Де­валь­ва­ція по­сад

«У пар­ла­мен­ті чу­тки про прем’єр­ство Лу­цен­ка не обго­во­рю­ють», — на­ро­дний де­пу­тат

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Остан­нім ча­сом по­са­да ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра ста­ла об’ єктом низ­ки ін­фор­ма­цій­них при­во­дів. Екс-за­сту­пник ген­про­ку­ро­ра Ре­нат Ку­зьмін ча­сів Яну­ко­ви­ча по­дав по­зов про­ти ни­ні­шньо­го ген­про­ку­ро­ра Юрія Лу­цен­ка, обви­ну­ва­тив­ши йо­го у то­му, що остан­ній взяв ха­бар в роз­мі­рі 150 тис. дол. від ко­ли­шньо­го на­ро­дно­го Оле­ксан­дра Ше­пе­лє­ва. Со­ло­мен­ський рай­суд сто­ли­ці пе­ре­ніс цю спра­ву на 6 кві­тня цьо­го ро­ку.

■ Ми­ну­ло­го ти­жня «День» пи­сав про на­ма­га­н­ня че­рез суд по­но­ви­ти­ся на сво­їй ко­ли­шній по­са­ді ген­про­ку­ро­ра Ві­кто­ра Шо­кі­на. Вер­сії та­ко­го вчин­ку роз­гля­да­лись рі­зні — від на­ма­га­н­ня ви­пра­ви­ти якісь по­мил­ки із об­чи­сле­н­ням пен­сії до пла­нів Пре­зи­ден­та при­зна­чи­ти Юрія Лу­цен­ка на по­са­ду прем’ єр- мі­ні­стра, звіль­нив­ши пе­ред тим мі­сто ген­про­ку­ро­ра. Ви­ни­кає пи­та­н­ня як Шо­кін мо­же всти­гну­ти зна­до­би­тись на по­са­ді ген­про­ку­ро­ра Пре­зи­ден­ту, адже во­се­ни йо­му ви­пов­ни­ться 65 ро­ків — вік, пі­сля яко­го на цю по­са­ду не мо­жна при­зна­ча­ти згі­дно із за­ко­но­дав­ством. Хо­ча, вра­хо­ву­ю­чи те, що пар­ла­мент спе­ці­аль­но змі­нив за­ко­но­дав­ство для то­го, щоб Лу­цен­ко без юри­ди­чної осві­ти, міг ста­ти ген­про­ку­ро­ром, то очі­ку­ва­ти від де­пу­та­тів та Пре­зи­ден­та мо­жна всьо­го що зав­го­дно.

■ І ось в по­не­ді­лок ста­ло ві­до­мо, що по­зов про по­нов­ле­н­ня на по­са­ді ген­про­ку­ро­ра по­дав ще один « екс » (прав­да, він був в.о.) — Олег Ма­хни­цький. Тіль­ки вже пан Ма­хни­цький не со­ро­ми­ться го­во­ри­ти пря­мо, що ви­рі­шив «ви­про­бу­ва­ти на­ше пра­во­су­д­дя», не­зва­жа­ю­чи на те, що стро­ки по­зов­ної дав­но­сті ( 6 мі­ся­ців) вже дав­но ми­ну­ли.

■ Але по­вер­не­мось до Ку­зьмі­на. В по­не­ді­лок він на сво­їй сто­рін­ці в фейс­бук на- пи­сав: «До ме­не не­о­чі­ку­ва­но звер­ну­лись лю­ди пре­зи­ден­та із про­по­зи­ці­єю « не мо­чи­ти » Лу­цен­ка ні про­це­су­аль­но, ні ме­дій­но! Во­ни ствер­джу­ва­ли, що всі і так ро­зу­мі­ють, що моє кри­мі­наль­не пе­ре­слі­ду­ва­н­ня — це ба­наль­на пом­ста, ор­га­ні­зо­ва­на са­мим Лу­цен­ком за аб­со­лю­тно за­кон­ну « від­сид­ку » . Мов­ляв із-за дріб’яз­ко­во­сті... він і на по­са­ду ген­про­ку­ро­ра про­сив­ся, мрі­ю­чи про пом­сту... Так ось, лю­ди пре­зи­ден­та пря­мо ска­за­ли ме­ні про те, що По­ро­шен­ко хо­че при­зна­чи­ти Лу­цен­ка прем’ єром за­мість Грой­сма­на і дис­кре­ди­та­ція Лу­цен­ка за­ва­жає цьо­му сце­на­рію».

■ Сам кон­флікт Ку­зьмі­на-Лу­цен­ко та мо­жли­ві пе­ре­ста­нов­ки у вла­дно­му олім­пі ого­лю­ють ні­ве­лю­ва­н­ня ви­со­ко­по­са­дов­ця­ми ба­зо­вих прин­ци­пів по­сад, які во­ни за­йма­ють. Якщо ге­не­раль­ний про­ку­рор без юри­ди­чної осві­ти мо­же зайня­ти по­са­ду, яка апрі­о­рі не є по­лі­ти­чною, то чо­му б ін­шим вже екс-по­са­дов­цям не пе­ре­тво­ри­ти бо­роть­бу за цю по­са­ду на шоу пе­ред те­ле­ка­ме­ра­ми і на сто­рін­ках у фейс­бу­ці?

■ « В пар­ла­мен­ті ні­чо­го по­ді­бно­го про прем’ єр­ство Лу­цен­ка не обго­во­рю­є­ться, — го­во­рить «Дню» де­пу­тат від « На­ро­дно­го фрон­ту » Сер­гій Ви­со­цький. — Ме­не біль­ше ці­ка­вить чо­му са­ме Шо­кін по­дав до су­ду що­до сво­го по­нов­ле­н­ня на по­са­ді ген­про­ку­ро­ра. Якщо дій­сно три­ва­ють кон­суль­та­ції що­до йо­го по­нов­ле­н­ня на по­са­ді ген­про­ку­ро­ра, то ні­чо­го до­бро­го це не при­yне­се. Шо­кін про­я­вив се­бе як без­ді­яль­ний ген­про­ку­рор».

■ «Існує кіль­ка про­блем. Перш за все — це при­зна­че­н­ня Лу­цен­ка на по­са­ду ген­про­ку­ро­ра, яке різ­ко по­гір­ши- ло імідж ці­єї по­са­ди, — ко­мен­тує «Дню» по­лі­то­лог Ві­ктор Не­бо­жен­ко. — Те­пер вва­жа­є­ться, що будь- хто із на­бли­же­них до Пре­зи­ден­та, мо­же зайня­ти цю по­са­ду. Лю­ди де­ся­ти­річ­чя­ми ішли на пост Ген­про­ку­ро­ра, вчи­лись, ро­би­ли кар’ єру із са­мих ни­зів, про­хо­ди­ли по­са­ди ра­йон­них про­ку­ро­рів, обла­сних, то­що. Пі­сля то­го, як був при­зна­че­ний Лу­цен­ко, бу­ли по­ру­ше­ні ба­зо­ві прин­ци­пи ви­су­ва­н­ня кан­ди­да­тів на та­кий ви­со­кий пост, який ви­ма­гає ви­ня­тко­во­го до­сві­ду і про­фе­сіо­на­лі­зму. В на­шо­му ж ви­пад­ку лю­ди­на си­дить в тюр­мі, а по­тім стає ген­про­ку­ро­ром. Від­по­від­но ко­ли­шні ген­про­ку­ро­ри вва­жа­ють — а чо­му во­ни не мо­жуть бу­ти ба­га­то ра­зів ген­про­ку­ро­ра­ми? Звід­си і по­ве­дін­ка са­мо­го Ку­зьмі­на, яка не зу­стрі­чає спро­ти­ву від Пре­зи­ден­та та ген­про­ку­ро­ра, в то­му пла­ні що ні­хто з них не ро­бить жо­дних офі­цій­них за­яв з цьо­го при­во­ду. Не мо­жу со­бі уяви­ти, якщо б про­лу­на­ло прі­зви­ще ген­про­ку­ро­ра Фран­ції чи США в кон­текс­ті обви­ну­ва­чень у ха­бар­ни­цтві, а він би від­мов­чу­вав­ся».

■ « Зви­чай­но, ко­ли го­во­рять про пла­ни при­зна­че­н­ня Лу­цен­ка на по­са­ду прем’ єр­мі­ні­стра, то я вва­жаю, що ні­яким прем’ єром він бу­ти не хо­че, — про­дов­жує Ві­ктор Не­бо­жен­ко. — На мою дум­ку, він мріє за­йма­ти по­са­ду очіль­ни­ка МВС. Але во­на зайня­та. Від­по­від­но проблема не в Грой­сма­ні чи тих, хто на­чеб­то пра­гне по­но­ви­тись на по­са­ді ген­про­ку­ро­ра, а в Ава­ко­ві. От­же, ви­хо­дить що змі­ни­ти прем’ єра за­раз не проблема, але не­мо­жли­во змі­ни­ти мі­ні­стра МВС. Са­мі ж по­са­ди, в то­му чи­слі по­са­да ген­про­ку­ро­ра, по су­ті де­валь­во­ва­ні, як дер­жав­ни­цький ін­стру­мент».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.