«Да­о­го­пак»: на шля­ху до екра­ні­за­ції

Вже дру­гий укра­їн­ський ко­мікс мо­же ста­ти пов­но­ме­тра­жним ху­до­жнім філь­мом

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Пі­дго­ту­вав Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Гра­фі­чний ро­ман «Да­о­го­пак» ху­до­жни­ка Оле­ксія Че­би­кі­на за сце­на­рі­єм Ма­кси­ма Пра­со­ло­ва мо­же ста­ти пов­но­ме­тра­жним філь­мом. Про це роз­по­вів «Те­ле­кри­ти­ці» Ма­ксим Пра­со­лов. «Так, у нас є та­кі пла­ни — зро­би­ти «Да­о­го­пак» пов­но­ме­тра­жним філь­мом. Ми го­ту­є­мо кіль­ка ані­ма­цій­них про­е­ктів на пі­тчин­гДерж­кі­но. Тоб­то пла­ну­є­мо спо­ча­тку ви­пу­ска­ти «Да­о­го­пак» у фор­ма­ті мо­ушн-ко­мікс», — роз­по­вів Пра­со­лов. На­га­да­є­мо, «Да­о­го­пак» — три­том­на епо­пея про при­го­ди ко­за­ків-ха­ра­ктер­ни­ків із ли­цар­сько­го ор­де­ну ма­гів і май­стрів бо­йо­вих ми­стецтв За­по­розь­кої Сі­чі. Це мо­же бу­ти вже дру­гий укра­їн­ський фільм, зня­тий за мо­ти­ва­ми на­ціо­наль­но­го ко­мі­ксу. Як уже пи­сав «День», ни­ні у ко­про­ду­кції з Поль­щею зні­ма­є­ться фільм « Ма­ксим Оса» за гра­фі­чним ро­ма­ном Іго­ря Ба­рань­ка. «Ві­дзня­то при­бли­зно тре- ти­ну філь­му, близь­ко 40 хви­лин екран­но­го ча­су. Про­ве­де­на ве­ли­ка ро­бо­та зі ство­ре­н­ня істо­ри­чно­го ре­кві­зи­ту і близь­ко 300 ори­гі­наль­них ко­стю­мів. Про­те основ­на ча­сти­на зйо­мок по­пе­ре­ду. Бу­дуть і за­хо­пли­ві по­ста­нов­ки бо­їв, і мі­сти­чна де­те­ктив­на лі­нія, і гар­ний ко­за­цький гу­мор», — роз­по­вів «Те­ле­кри­ти­ці» про­дю­сер Ма­ксим Асад­чий.

ФО­ТО З САЙ­ТА STORE.DAOGOPAK.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.