«Ан­тар­кти­да ще ма­ло ви­вче­на...»

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

На стан­цію «Ака­де­мік Вер­над­ський» ви­ру­ши­ла 22-га укра­їн­ська екс­пе­ди­ція

12укра­їн­ських вче­них­до­слі­дни­ків, се­ред яких — гео­ло­ги, гео­фі­зи­ки, біо­ло­ги, ме­ди­ки та ін­же­не­ри, ви­ру­ши­ли на екс­пе­ди­цію до Ан­тар­кти­ки, де во­ни за­мі­нять по­пе­ре­дню ко­ман­ду, яка про­ве­ла там ці­лий рік. Се­ред вче­них — всі чо­ло­ві­ки. Жі­нок у дов­го­три­ва­лі екс­пе­ди­ції не бе­руть. «Та­кі фі­зи­чні на­ван­та­же­н­ня їм не під си­лу», — по­яснив ке­рів­ник на­у­ко­во­го на­пря­му ме­ди­ко­біо­ло­гі­чних до­слі­джень, уча­сник Пер­шої мор­ської ан­тар­кти­чної екс­пе­ди­ції на НДС «Ернст Крен­кель» та ба­га­тьох се­зон­них екс­пе­ди­ційЄв­ген МОЇСЕЄНКО. За йо­го сло­ва­ми, 1997 ро­ку був екс­пе­ри­мент із за­лу­че­н­ням жі­нок, однак йо­го ви­рі­ши­ли біль­ше не по­вто­рю­ва­ти. Про­те в се­зон­них ко­ро­тко­три­ва­лих екс­пе­ди­ці­ях жін­ки ча­сто бе­руть участь.

Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня про зна­че­н­ня ро­бо­ти стан­ції «Ака­де­мік Вер­над­ський», Єв­ген Моїсеєнко за­зна­чив, що Укра­ї­на на­ле­жить до ан­тар­кти­чних дер­жав, які ма­ють пра­во го­ло­су що­до ді­яль­но­сті в Ан­тар­кти­ці та яких на сьо­го­дні у сві­ті є ли­ше 29. Укра­ї­ну прийня­ли до ці­єї спіль­но­ти 2000 ро­ку. «Ми про­во­ди­мо до­слі­дже­н­ня за рі­зни­ми на­прям­ка­ми, за всі­ма на­прям­ка­ми за­йма­є­мо пев­ні по­зи­ції у сві­ті. Ми там ви­гля­да­є­мо до­во­лі при­стой­но, і це, мо­жли­во, єди­ний в Укра­ї­ні на­пря­мок, який під­три­му­є­мо на ду­же до­бро­му рів­ні. А це пре­стиж Укра­ї­ни і пре­стиж укра­їн­ської на­у­ки. Ма­ло то­го, Ан­тар­кти­да ще ма­ло ви­вче­на, але там є ве­ли­кі за­па­си ко­ри­сних ко­па­лин. А та­кож — най­біль­ші за­па­си прі­сної во­ди (90% всі­єї прі­сної во­ди). Ми там при­су­тні з то­чки зо­ру про­ве­де­н­ня на­у­ко­вих до­слі­джень і то­му ма­є­мо пра­во у пер­спе­кти­ві бу­ти пов­но­цін­ни­ми роз­по­ря­дни­ка­ми цих ре­сур­сів, які ко­лись слу­гу­ва­ти­муть для роз­ви­тку люд­ства», — за­ува­жив вче­ний.

Най­біль­ший же ви­клик для уча­сни­ків екс­пе­ди­ції — це пе­ре­бу­ва­н­ня ці­лий рік у за­мкне­но­му ко­ле­кти­ві. Зокре­ма, ду­же бра­кує спіл­ку­ва­н­ня з близь­ки­ми. Те­ле­фон­ний зв’ язок до­ро­гий — 1,24 дол. за хви­ли­ну, так са­мо, як і ін­тер­нет — 1 ме­га­байт ко­штує 205 грн., то­ді як весь пе­ред­ба­че­ний на зв’ язок бю­джет — 200 тис. грн. За­га­лом бю­джет екс­пе­ди­ції — 39,2 млн грн. А го­лов­ною про­бле­мою фун­кціо­ну­ва­н­ня укра­їн­ських ан­тар­кти­чних екс­пе­ди­цій са­мі ж вче­ні на­зи­ва­ють від­су­тність на­у­ко­во­го су­дна для за­без­пе­че­н­ня ді­яль­но­сті стан­ції. Своє су­дно Укра­ї­на втра­ти­ла пі­сля ане­ксії Кри­му.

Ці­ка­во, що цьо­го ра­зу впер­ше за ба­га­то ро­ків з екс­пе­ди­ці­єю на стан­цію їдуть жур­на­лі­сти. Ко­ре­спон­дент і опе­ра­тор ін­фор­ма­цій­ної про­гра­ми « Сьо­го­дні» ка­на­лу «Укра­ї­на» про­ве­дуть ра­зом із ко­ман­дою по­ляр­ни­ків три ти­жні, щоб роз­ка­за­ти укра­їн­цям про на­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня на­ших по­ляр­ни­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.