Ор­ган ко­ле­ктив­ної без­від­по­від­аль­но­сті?

Агент­ство з пи­тань про­ти­дії ко­ру­пції ма­ло не зруй­ну­ва­ло ан­ти­ко­ру­пцій­ну ре­фор­му, — за­сту­пник мі­ні­стра юсти­ції

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Го­ло­ва На­ціо­наль­но­го агент­ства з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції (НАПК) На­та­лія Кор­чак у по­не­ді­лок пе­ред за­сі­да­н­ням Ка­бмі­ну за­яви­ла: «Ми по­да­ва­ти­ме­мо до су­ду на си­стем­но­го адмі­ні­стра­то­ра («Укра­їн­ські спе­ці­аль­ні си­сте­ми», УСС) за не­які­сне ви­ко­на­н­ня обов’яз­ків си­стем­но­го адмі­ні­стра­то­ра си­сте­ми еле­ктрон­них де­кла­ра­цій що­до за­сто­су­ва­н­ня до них штра­фних сан­кцій, пов’яза­них зі збо­я­ми у фун­кціо­ну­ван­ні си­сте­ми еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня, а в су­ді ми все з’ясу­є­мо». Го­ло­ва НАПК вва­жає, що у рам­ках су­до­во­го роз­гля­ду мо­жна бу­де взна­ти, чи бу­ли з бо­ку ДП«УСС» вжи­то всіх за­хо­дів для за­без­пе­че­н­ня ро­бо­ти си­сте­ми е-де­кла­ру­ва­н­ня.

■ Ще не­дав­но весь світ був у за­хва­ті від кіль­ко­сті ан­ти­ко­ру­пцій­них ор­га­нів, ство­ре­них в Укра­ї­ні і, мо­жли­во, спо­ді­вав­ся, що на­ша кра­ї­на ста­не пер­шою, хто пов­ні­стю й на­зав­жди по­кла­де край ха­бар­ни­цтву чи­нов­ни­ків. Не скла­ло­ся по­ки що... Не­зва­жа­ю­чи на кіль­ка гу­чних «по­са­док», що­до яких не ви­дно осо­бли­вих су­до­вих пер­спе­ктив, ко­ру­пція про­цві­тає. Яв­но по­трі­бен ще й спе­ці­а­лі­зо­ва­ний ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд чи на­віть якісь трій­ки, як за ста­рих ча­сів. Щоб бо­я­ли­ся. Тим ча­сом са­мі за­тя­ті бор­ці з ха­ба­ра­ми і від­ка­та­ми то квар­ти­ру при­дба­ють, то Ле­ксус.

■ Зно­ву ж та­ки, ду­же під­ка­чав чи не най­го­лов­ні­ший ан­ти­ко­ру­пцій­ний ор­ган — На­ціо­наль­не агент­ство з пи­тань про­ти­дії ко­ру­пції (НАПК). За сло­ва­ми пер­шо­го за­сту­пни­ка мі­ні­стра юсти­ції На­та­лії СЕВОСТЬЯНОВОЇ, НАПК не мо­же по­ясни­ти, чо­му ре­єстр еле­ктрон­них де­кла­ра­цій не пра­цю­вав чо­ти­ри дні, чо­му зно­ву три­ває зрив про­це­су по­да­н­ня де­кла­ра­цій і хто за це від­по­від­а­ти­ме? Мін’юст, за її сло­ва­ми, зі­брав усі при­че­тні до ці­єї спра­ви ор­га­ні­за­ції. «Ні­хто з ке­рів­ни­цтва НАПК не зна­йшов мо­жли­во­сті при­йти», — на­пи­са­ла Се­во­стья­но­ва у «Фейс­бу­ці».

■ «Оче­ви­дно, що більш як по­ло­ви­на де­кла­ран­тів-2017 (ста­ном на 28 бе­ре­зня) ще не по­да­ла де­кла­ра­цій. Що ро­би­ти тим, у ко­го ча­су ли­ши­ло­ся до 1 кві­тня, не­ві­до­мо — у НАПК від­по­віді на це не­має, і, зда­є­ться, ні­хто її не хо­че шу­ка­ти», — за­зна­чає Се­во­стья­но­ва. «Ор­ган ко­ле­ктив­ної без­від­по­від­аль­но­сті про­дов­жує сво­єю не­ком­пе­тен­тні­стю руй­ну­ва­ти всю ан­ти­ко­ру­пцій­ну ре­фор­му, — кон­ста­тує Се­во­стья­но­ва. — Ра­джу всім тим, хто чер­го­ву ніч не спить, ма­ю­чи на­дію по­тра­пи­ти до ре­є­стру, фі­ксу­ва­ти ко­лапс си­сте­ми».

■ Кра­ї­на не спить і хви­лю­є­ться, а НАПК, схо­же, са­бо­тує. Ми­ну­лої п’ятни­ці ма­ло від­бу­ти­ся ва­жли­ве за­сі­да­н­ня НАПК. Йо­го не бу­ло... че­рез від­су­тність кво­ру­му. А на сай­ті ві­дом­ства з’яви­ло­ся по­ві­дом­ле­н­ня: «На за­сі­дан­ні бу­ли (пра­виль­ні­ше бу­ло б ска­за­ти: на за­сі­да­н­ня з’яви­ли­ся) го­ло­ва агент­ства На­та­лія Кор­чак і член НАПК Оле­ксандр Ско­пич. Усіх чле­нів НАПК бу­ло по­ін­фор­мо­ва­ні про за­сі­да­н­ня від­по­від­но до ре­гла­мен­тних про­це­дур. Та­кож член НАПК, за­сту­пник го­ло­ви Ру­слан Ра­де­цький, осо­би­сто звер­тав­ся про тер­мі­но­ве про­ве­де­н­ня за­сі­да­н­ня, на яке не з’явив­ся».

■ У ре­зуль­та­ті не бу­ло роз­гля­ну­то пи­та­н­ня по­ряд­ку ден­но­го. А ма­ло йти­ся про фун­кціо­ну­ва­н­ня Єди­но­го дер­жав­но­го ре­є­стру де­кла­ра­цій, за­твер­дже­н­ня ви­снов­ків про ре­зуль­та­ти ана­лі­зу фі­нан­со­вих зві­тів по­лі­ти­чних пар­тій за че­твер­тий квар­тал 2016 ро­ку, про пов­ну пе­ре­вір­ку де­кла­ра­цій за 2015 рік осіб, упов­но­ва­же­них на ви­ко­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви чи мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, про узго­дже­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­них про­грам Держ­ком­те­ле­ра­діо, Мі­ні­стер­ства еко­ло­гії, Нац­гвар­дії, На­цпо­лі­ції то­що.

■ Як­би це за­сі­да­н­ня від­бу­ло­ся, то мо­жна бу­ло б по­ду­ма­ти, що скан­дал що­до по­да­н­ня та пе­ре­ві­рок е-де­кла­ра­цій чи­нов­ни­ків, який спа­ла­хнув до цьо­го, пі­шов на спад. Але, пев­но, да­лі бу­де, хо­ча ре­єстр е-де­кла­ра­цій, ви­хід з ла­ду яко­го став при­во­дом для скан­да­лу, на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня все ж та­ки по­чав пра­цю­ва­ти. «Те, що ре­єстр за­пра­цю­вав, — це не за­слу­га НАПК, — вва­жає мі­ністр юсти­ції Укра­ї­ни Пав­ло ПЕТРЕНКО. — Це за­слу­га тих служб, які до­лу­чи­ли­ся до про­це­су і за­раз за НАПК га­сять ту по­же­жу, яку во­ни ство­ри­ли сво­єю без­ді­яль­ні­стю».

■ На дум­ку мі­ні­стра, тре­ба в нор­маль­но­му ре­жи­мі за­вер­ши­ти дру­гий етап по­да­н­ня де­кла­ра­цій, а тим ча­сом Мін’юст за до­ру­че­н­ням прем’єр-мі­ні­стра Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на роз­ро­бляє змі­ни до за­ко­ну, які усу­нуть допу­ще­ні ін­сти­ту­цій­ні по­мил­ки і за­без­пе­чать нор­маль­ний ре­жим ро­бо­ти НАПК.

■ «Ми усу­не­мо ко­ле­гі­аль­ність (у НАПК), то­му що в нас за­раз фа­кти­чно ко­ле­гі­аль­на без­від­по­від­аль­ність. Ко­жен із ке­рів­ни­ків, які отри­му­ють за­ро­бі­тні пла­ти по­над 100 ти­сяч гри­вень на мі­сяць, роз­по­від­ає, що це не їхня проблема, що не пра­цює еле­ктрон­ний ре­єстр. Ми про­по­ну­є­мо, — роз­по­від­ає мі­ністр за­дум­ки сво­го ві- дом­ства, — щоб був один ке­рів­ник, з яко­го мо­жна спи­та­ти за пев­ні про­бле­ми в ро­бо­ті ор­га­ну. Дру­га но­ва­ція: ми про­по­ну­є­мо, щоб бу­ло за­про­ва­дже­но ін­сти­тут що­рі­чно­го зов­ні­шньо­го ау­ди­ту ді­яль­но­сті НАПК. Та­кож ми про­пи­су­є­мо ду­же сти­слі тер­мі­ни пе­ре­за­ван­та­же­н­ня, щоб НАПК за­пра­цю­вав вже в но­во­му нор­маль­но­му ре­жи­мі до тре­тьої хви­лі де­кла­ру­ва­н­ня». Петренко на­го­ло­шує, що за 2017 рік по­трі­бно бу­де усу­ну­ти всі ті по­мил­ки, яких при­пу­сти­ли­ся.

■ При цьо­му мі­ністр роз­кри­ває, схо­же, да­ле­ко не все. Ціл­ком імо­вір­но, що прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир ГРОЙСМАН ще має да­ле­к­ося­жні пла­ни, на­при­клад, пе­ре­під­по­ряд­ку­ва­ти агент­ство уря­до­ві. «НАПК — не­за­ле­жний ор­ган, який має спец­ста­тус. Як­би я її (го­ло­ву НАПК На­та­лію Кор­чак) при­зна­чав, я б її вже звіль­нив учо­ра», — на­тя­кнув прем’єр жур­на­лі­стам.

■ «Я не ду­маю, що во­на спе­ці­аль­но це ро­бить, я ду­маю, що во­на про­сто не го­то­ва до то­го, аби ке­ру­ва­ти та­ким про­це­сом, і ма­ла б це ви­зна­ти. Якщо не ви­знає, то, за ве­ли­ким ра­хун­ком, ста­вить під за­гро­зу са­му си­сте­му», — ре­зю­му­вав прем’єр. Він на­вряд чи за­був, як зу­хва­ло від­по­ві­ла на йо­го про­по­зи­цію звіль­ни­ти­ся го­ло­ва НАПК, яку за­про­си­ли на «ки­лим» Ка­бмі­ну. Кор­чак на­ма­га­ла­ся ви­прав­да­ти­ся, шу­ка­ла ін­ших край­ніх, але прем’єр вже уві­йшов у роль про­ку­ро­ра.

■ «Ви са­мі не­спро­мо­жні ор­га­ні­зу­ва­ти ро­бо­ту ва­шо­го сай­ту, і, та­ким чи­ном, ви ста­ви­те всіх лю­дей пе­ред за­гро­зою двох ро­ків ув’язне­н­ня. І та­ких лю­дей — со­тні ти­сяч у на­шій кра­ї­ні», — на­по­ля­гав Гройсман.

■ Але чи одна Кор­чак і її ви­со­ко­опла­чу­ва­ні пра­ців­ни­ки вин­ні у збої си­сте­ми е-де­кла­ру­ва­н­ня? Чи не бу­ло за­кла­де­но якісь ко­ру­пцій­ні мі­ни під цю си­сте­му із са­мо­го по­ча­тку її ство­ре­н­ня? Та­ку дум­ку під­ка­зує ко­ор­ди­на­тор он­лайн-пор­та­лу держ­по­слуг iGov, екс-ди­ре­ктор з ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій «При­ва­тБан­ку» (Дні­про) Дми­тро Ду­бі­лет.

■ «Якийсь сюр­ре­а­лізм із ци­ми еле­ктрон­ни­ми де­кла­ра­ці­я­ми, — ка­же він. — На ство­ре­н­ня не­пра­цю­ю­чої си­сте­ми (НАПК) на­да­ли 27 міль­йо­нів гри­вень. Уряд ого­ло­сив про го­тов­ність спря­му­ва­ти на неї (ще) до 100 міль­йо­нів гри­вень. Пу­блі­чно за­яв­ляю: ко­ман­да iGov го­то­ва ство­ри­ти си­сте­му з бю­дже­том до 7 міль­йо­нів гри­вень (вклю­чно з усі­ма сер­вер­ни­ми по­ту­жно­стя­ми)». «Усе, що пе­ре­ви­щить цю су­му, — за мій кошт», — до­сить пе­ре­кон­ли­во до­дав він.

ФОТО АНАСТАСІЇ СИРОТКІНОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.