Жур­на­лі­сте, не стрі­ляй нам у спи­ну!

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Дми­тро БА­ЧЕВ­СЬКИЙ

Во­ро­гдо­кла­дає всіх зу­силь, аби зла­ма­ти на­шу во­лю до опо­ру, по­сі­я­ти роз­ча­ру­ва­н­ня і від­чай. Він хо­че, щоб ми ви­зна­ли свою не­спро­мо­жність по­бу­ду­ва­ти вла­сну дер­жа­ву, на­ма­га­є­ться дис­кре­ди­ту­ва­ти всі на­ші сим­во­ли, всі на­ші цінності, все, що дає нам сил жи­ти й бо­ро­ти­ся. Він до­ма­га­є­ться, аби на­ше жи­т­тя зда­ва­ло­ся нам су­ціль­ним пе­клом, без на­дії, без май­бу­тньо­го, без че­сті й без сла­ви. Він мріє, щоб ми спри­йма­ли свою кра­ї­ну як цар­ство то­таль­ної ко­ру­пції та кри­ва­во­го без­за­ко­н­ня, кло­у­на­ди та фаль­ші, без­дар­них пра­ви­те­лів, під­сту­пних зра­дни­ків, дур­нів, ма­ро­де­рів, не­гі­дни­ків та по­кидь­ків. Усі­ма шля­ха­ми він пра­гне зму­си­ти нас жи­ти у стра­ху і ви­кли­ка­ти по­чу­т­тя від­ра­зи до вла­сної дер­жа­ви. І го­лов­ну роль у цьо­му він від­во­дить са­ме то­бі! В ін­фор­ма­цій­ній вій­ні сло­во — го­лов­на зброя. На ко­го ти спря­мо­ву­єш свою зброю? На во­ро­га чи на свій вла­сний на­род?

Пам’ятай! Ко­ли під ви­гля­дом об’єктив­но­сті ти за­про­шу­єш до сту­дії во­ро- гів Укра­ї­ни чи бе­реш у них ін­терв’ю, по­да­єш ан­ти­укра­їн­ський погляд, ви­сві­тлю­єш акції про­во­ка­то­рів — ти стрі­ля­єш у нас! Ко­ли ти по­ши­рю­єш не­пе­ре­ві­ре­ну ін­фор­ма­цію і фей­ки — ти ще раз стрі­ля­єш у нас! Ко­ли ти упро­довж ти­жнів сма­ку­єш бій­ки по­лі­ти­ків чи ко­пир­са­є­шся в чи­їйсь бру­дній бі­ли­зні — ти зно­ву стрі­ля­єш у нас! Ко­ли ти роз­по­від­а­єш, хто ко­го в чер­го­вий раз убив чи роз­чле­ну­вав, ко­го зби­ла ма­ши­на чи пе­ре­їхав по­тяг— ти зно­ву стрі­ля­єш у нас! Ко­ли в умо­вах вій­ни ти ви­сту­па­єш про­ти дер­жа­ви — єди­ної си­стем­ної си­ли, зда­тної нас за­хи­сти­ти, — ти ро­биш у нас кон­троль­ний по­стріл!

Ще не пі­зно при­га­да­ти, як ба­га­то від те­бе за­ле­жить, і роз­вер­ну­ти свою зброю в ін­ший бік! Зро­би по­стріл у во­ро­га! Роз­ка­жи нам про на­ших без­стра­шних ге­ро­їв, про смі­ли­ві опе­ра­ції та успі­хи на по­лі бою, про дру­жбу та вза­є­мо­до­по­мо­гу, про люд­ське бла­го­род­ство і честь. Роз­ка­жи про успі­хи укра­їн­ців у на­у­ці, куль­ту­рі, спор­ті, про на­ші пла­ни та пер­спе­кти­ви, про на­ші не­хай ма­лень­кі, але пе­ре­мо­ги! По­ка­жи нам при­кла­ди, які на­ди­хнуть нас на бо­роть­бу і до­да­дуть нам сил про­ти­сто­я­ти во­ро­го­ві! Під­три­май тих, хто лю­бить свою кра­ї­ну, й ігно­руй тих, хто пра­гне її зни­щи­ти!

Не за­бу­вай! Твій фронт не менш ва­жли­вий, ніж той, де ви­бу­ха­ють сна­ря­ди, сви­стять ку­лі і ллє­ться кров. Від на­ших ге­ро­ї­чних бій­ців, які во­ю­ють на пе­ре­до­вій, за­ле­жать на­ші жи­т­тя, від те­бе — на­ші ду­ші. Зро­би свій ви­бір! Стань на­шим! Про­чи­тав — пе­ре­дай ін­шо­му!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.