Iз ки­шень­ко­во­го слов­ни­ка укра­їн­сько­го жур­на­лі­ста: «Тем­ник»

«24-30.03.2017»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­дрій ПЛАХОНІН

На від­мі­ну від чор­ної кі­шки, «тем­ник» укра­їн­ські жур­на ліс ти мо жуть знай ти і в тем ній кім на ті, на віть як - що йо­го там і не­має.

■ Тер­мін «тем­ник» у су­ча­сно­му укра­їн­сько­му йо­го зна­чен­ні (не плу­та­ти із се­ре­дньо­ві­чним мон­голь­ським воє­на­чаль­ни­ком) уві­йшов до слов­ни­ка укра­їн­ських ме­діа 2001 ро­ку. Та ли­ше ми­ну­ло­го вів­тор­ка — 16 ро­ків по то­му, впер­ше, і по­ки що тіль­ки в со­ці­аль­них ме­ре­жах, а не в ака­де­мі­чних і жур­на­ліст­ських ко­лах, роз­гор­ну­лось обго­во­ре­н­ня ети­чних ра­мок йо­го вжи­ва­н­ня. Як і ін­ший ви­па­док укра­їн­ських нео­ло­гі­змів — «ті­ту­шки», тер­мін «тем­ник» від са­мо­го по­ча­тку мав різ­ко не­га­тив­ний зміст (як пе­ре­жи­ток не­га­тив­но­го став­ле­н­ня йо­го ав­то­рів до «та­та­ро-мон­голь­сько­го іга»?), ви­зна­ча­ю­чи ди­ре­кти­ву за­со­бам ма­со­вої ін­фор­ма­ції від вла­ди, що зму­шує їх осві­тлю­ва­ти новини ви­клю­чно за­зна­че­ним у ній чи­ном. Ча­си Ле­о­ні­да Ку­чми, який дав «тем­ни­кам» жи­т­тя, дав­но ка­ну­ли в ле­ту. Вже ні­хто, окрім їхніх вла­сни­ків, не на­ка­зує укра­їн­ським ЗМІ, що і як їм го­во­ри­ти, але сло­во «тем­ник», утім, як і ра­ні­ше, за­ли­ша­є­ться в пов­сяк­ден­но­му ін­стру­мен­та­рії пев­ної ча­сти­ни укра­їн­ських жур­на­лі­стів.

■ От і у вів то рок « Укра їнсь - ка прав­да», опу­блі­ку­вав­ши не­ясної до сто вір нос ті і по ход жен ня вну­трі­пар­тій­ні ін­стру­кції для спі­ке рів БПП ( інак ше ка жу чи, пам’ятку з те­за­ми, що від­обра­жу­ють офі­цій­ну по­зи­цію пар­тії з то­го чи ін шо го пи тан ня), од ним вжи ван ням тер мі на « тем ник » у за­го­лов­ку пе­ре­тво­ри­ла їх для не­о­біз на но го чи та ча зі зви чай ної для по­лі­ти­ки або бі­зне­су пра­кти­ки на ма­ло не зло чин про­ти за­сад укра­їн­ської де­мо­кра­тії. Вже в обго­во­ре­н­нях у со­ці­аль­них ме­ре­жах жур на ліс ти « Укра їнсь кої прав - ди» на­ма­га­ли­ся ви­прав­да­ти свою по­зи­цію «змі­ною зна­че­н­ня тер­мі­на » , не ко рек т ніс тю ар гу мен тів « вла ди » в опуб лі ко ва но му ни ми до­ку­мен­ті... Про­те ме­та, з якою в цій пуб лі ка ції бу ло ви ко ри ста но са ме тер мін « тем ник » , ціл ком про­зора: на­да­ти ма­те­рі­а­лу сен­са - цій­ної скан­даль­но­сті, а та­кож ви­ко рис та ти йо го як ма ні пу ля тив - ний ар­гу­мент у су­спіль­ній дис­ку­сії, що роз­гор­та­є­ться до вко­ла пи­та­н­ня про не­об хі­дність еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­них гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій.

■ Ко рис ту ва чі со ці аль них ме реж від зна чи ли ще один ці ка - вий мо­мент: опу­блі­ко­ва­ний «Ук- ра їнсь кою прав дою » до ку мент знач ною мі рою скла де ний як на - бір ци тат із кіль кох пуб лі ка цій то по вих бло ге рів, у яких во ни кіль­ко­ма дня­ми ра­ні­ше на­ма­га­ли­ся під­су­му­ва­ти ар гу­мен­ти на під­трим­ку не­об­хі­дно­сті по сту по во роз ши рю ва ти ко ло обов’ яз ко во го елек т - рон но го де кла ру ван ня і на офі цій но не при бут ко ві ор - га ні за ції. Для ко гось, хто звик зна хо ди ти прос ті від - по ві ді на най склад ні ші за - пи­та­н­ня бу­т­тя, цей факт (не­зва­жа­ю­чи на хро­но­ло­гі­чне не­сти­ку­ва­н­ня) став зай­вим до­ка­зом ді­є­во­сті «тем­ни­ків» та існу­ван ня « фаб ри ки по ро хо бо тів » . Про­те, якщо до­ку­мент, опу­блі­ко­ва­ний «Укра­їн­ською прав­дою», є до­сто­вір­ним, із ньо­го мо­жна зро­би ти аб со лют но ін ший ви сно - вок. — На сьо­го­дні в Укра­ї­ні є ли­ше один «тем­ник» — «Фейсбук», а все ін­ше: дру­ко­ва­ні, еле­ктрон­ні ЗМІ, прес-ре­лі­зи пар­тій і ви­сту­пи пар­тій­них во­ждів і дер­жав­них му­жів — усе це ли­ше про­дукт ці­ле­спря мо ва но го ре фе ру ван ня со ці - аль­них ме­реж. Не Адмі­ні­стра­ція Пре зи ден та роз си лає тек с ти « по­ро­хо­бо­там», нав­па­ки, най­ча­сті­ше це то­по­ві бло­ге­ри ми­мо­во­лі є її ко­лек тив ним тек с то вим про це со - ром — одна го­ло­ва до­бре, а кіль­ка со­тень — кра­ще. На жаль, со­ці - аль ні ме ре жі по ки що на ба га то мен­шою мі­рою впли­ва­ють на ух - ва­ле­н­ня вла­дою рі­шень, на­то­мість за їхні­ми пу­блі­ка­ці­я­ми — не ли­ше їхні ар­гу­мен­та­ції, а й за ре­а­кці­єю на ці ар­гу­мен­ти чи­та­чів, по­літ­те­хно ло ги і спіч рай те ри мо жуть із лег­кі­стю ви­зна­чи­ти, які ар­гу­мен­ти пе ре кон ли ві для ук ра їн ців, а які ні, тим са­мим сфор­му­вав­ши го­то­вий на­бір апро­бо­ва­них тез для го­лів-мов­ців тих чи ін­ших пар­тій і фрак цій, і на віть офі цій них дер - жав­них осіб. Та що вже там, огляд ду­мок со­ці­аль­них ме­реж уже дав­но став окре­мим жан­ром на­віть для про­фе­сій­них жур­на­лі­стів, не го­во­ря­чи вже про те, що чи­ма­ло цих бло­ге­рів і са­мі при­йшли в дру­ко­ва­ні й еле­ктрон­ні ЗМІ.

■ Що ж до кон­кре­тної пу­блі - ка ції « Укра їнсь кої прав ди » , вко­тре вже до­во­ди­ться за­зна­ча­ти, що це ін тер нет-ви дан ня сві до мо ма ні пу лює ін фор ма ці­єю, дез ін - фор­му­ю­чи сво­їх чи­та­чів, во­дно­час знач ною мі рою і са ме ми мо во лі бу ду чи за руч ни ком влас них, за - кла­де­них ще за ча­сів пре­зи­дент­ства Куч ми, ре дак цій них стан дар - тів. На сьо год ні, ко ли мед вед чу - ків­ські «тем­ни­ки» за­ли­ши­лись у да ле ко му ми ну ло му, най біль ша за гро за де мо кра тії по ля гає у сві - до мо му спо тво рен ні ін фор ма ції са ми ми ЗМІ, що під ри ває до ві ру сус піль ст ва до всіх без ви нят ку дже рел ін фор ма ції, ослаб лює єд - ність і під ри ває мо раль ні за са ди гро ма дянсь ко го сус піль ст ва в Укра­ї­ні. Адже не­да­рем­но ма­ні­пу­ля цій ний ін стру мен та рій « Укра - їнсь кої прав ди » , вклю ча ю чи й сам спо­сіб ви­ко­ри­ста­н­ня тер­мі­на « тем ник » , прак тич но в не змі не - но му ви гля ді був за по зи че ний і під час ство рен ня сай та « Кра ї - на.UA». — Не ли­ше по­лі­ти­чні си­ли, що пе­ре­бу­ва­ють на ра­ди­каль­но про ти леж них од на до од ної кін цях по лі тич но го спек т ра, а й скан­даль­ні ЗМІ, які на сло вах де­кла ру ють про ти леж ні цін нос ті, на­справ­ді ко­ри­сту­ю­ться схо­жи­ми ме то да ми ро бо ти, од на ко во руй - нів­ни­ми як для укра­їн­ської де­мо­кра­тії, так і кра­ї­ни в ці­ло­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.