«По­зи­тив­ні очі­ку­ва­н­ня» від ві­зи­ту По­ро­шен­ка

Юріс ПОЙКАНС: «Ла­твія на­да­ва­ла і про­дов­жу­ва­ти­ме на­да­ва­ти під­трим­ку Укра­ї­ні»

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Сьо­го­дні Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко з дру­жи­ною Ма­ри­ною По­ро­шен­ко здій­снить офі­цій­ний ві­зит до Ла­твії. У Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни за­пла­но­ва­на дво­сто­ро­н­ня зу­стріч з пре­зи­ден­том Ла­твії, пі­зні­ше оби­два пре­зи­ден­ти ві­зьмуть участь у під­пи­сан­ні дво­сто­рон­ньо­го до­го­во­ру і в прес-кон­фе­рен­ції. Та­кож пе­ред­ба­че­на це­ре­мо­нія по­кла­да­н­ня кві­тів до пам’ятни­ка Сво­бо­ди, — по­ві­дом­ляє прес-слу­жба кан­це­ля­рії пре­зи­ден­та Ла­твії. В хо­ді ві­зи­ту Пре­зи­дент Укра­ї­ни та­кож пла­нує зу­стрі­ти­ся з прем’єр-мі­ні­стром Ла­твії Ма­рі­сом Ку­чин­скі­сом і про­ве­сти ро­бо­чий по­лу­де­нок із го­ло­вою Се­йму Іна­рою Мур­ні­є­це, а та­кож від­ві­да­ти На­ціо­наль­ний ре­а­бі­лі­та­цій­ний центр «Вай­ва­ра» в Юр­ма­лі, де про­хо­дять ре­а­бі­лі­та­цію укра­їн­ські вій­сько­во­слу­жбов­ці.

Тим­ча­со­вий по­ві­ре­ний у спра­вах Укра­ї­ни в Ла­твії Алі­са По­до­ляк ска­за­ла «Дню», що очі­ку­ва­н­ня укра­їн­ської сто­ро­ни від цьо­го ві­зи­ту ду­же по­зи­тив­ні. «Ла­твія є на­шим на­дій­ним со­ю­зни­ком у пи­та­н­нях про­ти­дії ро­сій­ській агре­сії, про­дов­жує не­змін­ну по­лі­ти­ку не­ви­зна­н­ня не­за­кон­ної ане­ксії Кри­му, до­по­ма­гає в лі­ку­ван­ні вій­сько­во­слу­жбов­ців, по­ра­не­них на схо­ді Укра­ї­ни, до­по­ма­гає в здій­снен­ні ре­форм», — під­кре­сли­ла во­на.

«День» звер­нув­ся до по­сла Ла­твій­ської Ре­спу­блі­ки в Укра­ї­ні Юрі­са ПОЙКАНСА з про­ха­н­ням роз­по­ві­сти, які на­дії по­кла­да­ють у Ри­зі на ві­зит гла­ви укра­їн­ської дер­жа­ви і в ці­ло­му як оці­ню­ють роз­ви­ток дво­сто­рон­ніх від­но­син.

«ТЕМА УКРА­Ї­НИ ЗА­ЛИ­ША­Є­ТЬСЯ ОДНІ­ЄЮ З ТОПОВИХ ТЕМ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРО­СТО­РІ ЛА­ТВІЇ»

— Ла­твій­сько-укра­їн­ські від­но­си­ни тра­ди­цій­но є ду­же хо­ро­ши­ми й актив­ни­ми. Під­твер­дже­н­ням цьо­му є ві­зит Пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка до Ла­твії 4 кві­тня. Під час ві­зи­ту пла­ну­є­ться низ­ка офі­цій­них зу­стрі­чей із ке­рів­ни­цтвом Ла­твії. Ві­зит дасть мо­жли­вість ке­рів­ни­цтву обох кра­їн обго­во­ри­ти акту­аль­ні пи­та­н­ня дво­сто­рон­ньої спів­пра­ці Ла­твії й Укра­ї­ни. Осо­бли­ву ува­гу пла­ну­є­ться при­ді­ли­ти обго­во­рен­ню пер­спе­ктив­них на­пря­мів спів­пра­ці між обо­ма кра­ї­на­ми у сфе­рі тор­гів­лі, за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій та акти­ві­за­ції еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва. Ва­жли­во, що під час ві­зи­ту пла­ну­є­ться під­пи­са­ти низ­ку офі­цій­них до­ку­мен­тів, які спри­я­ти­муть по­гли­блен­ню спів­пра­ці між Ла­тві­єю й Укра­ї­ною в кон­кре­тних сфе­рах. Ві­зит дасть мо­жли­вість обмі­ня­ти­ся дум­ка­ми з акту­аль­них пи­тань від­но­син ЄС — Укра­ї­ни, під­трим­ки про­це­су ре­форм в Укра­ї­ні, а та­кож пра­кти­чної до­по­мо­ги Укра­ї­ні. Мо­жу під­твер­ди­ти, що Ла­твія на­да­ва­ла і про­дов­жу­ва­ти­ме на­да­ва­ти та­ку під­трим­ку Укра­ї­ні. Ва­ша кра­ї­на є одним з основ­них одер­жу­ва­чів фі­нан­со­вої до­по­мо­ги в рам­ках спів­пра­ці в ці­лях роз­ви­тку. Так, Ла­твія вже кіль­ка ро­ків успі­шно ре­а­лі­зує в Укра­ї­ні низ­ку про­е­ктів у сфе­рі зем­ле­роб­ства, бо­роть­би про­ти ко­ру­пції, а та­кож адмі­ні­стра­тив­но­те­ри­то­рі­аль­ної ре­фор­ми. Ва­жли­вий і той факт, що Ла­твія на­дає Укра­ї­ні під­трим­ку, да­ю­чи мо­жли­вість прой­ти в Ла­твії курс ре­а­бі­лі­та­ції по­ра­не­ним укра­їн­ським сол­да­там із зо­ни АТО. Та­кож Ла­твія на­дає пра­кти­чну під­трим­ку Зброй­ним си­лам Укра­ї­ни, на­прав­ля­ю­чи до ва­шої кра­ї­ни вій­сько­вих ін­стру­кто­рів і на­вча­ю­чи ва­ших сол­да­тів.

У ці­ло­му мо­жу ска­за­ти, що на­ші від­но­си­ни мо­жна оха­ра­кте­ри­зу­ва­ти як пре­кра­сні упро­довж усіх 25 ро­ків, ко­ли на­ші дер­жа­ви вста­но­ви­ли ди­пло­ма­ти­чні від­но­си­ни. При­чо­му по­зи­тив при­су­тній як на по­лі­ти­чно­му рів­ні, так і на люд­сько­му. На­при­клад, то­рік Ла­твію від­ві­да­ла біль­ша кіль­кість укра­їн­ських ту­ри­стів, ніж 2015 ро­ку. На­ша авіа­ком­па­нія airBaltic ми­ну­ло­го ти­жня від­кри­ла рейс Ри­га — Оде­са. З ко­жним ро­ком зро­стає кіль­кість укра­їн­ських сту­ден­тів, які на­вча­ю­ться у ла­твій­ських ви­шах. Ба­га­то хто в Ла­твії пе­ре­жи­ває і пам’ятає про Укра­ї­ну, так са­мо, як і ба­га­то укра­їн­ців із те­пло­тою ставляться до Ла­твії та її на­ро­ду. Тема Укра­ї­ни до­сі за­ли­ша­є­ться одні­єю з топових тем в інформаційному про­сто­рі Ла­твії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.