль­но­та, до якої вхо­дять де­ся­тки во­лон­те­рів із рі­зних кра­їн, опу­блі­ку­ва­ла чи­ма­ло ре­зо­нан­сних роз­слі­ду­вань. Та­кі ма­те­рі­а­ли під­хо­плю­ють сві­то­ві ме­діа, їх пред­став­ля­ють на ва­жли­вих між­на­ро­дних зу­стрі­чах (на­при­клад, до­по­відь ко­ман­ди про­е­кту то­рік пред­ста­ви­ли на се­сії Пар­ла­мент­ської асам­блеї Ра­ди Єв­ро­пи). «День» роз­пи­тав Ро­ма­на Бур­ка про ре­зуль­та­ти ро­бо­ти спіль­но­ти та ви­кли­ки, які сьо­го­дні до­лає її ко­ман­да.

«ДО­НЕ­СЕ­Н­НЯ ВА­ЖЛИ­ВОЇ ІН­ФОР­МА­ЦІЇ МО­ЖЕ ОХО­ПЛЮ­ВА­ТИ СО­ТНІ ТИ­СЯЧ ЛЮ­ДЕЙ»

— InformNapalm опри­лю­днив де­ся­тки ва­жли­вих роз­слі­ду­вань. Що осо­би­сто ви вва­жа­є­те го­лов­ним до­ся­гне­н­ням спіль­но­ти?

— Ме­ні зда­є­ться, що го­лов­не на­ше до­ся­гне­н­ня не тіль­ки в ре­зо­нан­сних роз­слі­ду­ва­н­нях, а на­сам­пе­ред — у фор­му­ван­ні уні­каль­ної між­на­ро­дної ко­ман­ди во­лон­те­рів, яка змі­цни­лась за ці три по­лум’яні ро­ки. «Не зо­ло­то, як всі ду­ма­ють, а хо­ро­ші сол­да­ти — пру­жи­на вій­ни, бо за зо­ло­то не зав­жди зна­йдеш хо­ро­ших сол­да­тів, а хо­ро­ші сол­да­ти зав­жди ді­ста­нуть зо­ло­то», — цей ви­слів іта­лій­сько­го фі­ло­со­фа Нік­ко­ло Ма­кі­а­вел­лі то­чно зма­льо­вує суть ро­бо­ти спіль­но­ти InformNapalm. Во­лон­те­ри ко­ман­ди на са­мо­му ен­ту­зі­а­змі збу­ду­ва­ли си­сте­му ефе­ктив­ної ін­фор­ма­цій­ної ро­бо­ти, якій мо­жуть по­за­здри­ти дер­жав­ні стру­кту­ри, що ма­ють зна­чне фі­нан­су­ва­н­ня й пов­но­ва­же­н­ня.

— Якою за­раз є ау­ди­то­рія про­е­кту?

— У кіль­кі­сно­му пла­ні ау­ди­то­рія чи­та­чів на­шо­го ре­сур­су ко­ли­ва­є­ться від 10 до 40 ти­сяч від­ві­ду­ва­чів на до­бу, все за­ле­жить від кон­кре­тно­го до­слі­дже­н­ня. У цьо­му аспе­кті ми біль­ше орі­єн­ту­є­мось на ро­бо­ту жур­на­лі­стів, які під­хо­плю­ють на­ші ма­те­рі­а­ли та ви­сві­тлю­ють по­ру­ше­ні на­ми те­ми на но­вин­них ре­сур­сах. Зав­дя­ки їм до­не­се­н­ня ва­жли­вої ін­фор­ма­ції мо­же охо­плю­ва­ти со­тні ти­сяч ко­ри­сту­ва­чів ін­тер­не­ту, при цьо­му ва­жли­вою є ба­га­то­мов­ність ви­кла­де­них на­ми роз­слі­ду­вань.

Але, крім кіль­кі­сних па­ра­ме­трів оцін­ки ау­ди­то­рії, ми та­кож вба­ча­є­мо ефе­ктив­ність у то­му, що на­ші ма­те­рі­а­ли чи­та­ють лю­ди в рі­зних то­чках сві­ту, які від­по­від­а­ють за прийня­т­тя рі­шень у по­лі­ти­чній, ін­фор­ма­цій­ній та вій­сько­вій пло­щи­нах. На­при­клад, ми ба­чи­мо по IP-адре­сах, що до нас на сайт по­стій­но за­хо­дять ко­ри­сту­ва­чі з мі­ні­стерств обо­ро­ни кра­їн-чле­нів НАТО. Ці­кав­ля­ться на­шою ін­фор­ма­ці­єю в Єв­ро­пей­сько­му пар­ла­мен­ті, рі­зно­ма­ні­тні си­ло­ві стру­кту­ри Укра­ї­ни, Гру­зії, США та ба­га­тьох ін­ших кра­ї­нах сві­ту.

«РО­СІЯ ВЕ­ДЕ ГЛО­БАЛЬ­НУ ГРУ З ДЕ­СТА­БІ­ЛІ­ЗА­ЦІЇ БЕЗ­ПЕ­КО­ВО­ГО СЕ­РЕ­ДО­ВИ­ЩА»

— Про­ект звер­тає ува­гу на про­бле­ми, пов’яза­ні не тіль­ки з Укра­ї­ною. На яких між­на­ро­дних те­мах сьо­го­дні ва­жли­во акцен­ту­ва­ти?

— Нас ці­кав­лять будь-які те­ми, пов’яза­ні з пря­мою чи при­хо­ва­ною агре­сі­єю РФ не тіль­ки про­ти Укра­ї­ни, а й по всьо­му сві­ту. На­при­клад, спро­би де­ста­бі­лі­за­ції на Бал­ка­нах, ін­фор­ма­цій­ні ата­ки у кра­ї­нах ЄС, ство­ре­н­ня ро­сій­ської п’ятої ко­ло­ни в Поль­щі, вій­сько­ві опе­ра­ції на Близь­ко­му Схо­ді — все це по­тра­пляє в об’єктив до­слі­дни­ків InformNapalm.

За­раз Ро­сія ве­де гло­баль­ну гру з де­ста­бі­лі­за­ції без­пе­ко­во­го се­ре­до­ви­ща в рі­зних то­чках пла­не­ти, то­му на­ша мі­сія — на сво­є­му рів­ні ви­кри­ва­ти пла­ни або при­хо­ва­ні кро­ки агре­со­ра.

— Як, на ва­шу дум­ку, Укра­ї­ні тре­ба змі­цню­ва­ти «ін­фор­ма­цій­ний фронт»?

— Тре­ба ді­я­ти аси­ме­три­чно. Не вар­то ство­рю­ва­ти мі­ні­стер­ства, ін­сти­ту­ції та ін­ші дер­жав­ні або вій­сько­ві уста­но­ви, щоб на­ма­га­ти­ся впли­ва­ти на ці про­це­си. Та­кі стру­кту­ри не ви­три­му­ють кон­ку­рен­ції з не­уря­до­ви­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми та спіль­но­та­ми, які ді­ють гну­чкі­ше та ефе­ктив­ні­ше. То­му, мо­жли­во, вар­то бу­ло б не ви­тра­ча­ти зай­ві ре­сур­си, а зо­се­ре­ди­тись на аспе­ктах, в яких укра­їн­ці справ­ді по­тре­бу­ють тур­бо­ти дер­жа­ви: на по­кра­щан­ні со­ці­аль­них умов, рів­ня ме­ди­ци­ни та осві­ти, під­трим­ці ін­но­ва­цій, те­хно­ло­гій, ви­ро­бни­цтва то­що. Це — го­лов­ний «ін­фор­ма­цій­ний фронт», на яко­му має ді­я­ти дер­жа­ва. Всі ін­ші ви­кли­ки укра­їн­ці зда­тні по­до­ла­ти са­мо­ор­га­ні­за­ці­єю.

СЕ­РЕД ПРА­ГНЕНЬ — СТВО­РИ­ТИ РОЗ­ВІ­ДУ­ВАЛЬ­НО­АНА­ЛІ­ТИ­ЧНИЙ ЦЕНТР

— Не­дав­но в Мін­ську за­три­ма­ли ре­да­кто­ра бі­ло­ру­ської ре­да­кції InformNapalm Де­ни­са Іва­ши­на. Як ча­сто чле­ни ва­шої ко­ман­ди під­да­ю­ться ри­зи­ку?

— Ко­жен во­лон­тер спіль­но­ти має ви­бір — афі­шу­ва­ти чи ні свою ді­яль­ність. Пу­блі­чність або ано­нім­ність — це вла­сний ви­бір ко­жно­го во­лон­те­ра, який ми по­ва­жа­є­мо. Де­нис ду­же смі­ли­вий та іні­ці­а­тив­ний жур­на­ліст, він ви­рі­шив для се­бе, що пу­блі­чно від­сто­ю­ва­ти­ме свою гро­мад­ську по­зи­цію. На жаль, він, як і ба­га­то ін­ших жур­на­лі­стів, став жер­твою не­пра­во­мір­них за­три­мань під час «Дня Во­лі» в Бі­ло­ру­сі. Він бо­єць за ду­хом, це ви­дно і з йо­го ін­терв’ю на­пе­ре­до­дні за­сі­да­н­ня су­ду, де він зміг­пе­ре­ло­ми­ти хід про­це­су та про­ве­сти вла­сне «роз­слі­ду­ва­н­ня». У ре­зуль­та­ті Де­нис отри­мав п’ять діб адмі­ні­стра­тив­но­го аре­шту, 30 бе­ре­зня йо­го звіль­ни­ли.

За­га­лом за три ро­ки ми не фі­ксу­ва­ли пе­ре­слі­ду­вань на­ших во­лон­те­рів за їхню ді­яль­ність у рам­ках про­е­кту в будь-якій кра­ї­ні сві­ту, хо­ча біль­шість ста­ви­ться до пи­та­н­ня ано­нім­но­сті ду­же при­скі­пли­во.

Зві­сно, ми по­стій­но отри­му­є­мо по­гро­зи фі­зи­чної роз­пра­ви від рі­зних про­ро­сій­ськи на­ла­што­ва­них ко­ри­сту­ва­чів ін­тер­не­ту, але ко­жен во­лон­тер слід­кує за вла­сною без­пе­кою.

— Як пла­ну­є­те роз­ви­ва­ти InformNapalm?

— Тре­ба по­гли­блю­ва­ти ана­лі­ти­чну скла­до­ву, роз­ши­рю­ва­ти ав­то­ном­ність мов­них ре­да­кцій, ство­рю­ва­ти но­ві осе­ред­ки спіль­но­ти в рі­зних кра­ї­нах, за­лу­ча­ти до­но­рів до фі­нан­су­ва­н­ня, але тіль­ки за умо­ви не­втру­ча­н­ня в ре­да­кцій­ну по­лі­ти­ку ре­сур­су, бо для нас вкрай ва­жли­во ли­ша­ти­ся не­за­ле­жни­ми.

Се­ред да­ле­ко­гля­дних пра­гнень, якщо це бу­де акту­аль­но, — ство­ри­ти на ба­зі спіль­но­ти InformNapalm між­на­ро­дний не­уря­до­вий роз­ві­ду­валь­но-ана­лі­ти­чний центр для збо­ру та оброб­ки ін­фор­ма­ції що­до про­гно­зу­ва­н­ня гі­бри­дних ви­кли­ків і фор­му­ва­н­ня гну­чкої си­сте­ми ре­а­гу­ва­н­ня на них по всьо­му сві­то­ві. Ще — ви­бу­ду­ва­ти ефе­ктив­ну си­сте­му ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки та ко­му­ні­ка­ції се­ред кра­їн Бал­то-Чор­но­мор­ської ві­сі. Але для цьо­го не­об­хі­дні чи­ма­лі ре­сур­си, то­му ми за­ли­ша­є­мось во­лон­тер­ською, про­те не­за­ле­жною спіль­но­тою, яка за три ро­ки про­де­мон­стру­ва­ла по­ту­жний роз­ви­ток і зро­би­ла ве­ли­кий вне­сок у май­бу­тню пе­ре­мо­гу над ро­сій­ським агре­со­ром.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.