Як ро­зі­рва­ти не­без­пе­чне ко­ло?

«Нам по­трі­бно юри­ди­чно за­крі­пи­ти по­ло­же­н­ня Мін­ська-2 у ви­гля­ді до­ро­жньої кар­ти на осно­ві між­на­ро­дних ме­ха­ні­змів», — на­ро­дний де­пу­тат

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Іван КАПСАМУН, «День»

Від­кри­ва­ю­чи но­ви­ни, скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що ми ру­ха­є­мо­ся по ко­лу. До­мов­ле­но­сті про при­пи­не­н­ня во­гню на Дон­ба­сі, по­ру­ше­н­ня ре­жи­му ти­ші ро­сій­сько-оку­па­цій­ни­ми вій­ська­ми, по­сту­по­ве збіль­ше­н­ня об­стрі­лів, за­ги­бель і по­ра­не­н­ня укра­їн­ських вій­сько­вих, без­ре­зуль­та­тні зу­стрі­чі мі­ні­стрів за­кор­дон­них справ «нор­ман­ської че­твір­ки», за­не­по­ко­є­н­ня За­хо­ду і за­кли­ки до ви­ко­на­н­ня Мін­ських до­мов­ле­но­стей... По­тім но­ві до­мов­ле­но­сті про при­пи­не­н­ня во­гню і да­лі ана­ло­гі­чна ситуація. Зви­чай­но, будь-які рі­ше­н­ня, на­віть якщо во­ни пе­рі­о­ди­чно по­вто­рю­ю­ться, збе­рі­га­ють жи­т­тя укра­їн­ців, по­трі­бно при­йма­ти. Але як ви­йти із за­ча­ро­ва­но­го не­без­пе­чно­го ко­ла, а го­лов­не — ви­рі­ши­ти про­бле­му оку­по­ва­них те­ри­то­рій?

От­же, з 1 кві­тня ма­ли б ді­я­ти но­ві до­мов­ле­но­сті про при­пи­не­н­ня во­гню на Дон­ба­сі. Так, об­стрі­ли з бо­ку бо­йо­ви­ків, на які зму­ше­ні від­по­від­а­ти укра­їн­ські вій­сько­ві, змен­ши­ли­ся, але не при­пи­ни­ли­ся. Остан­ні да­ні свід­чать, що за до­бу з 2 на 3 кві­тня вій­ська РФ 32 ра­зи від­кри­ва­ли во­гонь по по­зи­ці­ях ЗСУ. В по­не­ді­лок Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко з цьо­го при­во­ду якраз про­вів те­ле­фон­ну роз­мо­ву з кан­цле­ром Ні­меч­чи­ни Ан­ге­лою Мер­кель та Пре­зи­ден­том Фран­ції Фран­суа Ол­лан­дом. Сто­ро­ни на­го­ло­си­ли на не­об­хі­дно­сті кон­со­лі­да­ції ре­жи­му при­пи­не­н­ня во­гню. Тоб­то зно­ву ж та­ки тра­ди­цій­ні пе­ре­го­во­ри, які дій­сно по­трі­бні, щоб де­мон­стру­ва­ти вза­єм­ну під­трим­ку, але без пра­кти­чно­го ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми оку­по­ва­них те­ри­то­рій.

Як ре­а­гу­ють в НАТО? Бу­кваль­но дня­ми я по­вер­нув­ся з штаб-квар­ти­ри НАТО, де про­хо­ди­ло за­сі­да­н­ня глав МЗС кра­їн Альян­су та пар­тне­рів. Го­лов­ний ме­седж ген­се­ка Єн­са Стол­тен­бер­га — « на­ша під­трим­ка має як по­лі­ти­чний, так і пра­кти­чний ха­ра­ктер, ми під­три­му­є­мо те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність і су­ве­ре­ні­тет Укра­ї­ни » . Впер­ше при­су­тній на по­ді­бній зу­стрі­чі держ­се­кре­тар США Рекс Тіл­лер­сон та­кож за­явив, що «США ра­зом з Укра­ї­ною у бо­роть­бі про­ти агре­сії Ро­сії, і сан­кції ма­ють за­ли­ша­ти­ся в си­лі до­ти, до­ки Ро­сія пов­ні­стю не ви­ко­нає Мін­ські до­мов­ле­но­сті й не звіль­нить оку­по­ва­ний Крим». З пра­кти­чної то­чки зо­ру го­во­ри­ти про біль­шу рі­шу­чість За­хо­ду за но­во­го пре­зи­ден­та США До­наль­да Трам­па у про­ти­сто­ян­ні з Ро­сі­єю за­ра­но. В ці­ло­му по­ки спо­сте­рі­га­є­ться по­лі­ти­ка по­пе­ре­дніх ро­ків. Хо­ча пред­став­ни­ки Бі­ло­го до­му і екс­пер­ти не­о­дно­ра­зо­во вже анон­су­ва­ли більш рі­шу­чу і ді­є­ву по­лі­ти­ку, зокре­ма що­до си­ту­а­ції в Укра­ї­ні.

А ситуація в Укра­ї­ні має пер­шо­чер­го­ве зна­че­н­ня. Йде­ться не тіль­ки про Дон­бас, а в ці­ло­му про дії укра­їн­ської вла­ди. Чі­ткість в її по­лі­ти­ці що­до оку­по­ва­них те­ри­то­рій не спо­сте­рі­га­ло­ся із са­мо­го по­ча­тку. Зви­чай­но, « мін­ський ко­тел » має свої дав­ні при­чи­ни ( від­по­від­аль­ність Ку­чми за по­бу­до­ва­ну ним си­сте­му в кра­ї­ні, змар­но­ва- ні мо­жли­во­сті за ча­сів Ющен­ка, Хар­ків­ські уго­ди Яну­ко­ви­ча), однак за­ли­ша­ю­чи ста­рі пра­ви­ла, вла­да до­зво­ли­ла за­гна­ти се­бе в глу­хий кут. От­же яка існує аль­тер­на­ти­ва си­ту­а­ції, що скла­ла­ся?

« Перш за все, усі спро­би при­пи­не­н­ня во­гню за­раз гра­ють про­ти Укра­ї­ни, хо­ча аб­со­лю­тно ло­гі­чним є пра­гне­н­ня офі­цій­но­го Ки­є­ва змен­ши­ти на­пру­гу в зо­ні АТО, щоб не ги­ну­ли на­ші хло­пці, — ко­мен­тує «Дню» на­ро­дний де­пу­тат Дми­тро Тим­чук. — Але як ви­ко­ри­сто­вує так зва­не пе­ре­мир’я про­ти­ле­жна сто­ро­на? Во­ни одра­зу по­чи­на­ють кри­ча­ти, що ре­жим ти­ші по­ру­шує укра­їн­ська сто­ро­на, від­по­від­но зви­ну­ва­чу­ють нас у зло­чи­нах, які са­мі ж ско­ю­ють. Так, Мінськ не пра­цює, про­те ми ма­є­мо ро­зу­мі­ти, що Мін­ські до­мов­ле­но­сті ( Мінськ- 1 і Мінськ-2 вза­є­мо­пов’яза­ні) Вер­хов­на Ра­да не ра­ти­фі­ку­ва­ла, не ка­жу­чи про те, що не­зро­зумі­ло хто їх під­пи­сав з про­ти­ле­жно­го бо­ку, а от­же во­ни ні­би­то є не­ле­гі­тим­ни­ми. Але є одне ва­жли­ве за­сте­ре­же­н­ня. В 2015 р. Ра­да без­пе­ки ООН сво­єю ре­зо­лю­ці­єю за­крі­пи­ла ці до­мов­ле­но­сті як до­ку­мент, на під­ста­ві яко­го має від­бу­ва­ти­ся вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту. Від­по­від­но ця «філь­ки­на гра­мо­та » на­бу­ла юри­ди­чної си­ли РБ ООН. А от­же ми за­раз не мо­же­мо про­сто так від­ма­хну­ти­ся від цьо­го і го­во­ри­ти про ін­ші до­мов­ле­но­сті».

«Нам по­трі­бно юри­ди­чно за­крі­пи­ти по­ло­же­н­ня Мін­ська- 2 так, щоб во­ни бу­ли більш кон­кре­тни­ми і ви­гля­да­ли як до­ро­жня кар­та, за якою мо­жна пра­цю­ва­ти, — на­го­ло­шує на­ро­дний де­пу­тат. — Але тут ви­ни­кає низ­ка за­пи­тань. На­при­клад, в то­му ж Мін­ську про­пи­са­но не­об­хі­дність про­ве­де­н­ня ви­бо­рів на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях. І тут ми нам по­трі­бно апе­лю­ва­ти до кри­те­рі­їв ОБСЄ з про­ве­де­н­ня по­ді­бних ви­бо­рів, тоб­то во­ни ма­ють про­во­ди­ти­ся за укра­їн­ським за­ко­но­дав­ством, там ма­ють пра­цю­ва­ти на­ше ЦВК, тер­ви­бор­чко­ми, пра­во­охо­рон­ців, по­вин­на віль­на мо­жли­вість для всіх кан­ди­да­тів, пред­став­ни­ки ЗМІ то­що. Всі ці ре­чі ми ма­є­мо про­пи­са­ти в за­ко­ні і за­фі­ксу­ва­ти на­ше ба­че­н­ня Мін­ську-2».

« На­ра­зі є де­кіль­ка за­ко­но­про­е­ктів про оку­по­ва­ні те­ри­то­рії — один з них іні­ці­ю­ва­ла Окса­на Си­ро­їд (я та­кож є спів­ав­то­ром), ін­ший під­го­ту­ва­ли в БПП, в свою чер­гу, НФ та­кож роз­ро­бив за­ко­но­про­ект про від­нов­ле­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті, — про­дов­жує Дми­тро Тим­чук. — От­же, за­раз сто­їть за­да­ча — ство­ри­ти один ал­го­ритм і від­да­ти цей за­ко­но­про­ект Ка­бмі­ну, бо на на­шу дум­ку, по­ді­бні за­ко­но­про­е­кти має іні­ці­ю­ва­ти або уряд, або Адмі­ні­стра­ція Пре­зи­ден­та. Зви­чай­но, ви­ни­кає пи­та­н­ня — чи по­го­ди­ться на це Мо­сква, бо щоб про­ве­сти ви­бо­ри, нам по­трі­бний пов­ний кон­троль на ОРДЛО? Пі­сля прийня­т­тя ж на­ми від­по­від­но­го за­ко­но­про­е­кту, це вже бу­де не про­сто на­ше ба­жа­н­ня, а між­на­ро­дні ме­ха­ні­зми, від­по­від­но ми змо­же­мо апе­лю­ва­ти до на­ших між­на­ро­дних пар­тне­рів з «нор­ман­ської че­твір­ки» (ці нор­ми про­пи­са­ні в єв­ро­пей­ських до­ку­мен­тах). То­ді ра­зом ми змо­же­мо ви­ма­га­ти від Пу­ті­на ви­ко­ну­ва­ти за­зна­че­ний ал­го­ритм».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.