Дух ча­су і шко­ла сти­лю

Ви­дав­ни­цтво «Ко­мо­ра» пред­ста­ви­ло ли­сти Ле­сі Укра­їн­ки

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Олег КОЦАРЕВ

Одне з го­лов­них епі­сто­ляр­них ви­дань ми­ну­ло­го ро­ку — ли­сти Ле­сі Укра­їн­ки за 1876— 1897 ро­ки. Упо­ряд­ку­ва­ла книж­ку до­слі­дни­ця Ва­лен­ти­на Про­кіп (Савчук), пе­ред­мо­ву на­пи­са­ла Віра Аге­є­ва, а з’яви­ла­ся во­на у ви­дав­ни­цтві «Ко­мо­ра».

«Ле­ся Укра­їн­ка. Ли­сти 1876— 1897» — вла­сне, так на­зи­ва­є­ться цей то­мик — га­ран­то­ва­но від­криє для вас із но­во­го та не­спо­ді­ва­но­го бо­ку ви­да­тну пи­сьмен­ни­цю, один з го­лов­них пер­со­на­жів укра­їн­сько­го лі­те­ра­тур­но­го ка­но­ну, якщо ви тіль­ки не є фа­хо­вим до­слі­дни­ком її жи­т­тя і твор­чо­сті, ле­се­знав­цем. Адже Ла­ри­са Пе­трів­на Ко­сач по­стає тут не ли­ше в пи­сьмен­ни­цькій іпо­ста­сі, не ли­ше в гро­мад­ській (як во­на най­ча­сті­ше фі­гу­рує в на­шо­му ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі), на­віть не ли­ше в ін­те­ле­кту­аль­ній, а го­лов­но як осо­би­стість. І не про­сто осо­би­стість, а осо­би­стість, яка фор­му­є­ться. Бо 18761897 ро­ки — то час ди­тин­ства і юно­сті май­бу­тньо­го ви­да­тно­го лі­те­ра­то­ра.

Очі­ку­ва­но най­зво­ру­шли­ві­ши­ми й най­ми­лі­ши­ми є пер­ші ли­сти Ле­сі Укра­їн­ки. Геть ди­тя­чі, звер­не­ні до ро­ди­чів і та­кі, що по­ві­дом­ля­ють аб­со­лю­тно не­спо­ді­ва­ні новини. До при­кла­ду, та­ку: «Ма­ма ку­пыла ста­кан». Пра­во­пис та ін­ші мов­ні осо­бли­во­сті ори­гі­на­лу, до ре­чі, збе­ре­же­но і тут, і в ін­ших, пі­зні­ших ли­стах — це до­зво­ляє як спо­сте­рі­га­ти роз­ви­ток мо­ви лі­те­ра­то­ра, так і кра­ще від­чу­ти ко­ло­рит, дух її до­би.

Пі­зні­ші ли­сти, зві­сно, роз­по­від­а­ють уже про ін­ші ре­чі та в ін­ший, менш без­по­се­ре­дній спо­сіб. Епі­сто­ля­рії до рі­дних пов’яза­ні вже зі зна­чно сер­йо­зні­ши­ми пи­та­н­ня­ми, зокре­ма й із лі­ку­ва­н­ням фа­таль­ної хво­ро­би Ле­сі Укра­їн­ки, ту­бер­ку­льо­зу. Клі­ма­ти­чна те­ра­пія, гря­зі, ін­ші спосо­би три­ва­лої та на­по­ле­гли­вої, дра­ма­ти­чної бо­роть­би... Про­те зу­стрі­ча­є­мо тут і да­ні про твор­чість. Ці­ка­во, що ча­сто це на­рі­ка­н­ня на по­віль­ність пра­ці, не­ста­чу сил і ча­су — пи­сьмен­ни­ця та­ки бу­ла вель­ми са­мо­кри­ти­чна, хо­ті­ла зро­би­ти біль­ше і кра­ще, ніж змо­гла і всти­гла. Так са­мо во­на пи­ше й про чи­слен­ні пе­ре­кла­ди (до яких Ле­ся Укра­їн­ка, зда­є­ться, по­ста­ви­ла­ся від­чу­тно ло­яль­ні­ше, менш кри­ти­чно, ніж до сво­їх ори­гі­наль­них ре­чей).

Із ча­сом по­біль­ша­ло листів на за­галь­но­лі­те­ра­тур­ні та гро­мад­ські те­ми — з до­сить го­стри­ми, хо­ча й пе­ре­ва­жно ко­ре­ктни­ми су­дже­н­ня­ми. Адре­са­та­ми вже бу­ли не ли­ше ма­ти, ба­бу­ся й ін­ша най­ближ­ча ро­ди­на (вклю­чно, на­при­клад, із Ми­хай­лом Дра­го­ма­но­вим). Зав’яза­лось епі­сто­ляр­не спіл­ку­ва­н­ня з Ми­хай­лом Пав­ли­ком, Іва­ном Фран­ком, Оси­пом Ма­ко­ве­єм, Ага­тан­ге­лом Крим­ським та ін­ши­ми ви­зна­чаль­ни­ми по­ста­тя­ми сво­єї до­би. Обла­шту­ва­н­ня укра­їн­ської пре­си і кни­го­ви­да­н­ня, етно­гра­фія, ми­сте­цтво, ген­дер­на еман­си­па­ція, пе­ре­клад, по­лі­ти­чна бо­роть­ба за пра­ва укра­їн­ців, вра­же­н­ня від по­ба­че­них кра­їв — цих та ін­ших пи­тань тор­ка­ла­ся Ле­ся Укра­їн­ка в ли­сту­ван­ні.

Зви­чай­но, епі­сто­ляр­на твор­чість ува­жним чи­та­чам чи­ма­ло роз­ка­же про те, якою бу­ла її ав­тор­ка у спіл­ку­ван­ні, у пси­хо­ло­гі­чно­му сен­сі. Емо­цій­на, по­при ін­те­ле­кту­а­лізм, чі­ткість і чу­т­тя фор­ми. Схиль­на до са­мо­і­ро­нії та са­мо­ана­лі­зу, зокре­ма ко­ли йде­ться про бо­лі­сні осо­би­сті те­ми. Лю­би­тель­ка гри слів, гри мов, ци­тат і на­тя­ків. І про­сто лю­ди­на з ду­же ба­га­тим ар­се­на­лом за­со­бів спіл­ку­ва­н­ня й ви­ра­же­н­ня. Тож чи­та­ти ли­сти мо­ло­дої Ле­сі Укра­їн­ки — це не ли­ше пі­зна­н­ня, не ли­ше за­ну­ре­н­ня у дух ча­су, а й шко­ла сти­лю. Сти­лю, який на зла­мі ХІХ—ХХ сто­літь до­во­лі істо­тно впли­нув на шля­хи укра­їн­ської куль­ту­ри, ба­га­то ви­зна­чив у ста­нов­лен­ні ві­тчи­зня­но­го мо­дер­ні­зму та й не ли­ше йо­го. Але про який, ра­зом з тим, не ска­жеш, що він був пов­ні­стю, ви­чер­пно ви­вче­ний і осми­сле­ний.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.