У по­шу­ках ка­дро­вої ло­гі­ки

«Ра­ні­ше у пре­зи­ден­тів був ре­гіо­наль­ний, ро­дин­ний чи бі­зне­со­вий ме­тод при­зна­чень, По­ро­шен­ко ж ці прин­ци­пи син­те­зу­вав», — Ми­ко­ла ТОМЕНКО

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

«Ра­ні­ше у пре­зи­ден­тів був ре­гіо­наль­ний, ро­дин­ний чи бі­зне­со­вий ме­тод при­зна­чень, По­ро­шен­ко ж ці прин­ци­пи син­те­зу­вав», — Ми­ко­ла ТОМЕНКО

Упо­не­ді­лок в пре­зи­дент­ській по­лі­ти­чній ко­ман­ді від­бу­ли­ся ка­дро­ві ро­та­ції. На сво­є­му за­сі­дан­ні «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка» обрав но­во­го го­ло­ву фра­кції — Ар­ту­ра Ге­ра­си­мо­ва, а на йо­го по­пе­ре­днє мі­сце (пред­став­ник Пре­зи­ден­та у Вер­хов­ній Ра­ді) гла­ва дер­жа­ви при­зна­чив на­ро­дно­го де­пу­та­та від БПП, дру­жи­ну ген­про­ку­ро­ра Укра­ї­ни Юрія Лу­цен­ка — Іри­ну Лу­цен­ко. Впа­дає в очі ро­дин­на мо­но­лі­тність, що де­да­лі мі­цні­шає на вла­дних пре­зи­дент­ських го­ри­зон­тах. Не­що­дав­но у ЗМІ й со­цме­ре­жах з’яви­ла­ся ін­фор­ма­ція, що, мов­ляв, Юрія Лу­цен­ка го­ту­ють на по­са­ду прем’єр-мі­ні­стра, яку ни­ні по­сі­дає Во­ло­ди­мир Гройсман. Хо­ча у ба­га­тьох та­ка пер­спе­кти­ва ви­кли­кає сум­ні­ви.

Іри­на Лу­цен­ко пев­ною мі­рою має за­мкну­ти лан­цюг до­сту­пу Пре­зи­ден­та до пар­ла­мен­ту і ста­ти ре­транс­ля­то­ром йо­го по­зи­цій. Ось тіль­ки ви­ни­кає пи­та­н­ня що­до по­лі­ти­чної біо­гра­фії дру­жи­ни ген­про­ку­ро­ра. Екс­пер­ти за­зна­ча­ють, що во­на фа­кти­чно від­су­тня. Де по­лі­ти­чні вчин­ки, по­мі­тні за­ко­ни, кро­ки, які мо­гли б за­пам'ята­ти­ся су­спіль­ству? Що­прав­да, на­ро­дний де­пу­тат від «На­ро­дно­го фрон­ту» Ле­о­нід Ємець вва­жає: «По­трі­бно ви­хо­ди­ти не з по­нять «сі­мей­но­го під­ря­ду», а з то­го, що лю­ди­на де­мон­струє свою ефе­ктив­ність на ро­бо­ті. Пред­став­ник Пре­зи­ден­та в пар­ла­мен­ті є не стіль­ки ре­транс­ля­то­ром ду­мок гла­ви дер­жа­ви, скіль­ки ко­му­ні­ка­то­ром між пар­ла­мен­том і Адмі­ні­стра­ці­єю Пре­зи­ден­та. В се­ре­до­ви­щі де­пу­та­тів, які не один рік про­ве­ли ра­зом в одно­му за­лі й за одні­єю пар­тою з ге­не­раль­ним про­ку­ро­ром або з ни­ні­шнім пред­став­ни­ком Пре­зи­ден­та в пар­ла­мен­ті, бу­де на­ба­га­то мен­ше пі­є­те­ту і до­да­тко­вих ре­ве­ран­сів до них».

Що­до пер­со­ни ни­ні­шньо­го го­ло­ви про­пре­зи­дент­ської фра­кції БПП, Ле­о­нід Ємець ко­мен­тує: «Моє осо­би­сте став­ле­н­ня до Ар­ту­ра Ге­ра­си­мо­ва по­ля­гає в то­му, що він на сво­їй по­са­ді пред­став­ни­ка Пре­зи­ден­та в пар­ла­мен­ті від­пра­цьо­ву­вав на всі 100%. Він ре­тель­но роз­би­ра­є­ться в ко­жно­му за­ко­но­про­е­кті, чує ар­гу­мен­ти. То­му я мо­жу ли­ше при­ві­та­ти рі­ше­н­ня фра­кції БПП, яка до­ві­ри­ла Ге­ра­си­мо­ву за­галь­ну ор­га­ні­за­цію ро­бо­ти і ке­рів­ни­цтво фра­кції». Тим ча­сом у ЗМІ по­ча­ли з’яв­ля­ти­ся рі­зно­го ро­ду ма­те­рі­а­ли, які став­лять під сум­нів без­хмар­ність біо­гра­фії остан­ньо­го. До при­кла­ду, йде­ться про те, що Ге­ра­си­мов сво­го ча­су мав сто­сун­ки із бо­йо­ви­ком Іго­рем Бє­злє­ром, який ни­ні пі­до­зрю­є­ться у ско­єн­ні низ­ки най­тяж­чих зло­чи­нів у вій­сько­вий пе­рі­од.

«Я знаю Ар­ту­ра як лю­ди­ну, яка ба­га­то ро­бить для роз­ви­тку БПП на Дон­ба­сі, а не «На­шо­го краю» (са­ме про вза­є­ми­ни Ге­ра­си­мо­ва з «На­шем кра­єм» на­го­ло­шу­ють жур­на­лі­сти. — Авт.), і ду­же актив­но­го і жорс­тко­го ке­рів­ни­ка на­шої де­ле­га­ції в ПА ОБСЄ, — пи­ше у «Фейс­бук» Іри­на Ге­ра­щен­ко. — До вій­ни він мав бі­знес у До­не­цьку, в ньо­го бу­ла ве­ли­ка і успі­шна кон­сал­тин­го­ва фір­ма. Там бу­ло кіль­ка де­ся­тків во­ді­їв, по­тім з’ясу­ва­ло­ся, що один із них (він пра­цю­вав у цій кон­сал­тин­го­вій фір­мі кіль­ка мі­ся­ців) був цей пер­со­наж (сум­но­зві­сний про­ро­сій­ський бан­дит Бє­злєр. — Авт.). Не ду­маю, що лю­ди з До­не­цька від­по­від­а­ють за всіх сво­їх ко­ли­шніх спів­ро­бі­тни­ків, бо так ми да­ле­ко зай­де­мо... Я, на­при­клад, зна­ла та­ко­го со­бі Мі­ро­шни­ка (Ро­діон Мі­ро­шник. — Авт.), який був прес-се­кре­та­рем прем’єра Яну­ко­ви­ча до­гер­ма­нів­сько­го пе­рі­о­ду. За­раз це чу­до — ви­дний пар­тій­ний «дєя­тєль» «ЛНР». На­га­да­є­мо, що Мі­ро­шник ни­ні — ще й фі­гу­ра на пе­ре­мо­ви­нах у Мін­ську як пред­став­ник ва­таж­ка «ЛНР» Іго­ря Пло­тни­цько­го.

Скла­да­є­ться стій­ке від­чу­т­тя, що ке­ру­ю­чі по­са­ди ста­ли ко­лом, в яко­му за­мкну­ті окре­мі пер­со­ни і до­ступ до яко­го су­во­ро філь­тру­є­ться. «День» не­о­дно­ра­зо­во про­во­див кру­глі сто­ли і на­віть ство­рю­вав свій «вір­ту­аль­ний» уряд із лю­дей, які мо­гли б ста­ти які­сною аль­тер­на­ти­вою існу­ю­чим ре­а­лі­ям. Адже без та­кої аль­тер­на­ти­ви не мо­же бу­ти роз­ви­тку апрі­о­рі. Та, схо­же, у ни­ні­шньої вла­ди свій під­хід, який на­тя­кає на при­крий до­свід по­пе­ре­дни­ків.

Про при­чи­ни пе­ре­ста­но­вок у пар­ла­мен­ті «День» го­во­рить із лі­де­ром гро­мад­сько­го ру­ху «Рі­дна кра­ї­на» Ми­ко­лою ТОМЕНКОМ.

«ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТУ ПО­ТРІ­БНІ В ПАР­ЛА­МЕН­ТІ НАДІЙНІ СОЛДАТИ»

— Яке­ва­ше­став­ле ння до не­що­дав­ніх при­зна­чень Ар­ту­ра Ге­ра­си­мо­ва та Іри­ни Лу­цен­ко?

— Пре­зи­дент при­зна­чає лю­дей за ар­мій­ським прин­ци­пом. Але ар­мії ра­дян­ської. Йо­му по­трі­бні надійні солдати, які не дис­ку­ту­ють, не обго­во­рю­ють, не ви­слов­лю­ють сво­єї то­чки зо­ру, а ли­ше ре­пре­зен­ту­ють по­зи­цію гла­ви дер­жа­ви. Або йо­му по­трі­бні пред­став­ни­ки по­лі­ти­чних ро­дин Укра­ї­ни, адже якщо ви — пред­став­ник ро­дин­ної вла­ди, то вам ні­ку­ди ді­ва­ти­ся, ні­хто ж не бу­де кри­ти­ку­ва­ти сво­го ку­ма, бра­та чи сва­та. Скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що Пре­зи­дент пі­шов шля­хом най­гір­ших тра­ди­цій по­пе­ре­дніх пре­зи­ден­тів. У де­яких і них був ре­гіо­наль­ний ме­тод при­зна­че­н­ня, у де­яких ви­клю­чно ку­мів­ський чи ро­дин­ний, у де­яких — бі­зне­со­вим прин­ци­пом, а от По­ро­шен­ко всі ці прин­ци­пи син­те­зу­вав. Він при­зна­чає або із пар­тне­рів по бі­зне­су, або із бра­тніх ро­дин, або з тих, хто слу­хня­но ви­ко­нує йо­го за­ба­ган­ки.

— УЗМІ не­що­дав­но бу­ли опри­лю­дне­ні фа­кти не­о­дно­зна­чно­го ми­ну­ло­го Ге­ра­си­мо­ва на Дон­ба­сі. Як це­мо­жев­пли­ну­ти на йо­го ро­бо­ту в пар­ла­мен­ті?

— Важ­ко ска­за­ти,чи від­по­від­ає дій­сно­сті роз­по­всю­дже­на істо­рія до­не­цько­го жи­т­тя Ге­ра­си­мо­ва. Але на моє гли­бо­ке пе­ре­ко­на­н­ня, на та­кі по­са­ди, осо­бли­во ко­ли йде­ться про пар­ла­мент­ську ро­бо­ту, не мо­жна при­зна­ча­ти лю­дей з від­су­тні­стю біо­гра­фії або з біо­гра­фі­єю, яка ви­кли­кає ба­га­то пи­тань. Якщо лю­ди­ні важ­ко чі­тко ска­за­ти, чим во­на за­йма­ла­ся в сво­є­му по­пе­ре­дньо­му жит­ті, то кра­ще йо­му по­пра­цю­ва­ти над со­бою, спо­ча­тку ре­а­лі­зу­ва­ти се­бе без плям у біо­гра­фії, а не йти на ту чи ін­шу по­са­ду в пар­ла­мен­ті. Остан­ні при­зна­че­н­ня зна­чною мі­рою ні­ве­лює ста­тус і пар­ла­мен­ту, і та­ких по­сад.

Не­мо­жли­во со­бі уяви­ти, щоб, на­при­клад, за по­пе­ре­дньої зло­чин­ної вла­ди з одні­єї сім’ї хтось ке­ру­вав і Ген­про­ку­ра­ту­рою, і в той же час пред­став­ляв Пре­зи­ден­та в пар­ла­мен­ті. У Клю­є­ва брат був пе­ре­сі­чним де­пу­та­том, а сам він був а-ля «смо­тря­щим» у пар­ла­мен­ті, тоб­то був хоч якийсь роз­по­діл пов­но­ва­жень.

— Мо­же, йде­ться про де­фі­цит ефе­ктив­них ка­дрів?

— Ка­дри є. За рік пе­ре­бу­ва­н­ня в пар­ла­мен­ті я чі­тко по­ба­чив, що про­фе­сій­ні, па­трі­о­ти­чні, але від­но­сно са­мо­стій­ні лю­ди не під­хо­дять Пре­зи­ден­ту. Йо­му по­трі­бно, щоб во­ни ма­ли пев­ну за­ле­жність. На­при­клад, щоб у лю­ди­ни бу­ли про­бле­ми із за­ко­ном, або за­ле­жність від бі­зне­су, або за­ле­жність від пев­них ро­дин­них сен­ти­мен­тів. За­раз вся кра­ї­на обго­во­рює істо- рію з Гон­та­ре­вою та На­сі­ро­вим. Пре­зи­дент зро­бив все, щоб ма­кси­маль­но про­ло­бі­ю­ва­ти їх на ці по­са­ди. І пер­ша, і дру­гий бу­ли пря­мо або опо­се­ред­ко­ва­но пов’яза­ні з бі­зне­со­вою ді­яль­ні­стю По­ро­шен­ка. Біль­ше то­го, в са­мій фра­кції БПП є лю­ди на­ба­га­то більш про­фе­сій­ні й під­го­тов­ле­ні, але у них не­має та­кої слаб­ко­сті, як бу­ти «сол­да­та­ми Пре­зи­ден­та».

«ВВА­ЖАЮ, ЩО СЦЕНАРІЙ ПРИ­ЗНА­ЧЕ­Н­НЯ ЛУ­ЦЕН­КА НА ПО­СА­ДУ ПРЕМ’ЄРА МАЛОЙМОВІРНИЙ»

— Ко­ли при­зна­ча­ли Юрія Лу­цен­ка ген­про­ку­ро­ром, то пар­ла­мент спе­ці­аль­но під ньо­го змі­нив за­ко­но­дав­ство. На­скіль­ки цеє не­без­пе­чним пре­це­ден­том і чи не мо­же­по­вто­ри­ти­ся по­ді­бна ситуація фор­ма­ту­ва­н­ня за­ко­но­дав­ства під кон­кре­тних ви­гі­дних Пре­зи­ден­ту осіб?

— Ко­ли йде­ться в ці­ло­му про го­ло­су­ва­н­ня пар­ла­мен­ту, то за­раз вже бу­де над­зви­чай­но тяж­ко ухва­ли­ти будь-яке ка­дро­ве рі­ше­н­ня тіль­ки то­му, що, як ска­за­ла Гон­та­ре­ва: «Ви го­ло­су­є­те не за ме­не, а за Пре­зи­ден­та». Те­пер цьо­го ар­гу­мен­ту не­до­ста­тньо. Єди­ний ва­рі­ант для Пре­зи­ден­та — це скла­дна, ба­га­то­па­зло­ва си­сте­ма, ко­ли умов­но бе­ру­ться три фра­кції (БПП, На­ро­дний фронт і РПЛ) і ква­дра­ти­ка­ми роз­пи­су­ю­ться про­пор­цій­но ва­кан­тні по­са­ди, й ко­жен го­ло­сує за свій ква­драт у на­дії на те, що він щось отри­має з бю­дже­тних ре­сур­сів. Ре­сурс до­ві­ри до гла­ви дер­жа­ви на­віть у від­но­сно про­пре­зи­дент­ськи на­ла­што­ва­них лю­дей у пар­ла­мен­ті ви­чер­пав­ся, то­му го­ло­су­ва­ти за йо­го кан­ди­да­ту­ри тіль­ки то­му, що він так ска­зав, вже ні­хто не бу­де.

— Не­що­дав­но з’яви­ли­ся чу­тки про те, що Юрія Лу­цен­ка «сва­та­ють» на по­са­ду прем’єр-мі­ні­стра. На­скіль­ки це­ре аль­но?

— Та­кий ва­рі­ант обго­во­рю­є­ться. Клю­чо­вим ар­гу­мен­том до цьо­го ви­снов­ку є не­фор­маль­ні роз­мо­ви Лу­цен­ка, який сво­їм по­лі­ти­чним со­ра­тни­кам уже го­во­рить про те, що йо­го істо­ри­чна мі­сія в Ген­про­ку­ра­ту­рі має за­вер­ши­ти­ся за­о­чним ви­ро­ком Яну­ко­ви­чу, а да­лі він пі­де в уряд. От­же, та­ка суб’єктив­на під­ста­ва го­во­рить про ймо­вір­ність по­ді­бно­го сце­на­рію. Об’єктив­но це під­твер­джу­є­ться су­до­вим по­зо­вом Шо­кі­на, який є лю­ди­ною Пре­зи­ден­та. Він ні­ко­ли б не по­дав по­зов до су­ду про­ти По­ро­шен­ка без во­лі остан­ньо­го. Я, на­при­клад, по­дав по­зов у суд про­ти Пре­зи­ден­та і Грой­сма­на, за що у ме­не і ві­ді­бра­ли ман­дат. Я не ду­маю, що ще хтось ін­ший ри­зи­кне пу­блі­чно та­кі ре­чі ро­би­ти, тим біль­ше Шо­кін. Во­дно­час я вва­жаю, що сценарій при­зна­че­н­ня Лу­цен­ка на по­са­ду прем’єра малоймовірний. За­раз в Укра­ї­ні лег­ше звіль­ни­ти, ніж при­зна­чи­ти. Для то­го, щоб ого­ло­си­ти но­во­го прем’єра, тре­ба ого­ло­си­ти на­яв­ність ко­а­лі­ції під ньо­го. Пе­ре­ко­на­ний, що за­раз її фа­кти­чно не існує, а зі­бра­ти та­ку ко­а­лі­цію під Юрія Лу­цен­ка бу­де ду­же важ­ко.

«РИ­ЗИК ДОЧАСНИХ ВИ­БО­РІВ ЗА УМОВ, КО­ЛИ УРЯД ВІДПРАВЛЯТЬ У ВІД­СТАВ­КУ, Є ДУ­ЖЕ ВИСОКИМ»

— Тож звід­ки та­кі чу­тки? — Га­даю, що це сценарій ти­ску на Грой­сма­на та низ­ки грав­ців з «На­ро­дно­го фрон­ту» (клю­чо­вим з яких є Ар­сен Ава­ков) що­до то­го, що існує мо­жли­вість змі­ни­ти уряд. Якщо во­ни не пі­дуть, мов­ляв, на пев­не ка­дро­ве ба­че­н­ня що­до по­ді­лу сфер впли­ву в кра­ї­ні, пар­ла­мент зро­бить но­ву ко­а­лі­цію і Лу­цен­ка при­зна­чать прем’єром. Але, по­вто­рюю, на­вряд чи та­ке ста­не­ться. Ко­ли бу­де роз­гля­да­ти­ся звіт уря­ду, то за йо­го ре­зуль­та­та­ми мо­жна бу­де змі­ни­ти де­яких мі­ні­стрів чи дер­жав­ні ко­мі­те­ти, за­ве­сти ту­ди «пра­виль­них» лю­дей і по­си­ли­ти вплив ті­єї чи ін­шої фі­нан­со­во-по­лі­ти­чної гру­пи. То­му це та­кти­ка, а не стра­те­гія. Ри­зик дочасних ви­бо­рів за умов, ко­ли уряд відправлять у від­став­ку, є ду­же високим.

— Гройсман по­зи­ціо­ну­є­ться як лю­ди­на Пре­зи­ден­та. Чи від­чу­ва­є­ться, що прем’єр став гра­ти більш са­мо­стій­ну гру?

— Во­ни все одно є скла­до­ви­ми одні­єї ро­дин­ної по­лі­ти­ки, як я її на­зи­ваю. Клю­чо­ва роз­бі­жність між ни­ми за­раз по­ля­гає в то­му, що По­ро­шен­ко і йо­го ото­че­н­ня, м’яко ка­жу­чи, зди­во­ва­ні ба­жа­н­ням Грой­сма­на на­стіль­ки на­ха­бно за­ро­бля­ти на бю­дже­ті, як до цьо­го за­ро­бля­ли во­ни. Гройсман ви­гри­зає ко­жну по­са­ду. По­лі­ти­чних роз­бі­жно­стей у них не­має, адже всі во­ни слу­жать Ма­мо­ні. Тоб­то іде­о­ло­гія у них одна. Звер­ніть ува­гу, що у нас ку­па «ри­бних» по­сад до­сі не роз­по­ді­ле­ні. Там, де кру­тя­ться ве­ли­кі гро­ші, кон­тра­бан­дні по­то­ки, лю­ди за­йма­ють по­са­ду ли­ше ви­ко­ну­ю­чих обов’яз­ків. Це озна­чає, що рі­зні фі­нан­со­во-по­лі­ти­чні гру­пи, зокре­ма нав­ко­ло Пре­зи­ден­та, прем’єра і «На­ро­дно­го фрон­ту», не мо­жуть ви­зна­чи­ти­ся що­до кан­ди­да­тур. Там три­ває та­кти­чне про­ти­сто­я­н­ня в бо­роть­бі за ре­сур­си, тоб­то за на­ші з ва­ми гро­ші.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

В ко­лі «сво­їх»… Го­ло­ва фра­кції БПП Ар­тур Ге­ра­си­мов, пред­став­ник Пре­зи­ден­та в пар­ла­мен­ті Іри­на Лу­цен­ко (дру­жи­на ген­про­ку­ро­ра Юрія Лу­цен­ка), за­сту­пник го­ло­ви фра­кції БПП Сер­гій Бе­ре­зен­ко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.