«Де­кла­ра­тив­не рі­ше­н­ня біль­шо­сті»?

Ме­ру Ка­хов­ки де­пу­та­ти ви­сло­ви­ли не­до­ві­ру

Den (Ukrainian) - - День України -

Під час остан­ньо­го пле­нар­но­го за­сі­да­н­ня се­сії Ка­хов­ської мі­ської ра­ди де­пу­та­ти ви­сло­ви­ли не­до­ві­ру мі­сько­му го­ло­ві Ан­дрію ДЯЧЕНКУ. «За» про­го­ло­су­ва­ли 19 де­пу­та­тів, які пред­став­ля­ють «Опо­зи­цій­ний блок», «Ба­тьків­щи­ну», «Са­мо­по­міч». Фра­кція «Со­лі­дар­ність» рі­ше­н­ня не під­три­ма­ла.

Кри­ти­ки Ан­дрія Дя­чен­ка за­ки­да­ють йо­му ло­бі­ю­ва­н­ня вла­сних ін­те­ре­сів, тиск на під­при­єм­ців, не­за­кон­ні роз­по­ря­дже­н­ня, про­бле­ми в мі­сько­му управ­лін­ні осві­ти то­що. Про це, зокре­ма, на­пи­сав у Facebook де­пу­тат Хер­сон­ської обла­сної ра­ди, обра­ний­від «Опо­зи­цій­но­го бло­ку» Пав­ло ФІЛІПЧУК. «Де­пу­та­ти від усіх фра­кцій, крім БПП, схва­ли­ли на­зрі­ле рі­ше­н­ня про ви­слов­ле­н­ня не­до­ві­ри мі­сько­му го­ло­ві А. Дяченку. Якщо мер і на­да­лі про­дов­жить тво­ри­ти без­за­ко­н­ня і за­го­стрю­ва­ти кон­флікт з де­пу­тат­ським кор­пу­сом, впев­не­ний, що ді­ло ді­йде до пи­та­н­ня про до­стро­ко­ве при­пи­не­н­ня йо­го пов­но­ва­жень», — за­явив Філіпчук.

У ко­мен­та­рі «Дню» Ан­дрій Дя­чен­ко ви­сло­вив дум­ку, що біль­шість де­пу­та­тів, які про­го­ло­су­ва­ли за ви­слов­ле­н­ня не­до­ві­ри, є одні­єю фі­нан­со­вою гру­пою. За сло­ва­ми Дя­чен­ка, де­пу­та­там не вда­є­ться пра­цю­ва­ти кон­стру­ктив­но, адже во­ни пра­гнуть ли­ше змі­ни­ти ме­ра.

«Ми­нув рік, як я ке­рую мі­стом. У нас асфаль­ту­ю­ться до­ро­ги, осві­тлю­ю­ться ву­ли­ці, пра­цю­ють всі під­при­єм­ства, впро­ва­джу­є­мо ін­но­ва­ції в роз­по­ді­лі бю­дже­ту. І це, ма­буть, ду­же дра­тує біль­шість де­пу­та­тів, — ко­мен­тує Ан­дрій Дя­чен­ко. — В рі­шен­ні про не­до­ві­ру по­ру­ше­ні пи­та­н­ня, на які я не маю пря­мо­го впли­ву, або ж, нав­па­ки, це пе­ре­бу­ває су­то в пов­но­ва­же­н­нях мі­сько­го го­ло­ви. Там три пун­кти. Про адмін­про­то­ко­ли що­до кон­флі­кту ін­те­ре­сів, які не на­бра­ли за­кон­ної чин­но­сті, бо не­має рі­ше­н­ня су­ду. Дру­ге — про те, що я ні­би­то не­за­кон­но роз­фор­му­вав ра­ду під­при­єм­ців, яка є до­рад­чим ор­га­ном, і тре­тє — оскар­же­н­ня за­кон­но­сті схва­ле­но­го мною роз­по­ря­дже­н­ня. Це су­то де­кла­ра­тив­не, по­лі­ти­чне рі­ше­н­ня, на яке я вже на­клав ве­то».

На за­пи­та­н­ня про подаль­шу спів­пра­цю з де­пу­тат­ським кор­пу­сом Ан­дрій Дя­чен­ко за­зна­чив, що це рі­ше­н­ня не по­кра­щить і не по­гір­шить спів­пра­ці, адже сто­сун­ки в ра­ді і так дав­но на­пру­же­ні.

«Де­пу­та­ти хо­чуть ді­ли­ти ко­шти, але не про­по­ну­ють жо­дних ідей. Так, у ме­не не­має біль­шо­сті в мі­ській ра­ді. Але я в цьо­му не ба­чу тра­ге­дії. Пі­сля цьо­го рі­ше­н­ня ні­чо­го кар­ди­наль­но не змі­ни­ться. Так, це десь не­при­єм­но з мо­раль­но­го по­гля­ду. Але я знаю, що ми зро­би­ли в мі­сті, і ме­ні за це не со­ром­но», — вва­жає Дя­чен­ко.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.