Стру­га­цькі он-лайн

Усі тво­ри зна­ме­ни­тих фан­та­стів офі­цій­но з’яви­лись у віль­но­му до­сту­пі

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Пі­дго­ту­вав Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Як по­ві­до­мив на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» син Бориса Стру­га­цько­го Ан­дрій, рі­ше­н­ня спри­чи­не­не не­мо­жли­ві­стю по­бо­ро­ти ін­тер­не­тпі­рат­ство: «За­ко­но­слу­хня­ні сай­ти ви­ко­на­ли на­ше про­ха­н­ня при­бра­ти кни­ги Стру­га­цьких з віль­но­го до­сту­пу, але існу­ють ще мі­рі­а­ди ре­сур­сів аб­со­лю­тно не­за­ко­но­слу­хня­них, і здо­ла­ти їх, на жаль, зов­сім не­мо­жли­во... Ато­му до­зволь­те ого­ло­си­ти на­сту­пний вер­дикт: рі­ше­н­ням Ма­рії Ар­ка­ді­їв­ни й Ан­дрія Бо­ри­со­ви­ча Стру­га­цьких текс­ти АБС по­вер­ну­тоі у віль­ний до­ступ на офі­цій­но­му сай­ті бра­тів Стру­га­цьких».

За сло­ва­ми Ан­дрія Стру­га­цько­го, еле­ктрон­ні ви­да­н­ня кни­жок май­же не при­но­сять при­бу­тку. « Ціл­ком імо­вір­но, що на­віть офі­цій­ні ви­дав­ці по­ти­хень­ку за­йма­ю­ться пі­рат­ством — пе­ре­ві­ри­ти це не­мо­жли­во!», — роз­по­від­ає син пи­сьмен­ни­ка.

Се­ред текс­тів, ко­трі з’яви­ли­ся на офі­цій­но­му сай­ті бра­тів Стру­га­цьких, є й тво­ри, які ра­ні­ше не бу­ли опу­блі­ко­ва­ні.

ФО­ТО З САЙ­ТА RUSF.RU

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.