У Ко­лум­бії по­над 250 лю­дей за­ги­ну­ли че­рез се­ле­ві по­то­ки

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Ко­лум­бії, в про­він­ції Пу­ту­ма­йо, вна­слі­док схо­дже­н­ня се­ле­вих по­то­ків за­ги­ну­ли що­най­мен­ше 254 лю­ди­ни, се­ред них 43 ди­ти­ни. Пре­зи­дент кра­ї­ни Ху­ан Ма­ну­ель Сан­тос по­ві­до­мив, що це по­ки що по­пе­ре­дні да­ні. Се­ле­ві по­то­ки в Ко­лум­бії по­ча­ли­ся пі­зно вве­че­рі у п’ятни­цю, 31 бе­ре­зня, вна­слі­док під­ви­ще­н­ня рів­ня во­ди у рі­чці Мо­коа та її трьох при­то­ках. По­то­ки бру­ду по­хо­ва­ли під со­бою де­ся­тки бу­дин­ків та ав­то­мо­бі­лів, зруй­ну­ва­ли два і по­шко­ди­ли сім мо­стів. На по­шу­ки зни­клих без ве­сти і лі­кві­да­цію на­слід­ків зсу­вів бу­ли спря­мо­ва­ні по­над ти­ся­чу вій­сько­вих. Ря­ту­валь­ни­ки по­ві­дом­ля­ють про чи­слен­ні руй­ну­ва­н­ня у жи­тло­вих квар­та­лах. По­ки що в мі­сті не­ма­є­во­до- й еле­ктро­по­ста­ча­н­ня. До Мо­коа до­ста­ви­ли пи­тну во­ду, ме­ди­ка­мен­ти, ре­чі пер­шої не­об­хі­дно­сті та про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня. Пре­зи­дент кра­ї­ни Ху­ан Ма­ну­ель Сан­тос по­обі­цяв до­по­мо­гу всім по­стра­жда­лим вна­слі­док при­ро­дної ка­та­стро­фи та ска­зав, що на мі­сці зруй­но­ва­них бу­дин­ків зве­дуть но­ві, які бу­дуть зна­чно мі­цні­ши­ми за по­пе­ре­дні. Па­па рим­ський Фран­циск ви­сло­вив спів­чу­т­тя рі­дним і близь­ким за­ги­блих і за­явив, що гли­бо­ко за­сму­че­ний тра­гі­чни­ми по­ді­я­ми на пів­ден­но­му за­хо­ді кра­ї­ни.

Пре­зи­дент США До­нальд Трамп в ін­терв’ю ви­дан­ню Financial Times по­ві­до­мив, що схва­лю­є­те, як ЄС від­ре­а­гу­вав на рі­ше­н­ня Ве­ли­кої Бри­та­нії ви­йти з со­ю­зу. Він ска­зав, що Брюс­сель зро­бив «ду­же хо­ро­шу ро­бо­ту», щоб «зно­ву згур­ту­ва­ти» кра­ї­ни­чле­ни ЄС. За сло­ва­ми гла­ви Бі­ло­го до­му, те­пер у ЄС па­нує«дух згур­то­ва­но­сті» і він роз­ра­хо­ву­є­на те, що пе­ре­го­во­ри що­до ви­хо­ду Бри­та­нії з ЄС («Брек­зи­ту») за­вер­ша­ться успі­шно для всіх сто­рін. Слід на­га­да­ти, що пе­ред інав­гу­ра­ці­єю До­нальд Трамп ро­бив про­ти­ле­жні за змі­стом за­яви. На­при­клад, в ін­терв’ю ви­да­н­ням Bild і The Times він на­звав «Брек­зит» «чу­до­вою річ­чю» і при­пу­стив, що ін­ші кра­ї­ни ЄС на­слі­ду­ва­ти­муть при­клад Ве­ли­ко­бри­та­нії. Лон­дон по­дав офі­цій­ну за­яв­ку на ви­хід з ЄС 29 бе­ре­зня. То­го ж дня прес-се­кре­тар Трам­па Шон Спай­сер за­явив, що Бі­лий дім хо­че, «щоб Ве­ли­ко­бри­та­нія за­ли­ши­ла­ся силь­ним лі­де­ром в Єв­ро­пі, а Єв­ро­па за­ли­ши­ла­ся лі­де­ром у сві­ті».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.