ДО ТЕ­МИ

Den (Ukrainian) - - Культура -

Олег Сен­цов став ла­у­ре­а­том аме­ри­кан­ської пре­мії Freedom to Write Award («Сво­бо­да пи­са­ти»). Пре­мія вру­ча­є­ться лю­дям ми­сте­цтва, які ви­слов­лю­ють свою дум­ку, не бо­я­чись ре­пре­сій і пе­ре­слі­ду­вань, по­ві­дом­ляє newsone.ua.

Freedom to Write Award вру­ча­є­ться з 1987 ро­ку. У рі­зний час пре­сти­жну на­го­ро­ду отри­му­ва­ли: азер­бай­джан­ська жур­на­ліс­тка Ха- ді­джа Ісма­ї­ло­ва, яка опри­лю­дни­ла роз­слі­ду­ва­н­ня про ро­ди­ну пре­зи­ден­та Іль­ха­ма Алі­є­ва, турк­мен­ський пи­сьмен­ник Ра­хім Есе­нов, який роз­по­вів про жи­т­тя на­ціо­наль­но­го ге­роя Бай­ра­ма-Ха­не, ефі­оп­ський жур­на­ліст Ескін­дер Не­га, який ни­ні від­бу­ває тер­мін ув’язне­н­ня за пу­блі­ка­цію ре­зо­нан­сно­го ма­те­рі­а­лу про фаль­си­фі­ка­цію на ви­бо­рах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.