«Ще одне не­ви­чер­пне дже­ре­ло ду­хов­но­го єд­на­н­ня»

У сто­ли­ці та мі­стах Укра­ї­ни від­бу­ла­ся спіль­на мо­ли­тва за пе­ре­мо­гу над агре­со­ром

Den (Ukrainian) - - День України -

2кві­тня з іні­ці­а­ти­ви Все­укра­їн­ської ра­ди цер­ков і ре­лі­гій­них ор­га­ні­за­цій у сто­ли­ці та ба­га­тьох ін­ших мі­стах Укра­ї­ни від­бу­ла­ся спіль­на мо­ли­тва за пе­ре­мо­гу над агре­со­ром і вста­нов­ле­н­ня спра­ве­дли­во­го ми­ру. У Ки­є­ві мо­ли­тву за Укра­ї­ну здій­сни­ли пред­сто­я­тель УПЦ Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту па­трі­арх Фі­ла­рет, а та­кож очіль­ни­ки Укра­їн­ської гре­ко- ка­то­ли­цької цер­кви, Рим­сько- ка­то­ли­цької цер­кви в Укра­ї­ні, Укра­їн­ської ав­то­ке­фаль­ної пра­во­слав­ної цер­кви, Все­укра­їн­сько­го со­ю­зу цер­ков єван­гель­ських хри­сти­ян­ба­пти­стів, Все­укра­їн­сько­го со­ю­зу цер­ков хри­сти­ян ві­ри єван­гель­ської — п’ яти­де­ся­тни­ків та ін­ших хри­сти­ян­ських кон­фе­сій.

Мо­ли­ли­ся та­кож за звіль­не­н­ня по­ло­не­них і в’ язнів, які за вір­ність Укра­ї­ні по­збав­ле­ні оку­пан­та­ми сво­бо­ди, за мир­них ме­шкан­ців Дон­ба­су та Кри­му, які стра­жда­ють від вій­ни та оку­па­ції, за ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців, які по­ли­ши­ли рі­дні осе­лі, ря­ту­ю­чись від вій­ни.

У Льво­ві в за­хо­ді взя­ли участь па­ра­фі­я­ни всіх кон­фе­сій мі­ста. « Ця еку­ме­ні­чна мо­ли­тва — ще одне не­ви­чер­пне дже­ре­ло ду­хов­но­го єд­на­н­ня нас як хри­сти­ян, осо­бли­во у дні Ве­ли­ко­го по­сту», — го­во­рить ка­пе­лан Львів­ської мі­ської ра­ди о. Пав­ло Дро­здяк, по­ві­дом­ляє Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів. У Тер­но­по­лі мо­ли­тву здій­сни­ли під час ба­га­то­ти­ся­чної Хре­сної хо­ди. Уча­сни­ки про­це­сії — свя­щен­но­слу­жи­те­лі, пред­став­ни­ки мі­сце­вої вла­ди, во­лон­те­ри, пе­ре­се­лен­ці, вій­сько­во­слу­жбов­ці, ро­ди­чі за­ги­блих на схо­ді бій­ців — не­сли 80- кі­ло­гра­мо­вий де­рев’ яний хрест, по­ві­дом­ляє Там­та ҐУҐУШВІЛІ, Тер­но­піль. При­кме­тно, що в Ми­ко­ла­є­ві у мо­ли­тов­ній акції не бра­ли уча­сті очіль­ни­ки УПЦ Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту, по­ві­дом­ляє Алев­ти­на ДОБРОВОЛЬСЬКА, Ми­ко­ла­їв. Та­кож на спіль­ну мо­ли­тву зі­бра­ли­ся жи­те­лі Ні­жи­на, Чер­нів­ців, Кро­пив­ни­цько­го, Ужго­ро­да, Оде­си, Хер­со­на та ін­ших міст.

ФОТО З САЙТА VIDOMOSTI.KIEV.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.