«За­бо­ро­не­ний при­йом»

У пар­ла­мен­ті ви­ма­га­ю­тьска­су­ва­ти абон­пла­ту за газ

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

За­про­ва­дже­н­ня в Укра­ї­ні абон­пла­ти за до­став­ку та роз­по­діл при­ро­дно­го га­зу по­бу­то­вим спо­жи­ва­чам мо­же ста­ти ка­та­лі­за­то­ром спле­ску про­те­стно­го ру­ху. Учо­ра пер­ші йо­го хви­лі стря­са­ли по­го­джу­валь­ну ра­ду ке­рів­ни­ків фра­кцій, ко­мі­те­тів і груп Вер­хов­ної Ра­ди. «Ра­ди­каль­на пар­тія ви­ма­гає зав­тра пер­шим пи­та­н­ням роз­гля­ну­ти, ви­кли­ка­ти для зві­ту до пар­ла­мен­ту від­по­від­но до но­во­го за­ко­ну про НКРЕКП, го­ло­ву НКРЕКП — він має до 1 кві­тня відзві­ту­ва­ти. Зав­тра Вов­ка пер­шим пи­та­н­ням — зі зві­том до пар­ла­мен­ту, щоб по­яснив, з чо­го ра­ху­ють та­ри­фи», — за­явив ке­рів­ник фра­кції Ра­ди­каль­ної пар­тії Олег ЛЯШКО на за­сі­дан­ні по­го­джу­валь­ної ра­ди. «Якщо нас сьо­го­дні не по­ві­дом­лять, що зав­тра Вовк у пар­ла­мен­ті зві­ту­ва­ти­ме пе­ред укра­їн­ця­ми, ми зав­тра бло­ку­є­мо пар­ла­мент­ську три­бу­ну», — за­явив Ляшко і за­кли­кав ко­лег по пар­ла­мен­ту з фра­кцій «Са­мо­по­міч» та «Ба­тьків­щи­на» при­єд­на­ти­ся до бло­ку­ва­н­ня.

Якщо не до бло­ку­ва­н­ня, то до про­те­стів про­ти абон­пла­ти за тру­би лег­ко й без до­мов­ле­но­стей при­єд­на­ла­ся пар­ла­мент­ська фра­кція «На­ро­дний фронт». У фра­кції за­яв­ля­ють, що НКРЕКПмає не­гай­но ану­лю­ва­ти рі­ше­н­ня про за­про­ва­дже­н­ня що­мі­ся­чної абон­пла­ти. «Якщо НКРЕКПне змі­нить свою про­о­лі­гар­хі­чну по­лі­ти­ку, «На­ро­дний фронт» іні­ці­ю­ва­ти­ме рі­ше­н­ня про пов­не онов­ле­н­ня ці­єї на­цко­мі­сії», — за­явив ке­рів­ник фра­кції «На­ро­дний­фронт» Ма­ксим БУРБАК на по­го­джу­валь­ній ра­ді. За йо­го сло­ва­ми, «На­ро­дний фронт» на­по­ля­гає на то­му, щоб рі­ше­н­ня НКРЕКПбу­ли ви­вче­ні що­до дій на ко­ристь ке­рів­ни­ків ко­ли­шньо­го «Ро­сУкрЕнер­го».

■ Що­прав­да, у НКРЕКП­зна­йшли­ся за­хи­сни­ки. «Що сто­су­є­ться по­лі­ти­чної мо­ти­ва­ції цьо­го пи­та­н­ня і цьо­го рі­ше­н­ня НКРЕКП: по­пер­ше, ко­мі­сія ви­ко­нує цим за­кон «Про ри­нок при­ро­дно­го га­зу», — ска­за­ла, ви­сту­па­ю­чи на по­го­джу­валь­ній ра­ді, за­сту­пник гла­ви фра­кції БПП Іри­на ЛУ­ЦЕН­КО, — дру­га при­чи­на — у впро­ва­джен­ні єв­ро­пей­ських пра­вил, адже роз­ді­ле­н­ня пла­ти за газ і абон­пла­ти є за­галь­но­єв­ро­пей­ською пра­кти­кою. І най­го­лов­ні­ше — звер­таю ва­шу ува­гу, рі­ше­н­ня про роз­ді­ле­н­ня пла­ти за газ і абон­пла­ти зна­чно по­лі­пшує на­ші шан­си в Сток­гольм­сько­му ар­бі­тра­жі».

Лу­цен­ко до­да­ла, що в ре­зуль­та­ті у тран­зи­тній су­пе­ре­чці Укра­ї­на мо­же від­су­ди­ти у «Газ­про­му» $12—20 мі­льяр­дів. «Чи не то­му спо­ло­ха­ли­ся на­ші укра­їн­ські по­лі­ти­ки, які сво­го ча­су за­ро­бля­ли мі­льяр­ди до­ла­рів на спів­пра­ці з ро­сій­ським мо­но­по­лі­стом. Мо­же, їх най­біль­ше не­по­ко­їть, що «Газ­пром» мо­же втра­ти­ти $12— 20 мі­льяр­дів?» — зви­ну­ва­ти­ла во­на ко­лег по пар­ла­мен­ту, а та­кож прем’єр-мі­ні­стра Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на. Гла­ва укра­їн­сько­го уря­ду на­пе­ре­до­дні різ­ко за­су­див збіль­ше­н­ня пла­ти за газ для на­се­ле­н­ня пі­сля за­про­ва­дже­н­ня або­нен­тної пла­ти і ви­ма­гає від НКРЕКПпе­ре­гля­ну­ти від­по­від­не рі­ше­н­ня. Прем’ єр на­звав но­ве під­ви­ще­н­ня га­зо­вих цін не­при­пу­сти­мим.

■ Але, на дум­ку Лу­цен­ко, в ре­зуль­та­ті ре­а­лі­за­ції рі­ше­н­ня НКРЕКПпла­та за роз­по­діл га­зу збіль­ши­ться ли­ше для 4% або­нен­тів у ме­жах 50 гри­вень, і ця су­ма бу­де ком­пен­со­ва­на за ра­ху­нок змен­ше­н­ня ін­ших та­ри­фів на ко­му­наль­ні по­слу­ги для та­ких спо­жи­ва­чів. Лу­цен­ко не ска­за­ла, звід­ки у неї та­кі да­ні, і не на­зва­ла ін­ших та­ри­фів, які мо­жуть бу­ти змен­ше­ні тим, хто по­стра­ждає че­рез за­про­ва­дже­н­ня абон­пла­ти. Мо­жли­во, за­сту­пник гла­ви фра­кції всти­гла зв’яза­ти­ся з не­за­ле­жною НКРЕКП і по­ста­ви­ти їй від­по­від­ні зав­да­н­ня?

Хоч би як там бу­ло, гла­ва НКРЕКП­опе­ра­тив­но від­гу­кнув­ся у «Фейс­бу­ці» на обу­ре­н­ня до­да­тко­ви­ми та­ри­фа­ми. «Уже два ро­ки Ка­бмін ре­гу­лює кін­це­ву ці­ну на при­ро­дний газ для по­треб на­се­ле­н­ня й ви­ро­бни­цтва те­пло­вої енер­гії для по­треб на­се­ле­н­ня шля­хом по­кла­да­н­ня спе­ці­аль­них обов’яз­ків... НКРЕКПзвер­не­ться до Ка­бмі­ну з про­по­зи­ці­єю за­без­пе­чи­ти не­пі­дви­ще­н­ня за­галь­но­го ра­хун­ку (кін­це­вої ці­ни) для на­се­ле­н­ня», — по­обі­цяв він, але при цьо­му під­кре­слив, що з пе­ре­хо­дом на абон­пла­ту для 54% або­нен­тів за­галь­на пла­тіж­ка, нав­па­ки, змен­ши­ться. Спа­си­бі, до­бро­дій­ни­ку!

■ На­га­да­є­мо, що за оцін­кою за­сту­пни­ка на­чаль­ни­ка де­пар­та­мен­ту енер­го­ефе­ктив­но­сті НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» Оле­ксія ХАБАТЮКА, за­про­ва­дже­н­ня роз­ра­хо­ва­них НКРЕКП­ста­вок або­нент­ської пла­ти за роз­по­діл га­зу ве­де до по­до­рож­ча­н­ня від­по­від­них по­слуг у ді­а­па­зо­ні від 1,5 до 20 ра­зів. Перш за все, збіль­ше­н­ня, на йо­го дум­ку, тор­кне­ться спо­жи­ва­чів, які ви­ко­ри­сто­ву­ють газ ли­ше при при­го­ту­ван­ні їжі. Осо­бли­во по­стра­жда­ють ма­ло­сі­мей­ні (одна-дві осо­би).

Але з по­гля­ду еко­но­мі­ки й до­сві­ду Єв­ро­со­ю­зу га­зо­ва абон­пла­та на­шій кра­ї­ні по­трі­бна. А хі­ба не по­трі­бна ще й зар­пла­та, як у Єв­ро­пі? Не­ви­пад­ко­во бор­ги за ко­му­наль­ні по­слу­ги в кра­ї­ні вже до­ся­гли 26 мі­льяр­дів гри­вень. Що бу­де да­лі? Чи мо­раль­но до­би­ва­ти спо­жи­ва­чів, при­чо­му го­лов­ним чи­ном пен­сіо­не­рів, фа­кти­чно, ще одним по­да­тком май­же одра­зу пі­сля то­го як бу­ли різ­ко під­ви­ще­ні ці­ни на газ, те­пло, га­ря­чу й хо­ло­дну во­ду та еле­ктро­енер­гію? І чо­му по­вин­ні спла­чу­ва­ти цей по­да­ток і ті сіль­ські жи­те­лі, які не за дер­жав­ний, а за свій ра­ху­нок про­кла­да­ли га­зо­ві ме­ре­жі до бу­дин­ків?

■ Від­по­віді на ба­га­то пи­тань де­таль­но роз­пи­са­ла «Дню» гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Пу­блі­чний ау­дит». Її екс­пер­ти під­ра­ху­ва­ли, що те­пер абон­пла­та мо­же від пів­то­ра до дев’яти ра­зів пе­ре­ви­щу­ва­ти вар­тість ви­ко­ри­ста­но­го га­зу. На­при­клад, ра­ні­ше спо­жи­вач спа­лю­вав п’ять ку­бо­ме­трів га­зу за мі­сяць. За це він мав спла­ти­ти 34,4 грив­ні, з яких 3,65 грив­ні за транс­пор­ту­ва­н­ня та роз­по­діл.

Пі­сля но­во­вве­де­н­ня НКРЕКП за ці ж 5 ку­бо­ме­трів га­зу (за на­яв­но­сті лі­чиль­ни­ка G1,6) він спла­тить 30 гри­вень за сам газ і від 24,3 грив­ні до 170,9 грив­ні ста­но­ви­ли­ме абон­пла­та. З лі­чиль­ни­ком G2,5 — ті ж 30 гри­вень за сам газ і від 38,82 до 272,68 грив­ні (за­ле­жно від ре­гіо­ну) — за транс­пор­ту­ва­н­ня й роз­по­діл. До то­го ж на абон­пла­ту не бу­де суб­си­дії, оскіль­ки її сьо­го­дні не­має у спи­ску по­слуг, що ком­пен­су­ю­ться уря­дом.

■ «Слід ро­зу­мі­ти, що абон­пла­та за­ле­жить не від фа­кти­чно ви­ко­ри­ста­но­го га­зу, а ли­ше від по­ту­жно­сті лі­чиль­ни­ка та та­ри­фу, вста­нов­ле­но­го кон­кре­тно­му га­зо­роз­по­діль­но­му під­при­єм­ству, — роз­по­від­а­ють у «Пу­блі­чно­му ау­ди­ті». «Най­від­чу­тні­ше це вда­рить по спо­жи­ва­чах, які ма­ють га­зо­ві пли­ти та ви­ко­ри­сто­ву­ють не­зна­чні об­ся­ги га­зу», — по­яснює про­від­нийа­на­лі­тик ГО Та­рас ГАЛАЙДА.

За йо­го сло­ва­ми, сьо­го­дні під­при­єм­ства, що ви­ко­ри­сто­ву­ють га­зо­роз­по­діль­ні ме­ре­жі, не пла­тять дер­жа­ві за ко­ри­сту­ва­н­ня ни­ми, хо­ча ра­ні­ше пла­ну­ва­ло­ся за­про­ва­ди­ти та­ку опла­ту. Те­пер на по­бу­то­вих спо­жи­ва­чів на­ві­си­ли абон­пла­ту, що в су­мі ста­но­ви­ти­ме 1,8—2,4 мі­льяр­да гри­вень на рік. Не­рів­ний ра­ху­нок, вам не зда­є­ться?», — за­пи­тує ке­рів­ник «Пу­блі­чно­му ау­ди­ту» Ма­ксим ГОЛЬДАРБ.

■ Екс­пер­ти ор­га­ні­за­ції за­зна­ча­ють, що спо­жи­ва­че­ві до­ве­де­ться пла­ти­ти за роз­по­діл га­зу так, ні­би він спа­лю­є­ться в йо­го пли­ті всі 24 го­ди­ни на до­бу в ма­кси­маль­но мо­жли­во­му об­ся­зі. Ро­змір опла­ти за­ле­жа­ти­ме від на­яв­но­сті й по­ту­жно­сті га­зо­во­го лі­чиль­ни­ка: чим він по­ту­жні­ший, тим біль­шою бу­де пла­тіж­ка. На­при­клад, при ви­ко­ри­стан­ні лі­чиль­ни­ка G1,6, не­зва­жа­ю­чи на не­зна­чний об­сяг спо­жи­ва­н­ня га­зу вла­сни­ка­ми плит (4—6 ку­бо­ме­трів на мі­сяць), абон­пла­та роз­ра­хо­ву­ва­ти­ме­ться, ви­хо­дя­чи з ма­кси­маль­ної мі­ся­чної про­пу­скної спро­мо­жно­сті лі­чиль­ни­ка — 1830 ку­бів. Якщо у вас лі­чиль­ник G2,5 (ма­кси­маль­на по­ту­жність — чо­ти­ри ку­би на го­ди­ну), то ро­змір абон­пла­ти роз­ра­хо­ву­ва­ти­ме­ться з ма­кси­маль­ної мі­ся­чної про­пу­скної спро­мо­жно­сті у 2920 ку­бів.

Та­ри­фи для га­зо­роз­по­діль­них ор­га­ні­за­цій роз­ра­хо­ва­ні з ура­ху­ва­н­ням се­ре­дньо­го рів­ня рен­та­бель­но­сті в 3,1%. Най­ниж­чий вста­нов­ле­ний для ПАТ « Тер­но­піль­мі­ськ­газ» — 0,01108 грив­ні за ку­бо­метр на го­ди­ну (без ПДВ), най­ви­щий — для ТОВ «Газ­по­ста­чсер­віс» — 0,07782 грив­ні за ку­бо­метр на го­ди­ну (без ПДВ). Як ба­чи­мо, рі­зни­ця істо­тна — у сім ра­зів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.