«Чер­во­ний»:

Чим вра­зить гля­да­чів но­ва істо­ри­чна дра­ма

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

Вно­чі з 2 на 3 кві­тня о 01.55 у про­гра­мі «Ар­ґу­мент-Кі­но» на те­ле­ка­на­лі «1+1» в роз­мо­ві Во­ло­ди­ми­ра Вой­тен­ка з пи­сьмен­ни­ком і сце­на­ри­стом Ан­дрі­єм Ко­ко­тю­хою іти­ме­ться про ви­кли­ки й зав­да­н­ня, які сто­ять пе­ред су­ча­сним укра­їн­ським кі­не­ма­то­гра­фом, а та­кож про фільм за йо­го ро­ма­ном «Чер­во­ний» (ре­жи­сер — За­за Бу­а­дзе).

Та­кож у про­гра­мі — роз­гор­ну­та ін­фор­ма­ція про кі­но­те­а­траль­ні но­вин­ки, зокре­ма про но­ву кар­ти­ну фран­цузь­ко­го ре­жи­се­ра в’єтнам­сько­го по­хо­дже­н­ня Чань Ань Гу­нґа «Ві­чність», аме­ри­кан­сько-ні­ме­цький три­лер жа­хів «Лі­ки від ща­стя» ре­жи­се­ра Ґо­ра Вер­бін­сько­го, аме­ри­кан­ську аван­тюр­ну ко­ме­дію «Кра­си­во пі­ти» з Мор­ґа­ном Фрі­ме­ном і Май­клом Кей­ном та про один із най­ам­бі­тні­ших іспан­ських філь­мів остан­ньо­го ча­су — ро­ман­ти­чну дра­му істо­ри­чно­го мас­шта­бу «Паль­ми в сні­гу» ре­жи­се­ра Фер­нан­до Ґон­са­ле­са Мо­лі­ни.

На­сам­кі­нець — те­ле­е­сеї про зна­ме­ни­то­го фін­сько­го по­ста­нов­ни­ка Акі Ка­у­ри­смя­кі, ір­ланд­сько­го акто­ра Май­кла Фас­бен­де­ра, кі­но­ми­тця Ан­дрія Тар­ков­сько­го, про кі­но­дра­му Ла­ри­си Ше­пі­тько «Схо­дже­н­ня» та про зір­ку ні­мо­го кі­но Ме­рі Пі­кфорд.

На­га­да­є­мо, Ан­дрій Ко­ко­тю­ха — пи­сьмен­ник і сце­на­рист. На­ро­див­ся 1970 ро­ку в Ні­жи­ні. За­кін­чив фа- куль­тет жур­на­лі­сти­ки Ки­їв­сько­го уні­вер­си­те­ту ім. Та­ра­са Шев­чен­ка. Є ав­то­ром по­над 40 кни­жок, зокре­ма де­те­ктив­них, ко­ме­дій­них та міс тич них ро ма нів. Во ло дар Гран-прі лі­те­ра­тур­но­го кон­кур­су «Ко­ро­на­ція сло­ва». Сце­на­рист ігро­во­го філь­му «Ту­пик» (1999, ре­жи­сер — Гри­го­рій Ко­хан). Ав­тор сце­на­рі­їв низ­ки те­ле­про­е­ктів, зокре­ма ка­на­лу «1+1», а са­ме се­рі­а­лів «Сто­лі­т­тя Яко­ва» і «Ка­те­ри­на». Ни­ні до ви­хо­ду в про­кат го­ту­є­ться істо­ри­чна дра­ма за йо­го книж­кою та сце­на­рі­єм під на­звою «Чер­во­ний» (2017, ре­жи­сер — За­за Бу­а­дзе).

ФО­ТО НАДАНО АВ­ТО­РОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.