Чо­му во­ли­ня­ни див­ля­ться ро­сій­ське те­ле­ба­че­н­ня?

«Ни­ні це не ло­каль­не пи­та­н­ня окре­мо­го ре­гіо­ну, а про­бле­ма ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки дер­жа­ви», — ек­сперт

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­та­лія МАЛІМОН, Луцьк, «День»

35% те­ри­то­рії Во­ли­ні, пе­ре­ва­жно пів­ні­чні її ра­йо­ни, не по­кри­то ци­фро­вим те­ле­ба­че­н­ням. Від­по­від­но, на­се­ле­н­ня ди­ви­ться ро­сій­ські за­бо­ро­не­ні ка­на­ли (зав­дя­ки бі­ло­ру­сько­му мов­ни­ку), що в умо­вах гі­бри­дної вій­ни є отри­ма­н­ням спо­тво­ре­ної, во­ро­жої ін­фор­ма­ції. При­чи­на — не­до­ста­тня кіль­кість те­ле­веж у ре­гіо­ні, адже з два­над­ця­ти не­об­хі­дних їх зве­де­но тіль­ки шість. Мі­сце­ва вла­да до­но­си­ла і до­но­сить про­бле­му до най­ви­щих ор­га­нів вла­ди. Кін­це­вою ж да­тою ви­ко­ри­ста­н­ня ана­ло­го­во­го те­ле­ра­діо­мов­ле­н­ня в Укра­ї­ні має ста­ти 30 черв­ня 2017 ро­ку. Від­по­від­но ли­ше 65% во­ли­нян змо­жуть ди­ви­ти­ся ци­фро­ве те­ле­ба­че­н­ня. А ін­ші?

Сві­тла­на ГОЛОВАЧУК,

на­чаль­ник від­ді­лу ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Во­лин­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції:

— Про­бле­ма не­по­кри­т­тя «ци­фрою» або ж ци­фро­вим те­ле­ра­діо­мов­ле­н­ням для Во­ли­ні не но­ва. На пре­ве­ли­кий жаль. Зві­сно, з огля­ду на по­дії — роз­пал гі­бри­дної вій­ни, — на­бу­ла ін­шо­го змі­сту й ін­шої ва­ги. Ни­ні це не ло­каль- на про­бле­ма окре­мо­го ре­гіо­ну, а про­бле­ма ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки дер­жа­ви.

Сьо­го­дні ма­є­мо си­ту­а­цію, ко­ли 35% те­ри­то­рії обла­сті не по­кри­то ци­фро­вим те­ле­ві­зій­ним мов­ле­н­ням, фа­кти­чно ча­сти­на жи­те­лів Во­ли­ні, осо­бли­во пів­ні­чних ра­йо­нів, опи­ни­ла­ся без до­сту­пу до жо­дно­го із за­галь­но­на­ціо­наль­них мов­ни­ків, а та­кож дер­жав­но­го ре­гіо­наль­но­го. 84 на­се­ле­них пун­кти Ра­тнів­сько­го, Лю­бе­шів­сько­го, Ка­мінь-Ка­шир­сько­го та Ма­не­ви­цько­го ра­йо­нів із кіль­кі­стю на­се­ле­н­ня по­над 190 ти­сяч осіб пе­ре­бу­ва­ють в ін­фор­ма­цій­но­му ва­ку­у­мі. Окрім то­го, є про­бле­ми із при­йо­мом ци­фро­во­го фор­ма­ту й на те­ре­нах Кі­вер­ців­щи­ни (Цу­мань та Оли­ка). Про­бле­ма не ли­ше у не­ста­чі веж (збу­до­ва­но 6 із 12), ай у не­до­ста­тній кіль­ко­сті пе­ре­да­ва­чів та їхній низь­кій по­ту­жно­сті.

Про на­яв­ність про­бле­ми й мо­жли­ві на­слід­ки обл­держ­адмі­ні­стра­ція не­о­дно­ра­зо­во ін­фор­му­ва­ла ке­рів­ни­цтво дер­жа­ви та про­філь­них стру­ктур — ДКТРУ, На­ціо­наль­ної ра­ди з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня та ра­діо­мов­ле­н­ня Укра­ї­ни, Мі­ні­стер­ства ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни, про­філь­но­го ко­мі­те­ту ВРУ, РНБО. Одна­че й до­сі пи­та­н­ня є акту­аль­ним.

Зокре­ма, ли­ше упро­довж остан­ніх 2014 — 2017 ро­ків на­ді­сла­но ли­сти: го­ло­ви обл­держ­адмі­ні­стра­ції на адре­су Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни, що роз­гля­дав­ся на за­сі­дан­ні Ка­бмі­ну, на під­ста­ві Рі­ше­н­ня яко­го (пункт 5 роз­ді­лу 9 про­то­ко­лу № 75 від 10.09.2014 р.) пе­ред­ба­ча­лось вжи­ти не­від­кла­дних за­хо­дів для за­без­пе­че­н­ня при­йо­му си­гна­лів дер­жав­но­го те­ле­ра­діо­мов­ле­н­ня у на­се­ле­них пун­ктах Во­лин­ської обла­сті. Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни що­до за­без­пе­че­н­ня при­кор­дон­ної те­ри­то­рії обла­сті ві­тчи­зня­ни­ми те­ле­про­гра­ма­ми (від 23 жов­тня 2014 ро­ку №5668/23/2-14), го­ло­ві ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань ін­фор­ма­ти­за­ції та зв’яз­ку про вклю­че­н­ня пи­та­н­ня за­без­пе­че­н­ня аб­со­лю­тно­го по­кри­т­тя ві­тчи­зня­ним мов­ле­н­ням те­ри­то­рії Во­ли­ні в по­ря­док ден­ний пар­ла­мент­ських слу­хань на те­му: «Ре­фор­ми га­лу­зі ін­фор­ма­цій­но-ко­му­ні­ка­тив­них те­хно­ло­гій та роз­ви­ток ін­фор­ма­цій­но­го про­сто­ру Укра­ї­ни» (від 16 гру­дня 2015 ро­ку №8134/21/2-15), Дер­жав­но­му ко­мі­те­ту те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня Укра­ї­ни «Про за­вер­ше­н­ня ре­кон­стру­кції те­ле­цен­тру Во­лин­ської ОДТРК (від 27 лю­то­го 2015 ро­ку № 1204/39/2-15).

Окрім то­го, за­зна­че­ні про­блем­ні пи­та­н­ня окре­сле­ні у ли­стах: Пре­зи­ден­то­ві Укра­ї­ни П.По­ро­шен­ку що­до ви­рі­ше­н­ня пи­тань за­без­пе­че­н­ня си­гна­лів дер­жав­но­го те­ле­ра­діо­мов­ле­н­ня на те­ри­то­рії Во­лин­ської обла­сті ( від 19 ли­сто­па­да 2014 ро­ку №62/5/2-14), Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни що­до вста­нов­ле­н­ня пе­ре­да­ва­ча в смт Цу­мань Кі­вер­ців­сько­го ра­йо­ну (від 1 жов­тня 2015 ро­ку № 6383/22/2-15), за ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду яких бу­ли да­ні від­по­від­ні до­ру­че­н­ня Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни, Дер­жав­но­му ко­мі­те­ту те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня Укра­ї­ни, ін­шим цен­траль­ним ор­га­нам ви­ко­нав­чої вла­ди.

23 лю­то­го 2016 ро­ку де­ле­га­ція від Во­лин­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції взя­ла участь у за­сі­дан­ні Ко­мі­сії з пи­тань за­без­пе­че­н­ня ста­біль­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня си­сте­ми На­ціо­наль­но­го те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня Мі­ні­стер­ства ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни та по­ін­фор­му­ва­ла про мо­жли­вий ва­рі­ант опе­ра­тив­но­го ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми фа­кти­чно без за­лу­че­н­ня ко­штів із Дер­жав­но­го бю­дже­ту (про­по­ну­ва­ли на­да­ти Во­лин­ській обла­сті лі­цен­зії на тим­ча­со­ве мов­ле­н­ня). На пре­ве­ли­кий жаль, на­да­н­ня тим­ча­со­вих лі­цен­зій на мов­ле­н­ня Ко­мі­сія з пи­тань за­без­пе­че­н­ня ста­біль­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня си­сте­ми На­ціо­наль­но­го те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня Мі­ні­стер­ства ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни не по­го­ди­ла. На­то­мість у про­то­ко­лі за­сі­да­н­ня Ко­мі­сії ви­кла­де­но ре­ко­мен­да­цію обл­держ­адмі­ні­стра­ції звер­та­ти­ся до РНБО. Лист Се­кре­та­ре­ві РНБО обл­держ­адмі­ні­стра­ція адре­су­ва­ла 29 лю­то­го 2017 № 1204/24/2-16.

23 бе­ре­зня 2016 ро­ку в м. Луцьк за іні­ці­а­ти­ви ви­ко­нав­чої вла­ди від­бу­ла­ся кон­фе­рен­ція «Шля­хи за­без­пе­че­н­ня аб­со­лю­тно­го по­кри­т­тя те­ри­то­рії Во­лин­ської обла­сті укра­їн­ським та ре­гіо­наль­ним те­ле­ві­зій­ним мов­ле­н­ням», до уча­сті у якій за­про­си­ли ке­рів­ни­ків усіх стру­ктур дер­жав­но­го рів­ня, у ком­пе­тен­ції яких — від­по­від­не пи­та­н­ня. Уча­сни­ки кон­фе­рен­ції ухва­ли­ли Звер­не­н­ня до Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни та Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни «Шля­хи за­без­пе­че­н­ня аб­со­лю­тно­го по­кри­т­тя те­ри­то­рії Во­лин­ської обла­сті укра­їн­ським та ре­гіо­наль­ним те­ле­ві­зій­ним мов­ле­н­ням».

14 кві­тня 2016 ро­ку го­ло­ва обл­держ­адмі­ні­стра­ції на­ді­слав ли­ста до КМУ та Вер­хов­ної ра­ди Укра­ї­ни (№2317/ 23/2-16), де вко­тре ви­сло­вив стур­бо­ва­ність ста­ном справ й про­сив роз­гля­ну­ти мо­жли­вість впро­ва­дже­н­ня на те­ри­то­рії обла­сті пі­ло­тно­го про­е­кту із за­без­пе­че­н­ня ци­фро­во­го мов­ле­н­ня.

27 ве­ре­сня 2016 ро­ку, зві­ту­ю­чи про стан ін­фор­ма­цій­но­го про­сто­ру Во­ли­ні у ДКТРУ, обл­держ­адмі­ні­стра­ція вко­тре акцен­ту­ва­ла на про­бле­мі.

26 жов­тня 2016 ро­ку КМУ за­твер­див План за­хо­дів що­до впро­ва­дже­н­ня в Укра­ї­ні ци­фро­во­го те­ле­ра­діо­мов­ле­н­ня, стро­ки ви­ко­на­н­ня яко­го — по 2019 рік вклю­чно. Фун­кції, які від­по­від­ним до­ку­мен­том по­кла­де­но на ви­ко­нав­чу вер­ти­каль на рів­ні обла­сті, ви­ко­на­но. Ми по­да­ли до про­філь­но­го ві­дом­ства орі­єн­тов­ну кіль­кість ма­ло­за­без­пе­че­но­го на­се­ле­н­ня, ко­тре ко­ри­сту­є­ться ви­клю­чно «ана­ло­гом» й від­по­від­но по­тре­бу­ва­ти­ме те­ле­тю­не­рів від дер­жа­ви.

Якщо ува­жно по­чи­та­ти до­ку­мент, то у пла­ні пе­ред­ба­че­но по­ета­пне ви­мкне­н­ня ана­ло­го­во­го те­ле­ра­діо­мов­ле­н­ня згі­дно з Пла­ном роз­ви­тку на­ціо­наль­но­го те­ле­ра­діо­ін­фор­ма­цій­но­го про­сто­ру та Пла­ном ви­ко­ри­ста­н­ня ра­діо­ча­сто­тно­го ре­сур­су Укра­ї­ни. Та­кож одним із пун­ктів пе­ред­ба­че­но за­лу­че­н­ня до роз­бу­до­ви на­ціо­наль­ної ци­фро­вої ме­ре­жі Кон­цер­ну ра­діо­мов­ле­н­ня, ра­діозв’яз­ку та те­ле­ба­че­н­ня з одно­ча­сним про­ве­де­н­ням від­по­від­ної про­це­ду­ри ви­да­чі лі­цен­зії про­вай­де­ра про­грам­ної по­слу­ги (опе­ра­то­ра) ци­фро­вої ба­га­то­ка­наль­ної те­ле­ме­ре­жі дер­жав­но­му опе­ра­то­ру, що до­сить ва­жли­во, по­за­як са­ма роз­бу­до­ва ме­ре­жі без про­ра­ху­ва­н­ня ча­стот та ви­да­чі лі­цен­зії не дасть очі­ку­ва­но­го ре­зуль­та­ту.

Хо­че­ться спо­ді­ва­ти­ся, що пе­ре­хід на «ци­фру» та­ки від­бу­де­ться най­ближ­чим ча­сом і з мі­ні­маль­ни­ми не­зру­чно­стя­ми для на­се­ле­н­ня. Зокре­ма, для во­ли­нян то над­зви­чай­но ва­жли­ве пи­та­н­ня че­рез за­си­л­ля іно­зем­них мов­ни­ків (як те­ле­ба­че­н­ня, так і ра­діо) — поль­ських та бі­ло­ру­ських. А са­ме че­рез остан­ні во­ли­ня­ни ма­ють до­ступ до за­бо­ро­не­них ро­сій­ських те­ле­ка­на­лів, де ве­де­ться актив­на ан­ти­укра­їн­ська про­па­ган­да.

ФО­ТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.