«Тре­ба на­ре­шті по­ве­сти­ся со­лі­дно...»

Яні­ка Ме­ри­ло, в.о. за­сту­пни­ка ме­ра Дні­пра: пі­сля скан­да­лу з е-де­кла­ра­ці­я­ми ке­рів­ни­цтво НАЗК має по­да­ти у від­став­ку

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

Фа­хі­вець з еле­ктрон­но­го уря­ду­ва­н­ня (пра­цю­ва­ти про­гра­мі­стом по­ча­ла з 16 ро­ків), в. о. за­сту­пни­ка ме­ра Дні­пра (крім то­го — ра­дник мі­ні­стра ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни Во­ло­ди­ми­ра Оме­ля­на та мі­сько­го го­ло­ви Льво­ва) Яні­ка Ме­ри­ло вва­жає, що по­мил­ка в про­гра­му еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня бу­ла за­кла­де­на ще на пер­шо­му ета­пі — її по­бу­до­ви. «Зав­жди мо­жна зро­би­ти і нор­маль­не рі­ше­н­ня, яке пра­цює, і та­ке, що­до яко­го зра­зу зро­зумі­ло, що во­но не пра­цю­ва­ти­ме при пев­но­му на­ван­та­жен­ні, на ма­лень­ких сер­ве­рах то­що. Тоб­то фа­хів­ці ма­ли пе­ред­ба­ча­ти про­бле­ми, які мо­жуть ви­ни­кну­ти, — роз­по­ві­ла па­ні Яні­ка в ін­терв’ю «Дню». — І по­тім усе пі­шло не ту­ди. Ма­буть, ні­хто не ба­чив те­хні­чно­го зав­да­н­ня, під що це пи­са­ло­ся. Якщо по­ста­ви­ти зав­да­н­ня зро­би­ти ду­же ве­ли­ку си­сте­му, во­ни так і зро­блять. Якщо ска­за­но, що тре­ба щоб на­ван­та­же­н­ня ви­три­му­ва­ло де­сять ти­сяч то­що, во­ни зро­блять по-ін­шо­му. Тоб­то ТЗ — клю­чо­ве сло­во».

«А по­тім нав­ко­ло цьо­го бу­ло стіль­ки всі­ля­ко­го бле­фу: мов­ляв, зро­би­ли за­ува­же­н­ня, щось по­пра­ви­ли, пе­ре­ро­би­ли... Тоб­то тут ще пи­та­н­ня не стіль­ки те­хні­чне, як усі­єї ко­му­ні­ка­ції, що­до якої, як в анек­до­ті, «а оса­док остал­ся». Най­гір­ше, що всі бле­фу­ва­ли: і НАЗК, і ДП « Укра­їн­ські спе­ці­аль­ні си­сте­ми » , яко­му пе­ре­да­ли про­гра­му, і «Мі­ран­да». Ме­ні зда­є­ться, що на­віть за та­ку пу­блі­чну бре­хню вже тре­ба ка­ра­ти, не тіль­ки за на­слід­ки. Адже тре­ба від­по­від­а­ти за те, що ви ка­же­те. Тим па­че, якщо ка­же­те не зов­сім прав­ду», — вва­жає Яні­ка Ме­ри­ло.

Ек­спер­тка го­во­рить, що важ­ко, не во­ло­ді­ю­чи ін­фор­ма­ці­єю про по­бу­до­ву си­сте­ми е-де­кла­ру­ва­н­ня, про­гно­зу­ва­ти, чи ре­аль­но її швид­ко по­лі­пши­ти. «Я не зов­сім упев­не­на, що її мо­жна до­пра­цю­ва­ти, якщо одра­зу бу­ла за­кла­де­не не та ар­хі­те­кту­ра. У нас, на­при­клад, так ста­ло­ся із ре­є­стра­ми Мін’юсту, і сьо­го­дні во­ни не ви­три­му­ють на­ван­та­же­н­ня, тоб­то весь час «ви­сять». Ти мо­жеш пе­ре­не­сти їх на ін­ші сер­ве­ри, але це вже ні­чо­го не змі­нить. То­му я вва­жаю, що з про­гра­мою е- де­кла­ру­ва­н­ня не так усе про­сто, бо во­ни б її вже до­пра­цю­ва­ли її. Тоб­то якраз проблема за­кла­де­на в ТЗ чи ар­хі­те­кту­ру. Але на­справ­ді це не­ве­ли­ка си­сте­ма. Ме­ні зда­є­ться, «При­ват 24» у де­ся­тки, а то й у сто ра­зів біль­ше ви­три­мує, ніж ця си­сте­ма еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня. І вза­га­лі не проблема ство­ри­ти та­ку си­сте­му, яка пра­цює».

Який по­лі­ти­чний ви­хід із си­ту­а­ції? Яні­ка Ме­ри­ло вва­жає: «По­лі­ти­чно ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію мо­жна так: НАЗК має ого­ло­си­ти, що не впо­ра­ло­ся із зав­да­н­ням, по­дя­ку­ва­ти і скла­сти свої пов­но­ва­же­н­ня для тих, хто мо­же впо­ра­ти­ся кра­ще і до­пра­цю­ва­ти си­сте­му, якщо це мо­жли­во. В «УСС», ко­ли їм пе­ре­да­ли цю си­сте­му, те­хна­рі спо­ча­тку ска­за­ли, що зра­зу все на­ла­шту­ють, си­сте­ма пра­цю­ва­ти­ме і так да­лі. До­бре, «Мі­ран­да» пе­ре­да­ла їм, а ситуація не по­кра­ща­ла... Тоб­то пра­виль­не по­лі­ти­чне рі­ше­н­ня — про­сто на­ре­шті по­ве­сти се­бе со­лі­дно і ска­за­ти: «Ми не впо­ра­ли­ся. Не­хай при­йдуть ті, хто впо­ра­є­ться». Але цей цирк про­дов­жу­є­ться, і це гань­ба».

Про те, чи не змі­нив­ся про­гноз Яні­ки Ме­ри­ло що­до пе­ре­хо­ду Укра­ї­ни на еле­ктрон­не уря­ду­ва­н­ня за 15 ро­ків і яким чи­ном вда­є­ться вті­лю­ва­ти низ­ку еле­ктрон­них про­е­ктів у Дні­прі, чи­тай­те в най­ближ­чо­му но­ме­рі «Дня».

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.