«НЕ ТРЕ­БА ЧЕ­КА­ТИ, ЩОБ ХТОСЬ КО­ЛИСЬ... ТРЕ­БА РО­БИ­ТИ СА­МИМ І ЗА­РАЗ»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця Фо­то ГО «Спіль­но­та «Істо­рія Він­ни­ці»

Ла­ри­са СЕМЕНКО,

за­ві­ду­вач від­ді­лу но­ві­тньої істо­рії Він­ни­цько­го обла­сно­го кра­є­знав­чо­го му­зею:

— Ба­тьків­ська хата Ле­он­то­ви­ча в Мар­ків­ці не збе­ре­гла­ся, бу­ди­нок, де він ме­шкав у Чу­ко­ві, за­раз у та­ко­му ж за­не­дба­но­му ста­ні, як і в Шер­шнях. Два ро­ки ком­по­зи­тор про­вів у Він­ни­ці, але де він жив, у яко­му бу­дин­ку, ні­хто не знає. Пе­ре­бу­вав і в Кам’ян­ці на квар­ти­рі — де са­ме? Та­кож не­ві­до­мо. Це я ве­ду до то­го, що ви­став­ля­ю­чи на­по­каз і б’ючи се­бе в гру­ди, що Ле­он­то­вич на­ро­див­ся і жив на Він­нич­чи­ні, ми не ма­є­мо цьо­му ці­ни. Не ша­ну­є­мо йо­го пам’яті, бо збе­ре­гли ж ті «жи­ві» до­ка­зи йо­го пе­ре­ду­ва­н­ня на По­діл­лі. Бла­го в Мар­ків­ці зро­би­ли то­рік чу­до­ву екс­по­зи­цію і від­ре­став­ру­ва­ли му­зей. Це на­прав­ду уні­каль­не мі­сце, але й ті вці­лі­лі бу­ди­но­чки по­трі­бно збе­рег­ти. У се­лах жи­вуть май­стри, які мо­жуть «за­кон­сер­ву­ва­ти» їх від руй­на­ції і вря­ту­ва­ти, бо та­ко­го рів­ня ком­по­зи­то­ра, як Ле­он­то­вич, Він­нич­чи­на не має. Вша­ну­ва­н­ня має бу­ти не ли­ше па­те­ти­чни­ми сло­ва­ми, а й ре­аль­ною спра­вою. Якщо гро­ма­да знає, що в їхній мі­сце­во­сті жив і тво­рив Ле­он­то­вич, то во­на по­вин­на збе­рег­ти це мі­сце. Не тре­ба че­ка­ти, щоб хтось ко­лись... Тре­ба ро­би­ти са­мим і за­раз. А пі­сля то­го як це справ­ді ви­зна­чне мі­сце бу­де при­ве­де­но до ла­ду, на сла­ві Ле­он­то­ви­ча мо­жна за­ро­бля­ти, роз­ро­бив­ши ту­ри­сти­чний мар­шрут «Стеж­ка­ми Ле­он­то­ви­ча». По­ка­жіть ме­ні му­зи­чний твір, який знає весь світ. «Ще­дрик» Ле­он­то­ви­ча спів­а­ють усі, і вбе­рег­ти пам’ять про ньо­го на Він­нич­чи­ні — це най­мен­ше, що ми мо­же­мо зро­би­ти для то­го, щоб гі­дно вша­ну­ва­ти слав­но­го ком­по­зи­то­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.