Во­гне­ва під­го­тов­ка на Лу­ган­щи­ні

Що­мі­ся­ця від­бу­ва­ю­ться за­ня­т­тя з та­кти­чної ме­ди­ци­ни, роз­мі­ну­ва­н­ня та ін­ших дій осо­бо­во­го скла­ду в за­мі­но­ва­ній мі­сце­во­сті

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Ме­та­н­ня гра­нат, стріль­ба з АК-74, ДШК, РПГ7, ЗУ-23 — це ще не­пов­ний пе­ре­лік то­го, що ма­ли мо­жли­вість удо­ско­на­ли­ти бій­ці, які за­хи­ща­ють пе­ре­до­ві по­зи­ції на Лу­ган­сько­му на­прям­ку, — по­ві­дом­ляє сайт Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Укра­ї­ни.

«Мав змо­гу в цьо­му пе­ре­свід­чи­ти­ся, ще ко­ли слу­жив на по­зи­ці­ях у Гра­ні­тно­му, — го­во­рить бо­єць із по­зив­ним «Ті­мо­ха». — То­ді мо­їм ко­ман­ди­ром був ка­пі­тан Ан­дрій Ки­зи­ло. 6 гру­дня 2015 ро­ку нас об­сту­пив во­рог з обох флан­гів. Мій «Ма­люк» (во­їн так ні­жно на­зи­ває свій ДШК) ме­не вря­ту­вав».

«За­раз тра­пля­є­ться ду­же ба­га­то ви­пад­ків, ко­ли лю­ди хо­чуть за­ро­би­ти на ме­та­лі, під­би­ра­ють рі­зні не­ві­до­мі пре­дме­ти і не­суть в пун­кти при­йо­му, — ін­стру­ктує ко­ман­дир гру­пи роз­мі­ну­ва­н­ня лей­те­нант Ігор МАКСИМЧУК. — Ра­джу ба­тькам ди­ви­ти­ся за сво­ї­ми ді­тьми: що во­ни при­но­сять до­до­му, чим гра­ю­ться і роз­ва­жа­ю­ться. У нас є гру­пи роз­мі­ну­ва­н­ня, які по­стій­но пра­цю­ють на пе­ре­дньо­му краї. При ви­яв­лен­ні будь-яких пі­до­зрі­лих пре­дме­тів — звер­тай­те­ся до них. Та­кий ком­плекс за­нять для бій­ців про­хо­дить що­мі­ся­ця».

ФОТО З САЙТА MIL.GOV.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.