Угор­ці ви­йшли на за­хист «уні­вер­си­те­ту Со­ро­са»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

По­за­вчо­ра в Бу­да­пе­шті ти­ся­чі лю­дей ви­йшли на де­мон­стра­цію, щоб під­три­ма­ти Цен­траль­но­єв­ро­пей­ський ( CEU) уні­вер­си­тет, за­сно­ва­ний у 1991 ро­ці мі­льяр­де­ром Джор­джем Со­ро­сом. Лю­ди про­те­сту­ва­ли про­ти змін у за­ко­но­дав­ство, які при­зве­дуть до за­кри­т­тя уні­вер­си­те­ту. Ра­ні­ше уста­но­ва за­зна­ла кри­ти­ки з бо­ку прем’єр-мі­ні­стра Угор­щи­ни Ві­кто­ра Ор­ба­на, який за­явив, що «уні­вер­си­тет Со­ро­са» весь час «ша­хра­ю­вав», оскіль­ки міг одно­ча­сно на­да­ва­ти ди­пло­ми угор­сько­го та аме­ри­кан­сько­го зраз­ка, що да­ва­ло йо­му «не­спра­ве­дли­ву пе­ре­ва­гу» над ін­ши­ми ви­ша­ми кра­ї­ни. Де­мон­стран­ти, се­ред яких бу­ли про­фе­со­ри, угор­ські та іно­зем­ні сту­ден­ти, за­яви­ли, що ата­ка на уні­вер­си­тет єа­та­кою на сво­бо­ду сло­ва і де­мо­кра­тію в кра­ї­ні. Но­во­вве­де­н­ня до за­ко­но­дав­ства ма­ють обго­во­рю­ва­ти в пар­ла­мен­ті на­сту­пно­го ти­жня. Змі­ни пе­ред­ба­ча­ють не­об­хі­дність пе­ре­го­во­рів уря­ду Угор­щи­ни з уря­да­ми ін­ших кра­їн з-по­за ЄС, чиї уні­вер­си­те­ти пред­став­ле­ні в кра­ї­ні. На під­трим­ку уні­вер­си­те­ту ви­сту­пи­ли по­соль­ство США в Угор­щи­ні, Дер­жав­ний де­пар­та­мент США та Угор­ська ака­де­мія на­ук.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.