«Ко­хів­ський ідол» пе­ре­їхав до Дні­пра

Кла­си­чний зра­зок по­ло­ве­цької кам’яної пла­сти­ки XI—XIII сто­літь ви­пад­ко­во ви­явив мі­сце­вий ме­шка­нець

Den (Ukrainian) - - День України -

Ко­ле­кція Дні­пров­сько­го істо­ри­чно­го му­зею ім. Д.Явор­ни­цько­го зба­га­ти­ла­ся но­вим цін­ним екс­по­на­том. Із се­ла Ко­хів­ка Пав­ло­град­сько­го ра­йо­ну до му­зею до­прав­ле­но кам’ яно­го по­ло­ве­цько­го ідо­ла ти­ся­чо­лі­тньої дав­ни­ни. Про те, що ста­ро­дав­ній ар­те­факт ле­жить се­ред ча­гар­ни­ків на око­ли­ці се­ла, му­зей­них пра­ців­ни­ків по­ві­до­мив мі­сце­вий ме­шка­нець.

Для транс­пор­ту­ва­н­ня ста­туї до обла­сно­го цен­тру бу­ла по­трі­бна пев­на су­ма, яку всьо­го ли­ше за до­бу вда­ло­ся зі­бра­ти спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми мі­стян, не­бай­ду­жих до істо­ри­чної спад­щи­ни Укра­ї­ни. Ого­ло­ше­н­ня про це му­зей роз­мі­стив у со­ці­аль­них ме­ре­жах. На за­клик му­зей­ни­ків від­гу­кну­ли­ся ме­шкан­ці мі­ста та обла­сті, а та­кож жур­на­лі­сти.

До­прав­ле­н­ня ідо­ла до Дні­пра не обі­йшло­ся без при­год. Істо­ри­ки не­спо­ді­ва­но зі­ткну­ли­ся з актив­ним опо­ром сіль­ської гро­ма­ди. По до­ро­зі ма­ши­ну зу­пи­ни­ли пред­став­ни­ки мі­сце­вої вла­ди і по­про­си­ли на­да­ти до­ку­мен­ти на істо­ри­чну зна­хід­ку. Ви­я­ви­лось, що сіль­ське ке­рів­ни­цтво са­ме не про­ти ство­ри­ти кра­є­знав­чий му­зей. Си­ту­а­цію вда­ло­ся вла­дна­ти пі­сля дзвін­ка до ди­ре­кто­ра обла­сно­го цен­тру охо­ро­ни істо­ри­ко- куль­тур­них цін­но­стей та отри­ма­н­ня фа­ксом офі­цій­но­го ли­ста від істо­ри­чно­го му­зею про га­ран­тії збе­рі­га­н­ня по­ло­ве­цької ба­би. Ли­ше пі­сля цьо­го се­ля­ни від­пу­сти­ли істо­ри­чну пам’ятку до Дні­пра.

Як роз­по­від­а­ють пра­ців­ни­ки му­зею, ста­ро­дав­ня кам’ яна ста­туя в до­сить по­га­но­му ста­ні, оскіль­ки во­на при­бли­зно чверть сто­лі­т­тя про­ле­жа­ла в не­спри­я­тли­вих умо­вах — в си­рих ча­гар­ни­ках, які про­ро­сли крізь ста­ро­дав­ню ста­тую. То­му те­пер «ко­хів­ский ідол» по­тре­бу­ва­ти­ме не­від­кла­дних ре­став­ра­цій­них ро­біт або хо­ча б кон­сер­ва­ції. « Са­ма ста­туя є кла­си­чним зраз­ком по­ло­ве­цької кам’ яної пла­сти­ки XI— XIII сто­літь на­шої ери. Це зо­бра­же­н­ня во­ї­на в си­дя­чо­му по­ло­жен­ні з ча­шею в ру­ках, на йо­го спи­ні зо­бра­же­н­ня за­чі­ски — дов­ге во­лос­ся, за­пле­те­не в ко­си. На жаль, ста­туя без го­ло­ви», — роз­по­ві­ли по­дро­би­ці в ДНІМ. Адмі­ні­стра­ція му­зею ви­сло­ви­ла вдя­чність за актив­ну участь у спра­ві по­ря­тун­ку істо­ри­чної пам’ятки справ­жнім па­трі­о­там мі­ста і кра­ї­ни.

Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.