Хто кон­тро­лює по­ве­дін­ку жур­на­лі­стів?

Чо­му пост Дми­тра Ба­чев­сько­го у «Фейс­бу­ці» ви­кли­кав ре­зо­нанс та ще раз за­го­стрив те­му від­по­від­аль­но­сті укра­їн­ських ЗМІ під час вій­ни

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Справ­жній ре­зо­нанс ви­кли­кав пост у «Фейс­бу­ці» по­літ­те­хно­ло­га, одно­го з іде­о­ло­гів ін­фор­ма­цій­ної вій­ни Дми­тра Ба­чев­сько­го під на­звою «Жур­на­ліст, не стрі­ляй нам у спи­ну!» Ли­ше упро­довж пер­шої го­ди­ни пі­сля пу­блі­ка­ції дум­ки ав­то­ра про роль укра­їн­ських ме­діа та їхню від­по­від­аль­ність у час гі­бри­дної вій­ни на­бра­ли по­над 150 по­ши­рень, пів­ти­ся­чі лай­ків та де­ся­тки ко­мен­та­рів.

Звер­та­ю­чись до жур­на­лі­стів, Дми­тро Ба­чев­ський на­го­ло­шує: «В ін­фор­ма­цій­ній вій­ні сло­во — го­лов­на зброя. На ко­го ти звер­та­єш свою зброю? На во­ро­га або на свій вла­сний на­род? Пам’ятай! Ко­ли під ви­гля­дом об’єктив­но­сті ти за­про­шу­єш у сту­дію во­ро­гів Укра­ї­ни або бе­реш у них ін­терв’ю, по­да­єш ан­ти­укра­їн­ські то­чки зору, ви­сві­тлю­єш акції про­во­ка­то­рів, — ти стрі­ля­єш у нас! Ко­ли ти роз­по­всю­джу­єш не­пе­ре­ві­ре­ну ін­фор­ма­цію і фей­ки — ти ще раз стрі­ля­єш у нас! Ко­ли ти ти­жня­ми сма­ку­єш бій­ки по­лі­ти­ків або пе­реш чи­юсь бру­дну бі­ли­зну — ти зно­ву стрі­ля­єш у нас! Ко­ли ти роз­по­від­а­єш, хто ко­го в чер­го­вий раз убив або роз­чле­ну­вав, ко­го зби­ла ма­ши­на або пе­ре­їхав по­їзд, — ти зно­ву стрі­ля­єш у нас!..» Вла­сне, дум­ки, ви­слов­ле­ні у цьо­му звер­нен­ні, яке де­які ко­ле­ги на­зва­ли «ма­ні­фе­стом укра­їн­сько­го жур­на­лі­ста», спів­па­да­ють із по­зи­ці­єю «Дня». Від са­мо­го по­ча­тку Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті ко­лон­ка­ми го­лов­но­го ре­да­кто­ра Ла­ри­си Ів­ши­ної «Чи змі­нить ре­во­лю­ція сі­тку мов­ле­н­ня», ста­т­тя­ми про не­об­хі­дність по­си­ле­н­ня ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки в кра­ї­ні... й фа­кти­чно до про­ве­де­н­ня під кі­нець ми­ну­ло­го ро­ку кру­гло­го сто­лу «Укра­їн­ська жур­на­ліст­ська пла­тфор­ма» «День» не­о­дно­ра­зо­во апе­лю­вав до ви­ня­тко­во­го зна­че­н­ня прин­ци­по­вої по­зи­цію ме­дій­ни­ків у час вій­ни. На­га­да­є­мо, що ра­зом з одно­дум­ця­ми ми рі­шу­че під­три­ма­ли рі­ше­н­ня Єв­ро­пар­ла­мен­ту від 23 ли­сто­па­да 2016 ро­ку що­до про­ти­дії ро­сій­ській про­па­ган­ді й па­ра­лель­но ви­сло­ви­ли не­ро­зу­мі­н­ня по­зи­ції ке­рів­ни­цтва НСЖУ, яке вва­жає за до­ціль­не бра­ти участь ра­зом із пра­ців­ни­ка- ми ро­сій­ських ЗМІ у спіль­них про­е­ктах (під егі­дою ОБСЄ), при­кри­ва­ю­чись не­об­хі­дні­стю по­шу­ку шля­хів до «при­ми­ре­н­ня» та «по­ро­зу­мі­н­ня», а та­кож «за­су­дже­н­ня мо­ви во­ро­жне­чі». Спе­ці­аль­не звер­не­н­ня що­до цьо­го на сай­ті «Дня» під­пи­са­ли по­над 200 жур­на­лі­стів, зокре­ма Оль­га Ге­ра­сим’юк, Ві­та­лій Пор­тни­ков, Юрій Ма­ка­ров, Ла­ри­са Ів­ши­на...

По­мі­тив­ши пост Дми­тра Ба­чев­сько­го, «День» по­ці­ка­вив­ся, на­скіль­ки не­без­пе­чним, на йо­го дум­ку, є тен­ден­ція «гри на ру­ку во­ро­гу» в укра­їн­сько­му ме­ді­а­по­лі й як цьо­му про­ти­ді­я­ти.

«Одне з го­лов­них зав­дань ін­фор­ма­цій­ної вій­ни — отри­ма­ти кон­троль над ін­фор­ма­цій­ним про­сто­ром про­тив­ни­ка. Са­ме та­ку за­да­чу по­ста­вив пе­ред со­бою Кремль і по­сту­по­во та ці­ле­спря­мо­ва­но її ре­а­лі­зує, — го­во­рить у ко­мен­та­рі «Дню» Дми­тро Ба­чев­ський. — Вста­нов­ле­н­ня та­ко­го кон­тро­лю мо­же бу­ти пря­мим чи не­пря­мим. Пря­ме вста­нов­ле­н­ня кон­тро­лю над укра­їн­ським ін­фор­ма­цій­ним про­сто­ром — це ство­ре­н­ня вла­сних та ку­пів­ля існу­ю­чих ЗМІ в Укра­ї­ні че­рез під­став­них осіб чи аген­тів впли­ву. Не­пря­ме вста­нов­ле­н­ня кон­тро­лю здій­сню­є­ться шля­хом по­стій­но­го ге­не­ру­ва­н­ня та­ких ін­фор­ма­цій­них при­во­дів, які укра­їн­ські ЗМІ про­і­гно­ру­ва­ти не зда­тні. Це і за­го­стре­н­ня на фронті, й те­ра­кти, й гу­чні скан­да­ли, ба­га­то з яких спе­ці­аль­но про­во­ку­ю­ться про­тив­ни­ком для ці­ле­спря­мо­ва­но­го ство­ре­н­ня ви­гі­дно­го йо­му ін­фор­ма­цій­но­го фо­ну все­ре­ди­ні кра­ї­ни. Жур­на­ліст опи­ня­є­ться пе­ред ви­бо­ром між гро­ма­дян­ською по­зи­ці­єю та про­фе­сій­ни­ми ви­мо­га­ми: ви­сві­тли­ти по­дію че­рез при­зму на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів чи ма­кси­маль­но по­си­ли­ти не­га­тив­ний си­гнал, щоб отри­ма­ти яко­мо­га біль­шу кіль­кість чи­та­чів чи гля­да­чів. І в біль­шо­сті ви­пад­ків жур­на­лі­сти оби­ра­ють дру­гий ва­рі­ант. У ре­зуль­та­ті та­ких не­хи­трих ма­ні­пу­ля­цій про­тив­ник вста­нов­лює кон­троль над по­ве­дін­кою жур­на­лі­стів, а ті, в свою чер­гу, сі­ють зне­ві­ру у вла­сних си­лах се­ред укра­їн­ців, ство­рю­ють від­чу­т­тя без­пер­спе­ктив­но­сті спро­ти­ву, від­вер­та­ють гро­ма­дян від вла­сної дер­жа­ви. Ре­зуль­тат — Укра­ї­на про­грає в ін­фор­ма­цій­ній вій­ні на­віть на вла­сній те­ри­то­рії, не ка­жу­чи вже про Єв­ро­пу чи ці­лий світ».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.