Те­ракт у пі­тер­сько­му ме­тро: 10 за­ги­блих

«Ці ви­бу­хи мо­жуть озна­ме­ну­ва­ти пе­ре­хід до «вну­трі­шньої мо­бі­лі­за­ції» за рік до пре­зи­дент­ських ви­бо­рів», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Учо­ра в Санкт-Пе­тер­бур­зі у ва­го­ні по­їзда на стан­ції ме­тро « Сін­на пло­ща » , а та­кож у ва­го­ні на стан­ції « Те­хно­ло­гі­чний ін­сти­тут » ста­ли­ся ви­бу­хи, в ре­зуль­та­ті яких за­ги­ну­ло 10 осіб. Ро­сій­ські вла­сті та­кож по­ві­дом­ля­ють про 50 по­стра­жда­лих. Ха­ра­ктер­но, що ці ви­бу­хи ста­ли­ся че­рез де­сять хви­лин пі­сля то­го, як пре­зи­дент Ро­сії Во­ло­ди­мир Пу­тін за­ли­шив мі­сто, за­вер­шив­ши ви­ступ на ме­ді­а­фо­ру­мі За­галь­но­ро­сій­сько­го на­ро­дно­го фрон­ту. Вже пі­сля по­ві­дом­лень, які з’ яви­ли­ся про тра­ге­дію, ро­сій­ський пре­зи­дент за­явив, що бу­дуть ужи­ті всі не­об­хі­дні за­хо­ди для до­по­мо­ги по­стра­жда­лим уна­слі­док ви­бу­ху в пе­тер­бурзь­ко­му ме­тро. Ген­про­ку­ра­ту­ра Ро­сії на­зва­ла ви­бух в санкт-пе­тер­бурзь­ко­му ме­тро те­ро­ри­сти­чним актом. Так по­дію оха­ра­кте­ри­зу­вав у ефі­рі те­ле­ка­на­лу RT офі­цій­ний пред­став­ник на­гля­до­во­го ві­дом­ства Оле­ксандр Ку­рєн­ной.

У со­ці­аль­них ме­ре­жах актив­но по­ча­ли ко­мен­ту­ва­ти не стіль­ки ви­бу­хи, що ста­ли­ся, скіль­ки мо­жли­ві на­слід­ки. «Ось і Пу­тін по­чав пре­зи­дент­ську кам­па­нію?» — на­пи­сав Oleg Pshenichny на сво­їй сто­рін­ці у Facebook. Тим ча­сом Дми­тро Гуд­ков зро­бив на­сту­пний ви­сно­вок: « Пі­сля ви­бу­хів у пі­тер­сько­му ме­тро лі­нія по­ве­дін­ки вла­ди що­до будь-яких ма­со­вих акцій зу­мов­ле­на. Ду­маю, що­до ін­шо­го теж».

Не­за­ле­жний ро­сій­ський жур­на­ліст Се­мен НОВОПРУДСЬКИЙ ска­зав «Дню», що по­ки не­має ін­фор­ма­ції, щоб ро­би­ти якісь да­ле­ко­гля­дні ви­снов­ки. «Єди­не, — вва­жає він, — з одно­го бо­ку, ці ви­бу­хи — на­га­ду­ва­н­ня про те, що з ні­яким те­ро­ри­змом Ро­сії бо­ро­ти­ся за три дев’ять зе­мель від Ро­сії не ви­хо­дить, хто б це не ор­га­ні­зу­вав, він (те­ро­ризм. — Авт.) так чи іна­кше по­вер­та­є­ться в Ро­сію. З ін­шо­го бо­ку, зви­чай­но, ці ви­бу­хи мо­жуть бу­ти ви­ко­ри­ста­ні ро­сій­ською вла­дою як по­лі­ти­чний при­від змі­ни по­віс­тки роз­мов про про­те­сти на роз­мо­ви про без­пе­ку, по­ясни­ти, чо­му в нас та­кий вій­сько­вий бю­джет, чо­му ми так пі­клу­є­мо­ся про без­пе­ку».

Екс­перт звер­нув ува­гу на за­яву Пу­ті­на, що роз­гля­да­ю­ться всі вер­сії ви­бу­хів, вклю­ча­ю­чи те­ракт. «Зро­зумі­ло, що все це з’ясо­ву­ва­ти­ме­ться, але бі­да в то­му, що в та­ких ви­пад­ках ро­сій­ським вла­стям, на від­мі­ну від вла­стей Па­ри­жа чи Лон­до­на, на жаль, ві­ри­ти не мо­жна. Не­ві­до­мо, яка вер­сія бу­де ви­зна­на прав­до­по­ді­бною, на­скіль­ки во­на бу­де до­сте­мен­ною і як ці ви­бу­хи бу­дуть ви­ко­ри­ста­но. А їх ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти мо­жуть для змі­ни по­віс­тки. Оскіль­ки в Ро­сії чо­ти­ри ро­ки не бу­ло та­ких те­ра­ктів у ве­ли­ких мі­стах пі­сля ви­бу­ху на вок­за­лі у Вол­го­гра­ді 2013 ро­ку, то ці ви­бу­хи мо­жуть озна­ме­ну­ва­ти де­який пе­ре­хід до «вну­трі­шньої мо­бі­лі­за­ції» за рік до пре­зи­дент­ських ви­бо­рів. Тим па­че, що йдуть роз­мо­ви про те, щоб зро­би­ти їх до­стро­ко­ви­ми. Остан­ній ти­ждень вла­да, так чи іна­кше, го­во­ри­ла про якусь ре­а­кцію на про­те­сти, те­пер аб­со­лю­тно ін­ші роз­мо­ви пі­дуть. Мов­ляв, кра­ї­на в не­без­пе­ці, ди­ві­ться, що від­бу­ва­є­ться, тре­ба об’єд­на­ти­ся, да­ти від­січ», — ска­зав Новопрудський.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.