На­слід­ки за­ко­но­мір­ні й очі­ку­ва­ні...

Пре­зи­дент має ви­яви­ти по­лі­ти­чну во­лю й очи­сти­ти наш ін­фор­ма­цій­ний про­стір, на­ші си­ло­ві стру­кту­ри від ро­сій­ської аген­ту­ри

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛОСЄВ

Роз­стріл цін­но­го свід­ка в цен­трі Ки­є­ва бі­ля вхо­ду до го­те­лю, що на­ле­жить ро­сій­сько­му олі­гар­хо­ві, ви­бу­хи на скла­ді боє­при­па­сів, роз­та­шо­ва­но­му за 70 кі­ло­ме­трів від ро­сій­сько­го кор­до­ну, зно­ву зму­шу­ють ро­би­ти не­ми­ну­чі ви­снов­ки. По­дії, що ста­ли­ся, не пер­ші й да­ле­ко не остан­ні, свід­чать про те, що во­ни ло­гі­чно й при­ро­дно ви­пли­ва­ють з по­лі­ти­ки ни­ні­шньої вла­ди, її стра­те­гії й та­кти­ки. Три ро­ки йде вій­на, а Укра­ї­на (та­кою є прин­ци­по­ва по­зи­ція її лі­де­рів) за­ли­ша­є­ться про­хі­дним дво­ром з нав­стіж від­кри­ти­ми кор­до­на­ми, че­рез які віль­но пе­ре­мі­ща­ю­ться гро­ма­дя­ни кра­ї­ни-агре­со­ра. Хто зав­го­дно мо­же до нас звід­ти в’їха­ти й зро­би­ти що зав­го­дно.

Не мо­жна, щоб під час вій­ни кра­ї­на жи­ла так, на­че ні­якої вій­ни не­має. Ось чо­му й сьо­го­дні ро­сій­ські спец­слу­жби в Укра­ї­ні на­со­ло­джу­ю­ться все­до­зво­ле­ні­стю. У сво­їй ді­яль­но­сті во­ни спи­ра­ю­ться на по­ту­жну про­ро­сій­ську «п’яту ко­ло­ну», з якою вла­да спів­пра­цює, за­мість то­го щоб її зни­щу­ва­ти й ізо­лю­ва­ти. Укра­ї­на пе­ре­бу­ває в ста­ні не­ви­зна­че­но­сті. Що ще має ста­ти­ся, щоб вла­да на­ре­шті ви­зна­чи­ла­ся — у нас вій­на чи у нас не вій­на.

А якщо вій­на, то Укра­ї­на має ма­кси­маль­но від­да­ли­ти­ся від агре­со­ра й бу­ти для ньо­го за­кри­тою. Але вла­да нав’язує нам вла­сти­ве їй са­мій роз­дво­є­н­ня сві­до­мо­сті, що й по­ро­джує за­галь­но­на­ціо­наль­ну не­го­тов­ність до ви­про­бу­вань і ви­кли­ків. На­вряд чи ця вла­да з її осо­бли­во­стя­ми зда­тна роз­ро­би­ти й здій­сни­ти на­стіль­ки не­об­хі­дну ни­ні стра­те­гію мі­ні­мі­за­ції ро­сій­сько­го впли­ву в Укра­ї­ні, який в іде­а­лі слід зве­сти пра­кти­чно до ну­ля. А по­ки ро- сій­ські спец­слу­жби по­чу­ва­ю­ться у нас, як десь у них, у Там­бо­ві або Са­ра­то­ві, ро­блять, що за­ма­не­ться, вби­ва­ють, ко­го хо­чуть. Чи ве­де­ться си­стем­на ро­бо­та з лі­кві­да­ції ро­сій­ської роз­ві­ду­валь­но-під­рив­ної ме­ре­жі, чим у нас не за­йма­ли­ся 22 ро­ки? І не впев­не­ний, що за­раз за­йма­ю­ться.

ВІРА У СВОЮ НАЦІЮ

На ТРК «Чор­но­мор­ська» по­ка­за­ли сю­жет про роз­гін бло­ка­дни­ків ОРДЛО си ла­ми віт чиз ня­но го спец на­зу.

Чу­до­во озбро­є­ні, у від­мін­ній екі­пі­ров­ці, від­го­до­ва­ні спе­цна­зів­ці ки­да­ли на зем­лю й мі­си­ли но­га­ми ве­те­ра­нів вій­ни на схо­ді. Цих би здо­ро­вен­них му­жи­ків зі спе­цна­зу та на пе­ре­до­ву...

На жаль, са­ме вла­да де­ста­бі­лі­зує кра­ї­ну і «роз­гой­дує чо­вен». Хі­ба не про це го­во­рить факт, що 200 мі­сце­вих рад в рі­зних ре­гіо­нах кра­ї­ни під­три­ма­ли бло­ка­ду й за­су­ди­ли ре­пре­сії про­ти бло­ка­дни­ків? Але є під­ста­ви пі­до­зрю­ва­ти, що вла­да свої шкур­ни­цькі бі­знес-ін­те­ре­си ста­вить не­ви­мір­но ви­ще за на­ціо­наль­ні ін­те­ре­си Укра­ї­ни. У цьо­му осно­ва на­ших бід. Адже у во­єн­ний час зов­сім ін­ші лю­ди ма­ють сто­я­ти бі­ля дер­жав­но­го пуль­та. В одно­му ки­їв­сько­му жур­на­лі я про­чи­тав ці­ка­ву ін­фор­ма­цію: 1964 ро­ку ЦРУ США під­го­ту­ва­ло до­від­ку про укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів в емі­грант­ських ко­лах За­хі­дної Єв­ро­пи та Пів­ні­чної Аме­ри­ки. Там про них бу­ло ска­за­но так: «У цих лю­дей є ре­лі­гій­на віра у свою націю». Нам сьо­го­дні ду­же не за­ва­ди­ли б на ке­рів­них по­са­дах лю­ди з та­кою не­по­хи­тною ві­рою в Укра­ї­ну за­мість не­на­жер­ли­вих ци­ні­ків, під­ку­пних прой­ди­сві­тів і па­то­ло­гі­чних бре­ху­нів.

А сю­жет про роз­гін бло­ка­дни­ків Ан­дрій Сен­чен­ко у сту­дії ТРК «Чор­но­мор­ська» про­ко­мен­ту­вав так: «Ця кар­тин­ка ні­чо­го, окрім озло­бле­н­ня су­спіль­ства про­ти вла­ди, не по­ро­джує».

ТОЧКА ЗОРУ ДЕМАГОГА

Ба га­то те ле­ка на­лів тран слю­ва ли ви­ступ Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни на за­сі­дан­ні Ра­ди ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку. По­ро­шен­ко кар­тав про­ро­сій­ські по­лі­ти­чні си­ли. Спра­ве­дли­во. Але хі­ба не че­рез ньо­го ця пу­блі­ка, не бу­ду­чи при­тя­гне­ною до від­по­від­аль­но­сті за спів­у­часть у зло­чи­нах ре­жи­му Яну­ко­ви­ча, спо­кій­но си­дить у пар­ла­мен­ті? Та хі­ба ли­ше там... Зда­є­ться, вла­ді ви­ста­чає енер­гії ли­ше на бо­роть­бу з ве­те­ра­на­ми так зва­ної АТО, на про­ти­сто­я­н­ня кри­ти­кам, що ви­сту­па­ють з па­трі­о­ти­чних по­зи­цій. За­те «крем­лів­ські» в Укра­ї­ні мо­жуть пу­блі­чно змі­шу­ва­ти вла­ду з зем­лею (ди­ві­ться ка­нал News One), во­на на це не ре­а­гує. П.О. По­ро­шен­ко ду­же жу­рив­ся з при­во­ду при­пи­не­н­ня тор­гів­лі з оку­пан­та­ми і їхні­ми ма­ріо­не­тка­ми в ОРДЛО. Ло­гі­ка бу­ла за­про­по­но­ва­на та­ка: з ОРДЛО слід тор­гу­ва­ти, щоб бу­ли гро­ші на фі­нан­су­ва­н­ня ЗСУ, щоб во­ю­ва­ти про­ти ОРДЛО. Уся ло­гі­ка на­шої вер­хів­ки сьо­го­дні та­ка.

На «Ес­пре­со-TV» обго­во­рю­ва­ли іні­ці­а­ти­ву Пре­зи­ден­та про­ти по­двій­но­го гро­ма­дян­ства. Нар­деп О.Ля­шко ви­сту­пає за те, щоб обме­же­н­ня по­ши­рю­ва­ли­ся ли­ше на на­чаль­ство, ну а про­сті лю­ди не­хай ма­ють хоч по де­сять па­спор­тів. При­ро­дна точка зору для демагога. Це без кри­ти­ки, у Ста­ро­дав­ній Гре­ції, яка нам і по­да­ру­ва­ла та­ке сло­во, де­ма­гог — вождь на­ро­ду, той, хто йо­го ве­де за со­бою. А щоб ве­сти де­мос за со­бою, йо­му по­трі­бно по­стій­но ле­сти­ти, чи­мось йо­го під­ку­по­ву­ва­ти, ко­рум­пу­ва­ти.

Ля­шко якось за­був, що ма­со­ва роз­да­ча па­спор­тів Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції пе­ре­ду­ва­ла мо­сков­ській агре­сії в Аб­ха­зії та Пів­ден­ній Осе­тії, у При­дні­стров’ї, у Кри­му й ін­ших ре­гіо­нах. Якщо про­стий люд у при­кор­дон­них ре­гіо­нах Укра­ї­ни ма­ти­ме чу­жі

па­спор­ти, то ми отри­ма­є­мо ще ба­га­то «на­ро­дних ре­спу­блік». Чи­ма­ло жи­те­лів За­кар­па­т­тя ма­ють угор­ські па­спор­ти, а сьо­го­дні по­лі­ти­ки Угор­щи­ни вже ви­ма­га­ють ство­ре­н­ня на укра­їн­ській те­ри­то­рії угор­ської ав­то­но­мії. Чо­го во­ни ви­ма­га­ти­муть зав­тра?

СИЛОГІЗМ ІМЕ­НІ АРІСТОТЕЛЯ

На ICTV у про­гра­мі «Сво­бо­да сло­ва» обго­во­рю­ва­ли пи­та­н­ня: «Чи при­зве­де бло­ка­да ОРДЛО до втра­ти оку­по­ва­них те­ри­то­рій?». 54% ау­ди­то­рії від­по­ві­ли «ні», 46% — «так». У ін­тер­не­ті — 75% від­по­ві­ли «ні» і ли­ше 25% — «так». Ви­сту­пав бі­ля мі­кро­фо­на осо­би­сто прем’єр Во­ло­ди­мир Грой­сман, пе­ре­ко­ну­ю­чи пу­блі­ку, що бло­ка­да акти­ві­стів — не­пра­виль­на, а бло­ка­да з бо­ку вла­ди — пра­виль­на.

Дум­ка вла­ди все да­лі від­хо­дить від дум ки ук ра їн ців. У Грой с ма на ви яви ло ся ду же ба га то емо цій, га - сел і за­кли­ків і ду­же ма­ло то­го, що на­зи­ва­ють за­лі­зною ло­гі­кою. Украй склад но ви прав до ву ва ти те, що об’єктив­но сла­бо під­да­є­ться ви­прав­дан­ню. І на­вряд чи на мі­сці Грой­сма­на з цим зав­да­н­ням впо­рав­ся б най­пре­кра­сні­ший по­ле­міст. Ви­яв­ля­є­ться, укра­їн­ців че­ка­ло рай­ське жи­т­тя, а тут ра­птом бло­ка­да, яка все зі­псу­ва­ла. На­чаль­ни­ки сво­ї­ми те­за­ми не­зрід­ка са­мі се­бе по­ши­ва­ють у дур­ні. Ось, на­при­клад, їхнє твер­дже­н­ня, що якщо ми ви­зна­є­мо ОРДЛО оку­по­ва­ною те­ри­то­рі­єю, то від­мо­ви­мо­ся від неї. Одра­зу ви­ни­кає еле­мен­тар­на фі­гу­ра ло­гі­ки: вла­да Укра­ї­ни ви­зна­ла Крим оку­по­ва­ною те­ри­то­рі­єю. От­же, вла­да Укра­ї­ни від­мо­ви­ла­ся від Кри­му. Це кла­си­чний силогізм іме­ні Арістотеля: ве­ли­ка по­сил­ка, мен­ша по­сил­ка, ви­сно­вок. Але на­чаль­ство з гні­вом від­ки­не зви­ну­ва­че­н­ня у від­мо­ві від Кри­му. То­ді тре­ба при­пи­ни­ти го­во­ри­ти ду­ро­щі з при­во­ду оку­по­ва­них ОРДЛО. Ке­рів­ні ора­то­ри по­стій­но вля­пу­ю­ться в та­кі без­глу­здо­сті, вер­зуть ка­зна-що, ви­став­ля­ють са­мі се­бе в не­пре­зен­та­бель­но­му ви­гля­ді. Ні, во­ни да­ле­ко не дур­ні, це во­ни нас, гро­ма­дян, вва­жа­ють дур­ня­ми, які про­ков­тнуть бу­дья­ку ні­се­ні­тни­цю. То­му її й вер­зуть...

При­вер­нув ува­гу ви­ступ нар­де­па Юрія Бе­ре­зи, пред­став­ни­ка тих ком­ба­тів, які уві­йшли до пар­ла­мен­ту й роз­чи­ни­ли­ся там, ні на що не впли­нув­ши. Бе­ре­за скар­жив­ся на Окса­ну Си­ро­їд, яка за­кри­ла за­сі­да­н­ня ВР, якраз ко­ли з’яви­ли­ся «по­тер­пі­лі» від бло­ка­дни­ків пра­во­охо­рон­ці на три­бу­ні Вер­хов­ної Ра­ди. Зві­сно, хва­лив вла­ду, осо­бли­во її вій­сько­ву ді­яль­ність, яку ви­гі­дно від­ті­няв тим, що бу­ло ра­ні­ше. Зно­ву спів­ав улю­бле­ну пі­сню ни­ні­шніх на­чаль­ни­ків: «2014 ро­ку у нас не бу­ло ар­мії». До­зво­лю ви­сло­ви­ти осо­би­сту дум­ку: в нас бу­ла ар­мія, не бу­ло й не­має справ­жньої укра­їн­ської вла­ди. А все ін­ше — на­слід­ки.

Але з ви­снов­ком Бе­ре­зи я аб­со­лю­тно зго­ден: звіль­ни­ти на­ші те­ри­то­рії мо­жна ли­ше зброй­ним шля­хом, ди­пло­ма­ти­чний шлях — фі­кція.

А от Ар­тур Ге­ра­си­мов, пред­став­ник Пре­зи­ден­та у ВР, по­від­ав, що на за­сі­дан­ні РНБО, П.О.По­ро­шен­ко ска­зав, що Дон­бас й Крим бу­дуть ре­ін­те­гро­ва­ні. Про де­о­ку­па­цію, зві­сно, ані сло­ва. От­же, зно­ву про­дав­лю­ва­ти­ме­ться «осо­бли­вий ста­тус Дон­ба­су», тоб­то ре­а­лі­за­ція «тро­ян­сько­го» пла­ну Пу­ті­на. Та­кий со­бі по­лі­то­лог Мар’ян За­бло­цький ствер­джу­вав, що ні­би­то бло­ка­да ОРДЛО спри­я­ти­ме зня­т­тю сан­кцій з РФ. Чо­му? Аб­со­лю­тно за­гад­ко­ва за­ява. Ек­сперт Охри­мен­ко пе­ре­ко­ну­вав, що ні­би­то бло­ка­да озна­чає пе­ре­да­чу ОРДЛО Пу­ті­ну. Чо­му? Зно­ву за­гад­ка...

Ці екс­пер­ти ні­чо­го не мо­жуть об­ґрун­ту­ва­ти. Їхнім твер­дже­н­ням тре­ба по­ві­ри­ти. Але ві­ри їм, як і вла­ді, вже теж не­має. Офі­цій­не екс­пер­тне се­ре­до­ви­ще по­сту­по­во дис­кре­ди­ту­є­ться. На «1+1» у про­гра­мі «Пра­во на вла­ду» нар­деп Ан­тон Ге­ра­щен­ко від­кри­тим текс­том ска­зав про оче­ви­дний факт: «Ба­га­то те­ле­ка­на­лів Укра­ї­ни отри­му­ють на­ка­зи з Крем­ля. Пре­зи­дент має, на­ре­шті, ви­яви­ти по­лі­ти­чну во­лю й очи­сти­ти наш ін­фор­ма­цій­ний про­стір, на­ші си­ло­ві стру­кту­ри від ро­сій­ської аген­ту­ри». Бо­ю­ся, що зно­ву не по­чу­ють...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.