Пе­тер­бурзь­ка трагедія

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Бо­рис СОКОЛОВ, про­фе­сор Мо­сква

2000 ро­ку Пу­тін при­йшов до вла­ди під га­слом не­ща­дної бо­роть­би з те­ро­ри­змом. І ось 17 ро­ків по то­му ви­яв­ля­є­ться, що в Ро­сії не на­ба­га­то без­пе­чні­ше жи­ти

2000 ро­ку Пу­тін при­йшов до вла­ди під га­слом не­ща­дної бо­роть­би з те­ро­ри­змом. І ось 17 ро­ків по то­му ви­яв­ля­є­ться, що в Ро­сії не на­ба­га­то без­пе­чні­ше жи­ти

Ви­бух у пе­тер­бурзь­ко­му ме­тро, в ре­зуль­та­ті яко­го за­ги­ну­ли 14 і 49 лю­дей бу­ли по­ра­не­ні, ли­ше в най­пер­шу го­ди­ну обро­став вер­сі­я­ми. У ме­ре­жі йо­го на­віть всти­гли по­рів­ня­ти з мо­сков­ськи­ми ви­бу­ха­ми 1999 ро­ку, на­тя­кнув­ши, що це, мов­ляв, про­во­ка­ція, спря­мо­ва­на на те, щоб від­вер­ну­ти ува­гу лю­дей від ву­ли­чних про­те­стів. Та­ка вер­сія ви­да­є­ться ціл­ком аб­сур­дною. Пу­ті­ну ни­ні те­ракт, та ще й у йо­го рі­дно­му Санкт-Пе­тер­бур­зі, по­трі­бен най­мен­ше. Як­би мо­жна бу­ло спи­са­ти ви­бух на На­валь­но­го і йо­го при­хиль­ни­ків або хо­ча б на тих, хто про­сто ви­хо­дить на де­мон­стра­ції про­ти ко­ру­пції, — то­ді ін­ша спра­ва. Але в по­ді­бне без­глу­зде при­пу­ще­н­ня на­віть одур­ма­не­ний то­таль­ною те­ле­про­па­ган­дою ро­сій­ський оби­ва­тель не по­ві­рить. А вер­сія з «іслам­ським слі­дом», на­пев­но, єди­на, близь­ка до дій­сно­сті, жо­дних оче­ви­дних ви­год ро­сій­ській вла­ді не дає. Мо­бі­лі­зу­ва­ти та­ким чи­ном ро­сі­ян на бо­роть­бу з «ІДІЛ» у Си­рії яв­но не ви­йде. На­тов­пи до­бро­воль­ців із Ро­сії бо­ро­ти­ся ту­ди не по­ва­лять, скіль­ки б ви­бу­хів у Ро­сії не гри­мі­ло і скіль­ки б лі­та­ків не па­да­ло. А до мля­вої по­стій­ної вій­ни на Пів­ні­чно­му Кав­ка­зі во­ни вже зви­кли.

■ І від про­блем ко­ру­пції, не­рів­но­сті й со­ці­аль­но-еко­но­мі­чної кри­зи від­вер­ну­ти ува­гу лю­дей ви­бу­хом у ме­тро на­вряд чи ви­йде. Ду­же вже не вза­є­мо­пов’яза­ні одна з одною це ре­чі. А як­би хо­ті­ли за­ля­ка­ти про­те­сту­валь­ни­ків, то, за ці­єю ло­гі­кою, бом­бу тре­ба бу­ло під­ри­ва­ти без­по­се­ре­дньо під час ан­ти­ко­ру­пцій­но­го мі­тин­гу. І Пу­тін, яко­го звіс­тка про тра­ге­дію за­ста­ла в Кон­стан­ти­нов­сько­му па­ла­ці на пе­ре­го­во­рах з Оле­ксан­дром Лу­ка­шен­ком, не зна­йшов по­ки що ні­чо­го, що ска­за­ти по су­ті. Обме­жив­ся до­во­лі офі­цій­ним ви­сло­вом спів­чу­т­тя, без уся­ких там «мо­чи­ти в сор­ти­рі»: «Хо­чу ска­за­ти сло­ва най­щи­рі­шо­го жа­лю, спів­чу­т­тя на адре­су близь­ких за­ги­блих і по­стра­жда­лих». А пі­зні­ше по­клав кві­ти бі­ля стан­ції «Те­хно­ло­гі­чний ін­сти­тут».

■ Дав­но ві­до­мо, що на ра­пто­ві ка­та­клі­зми, як при­ро­дні, так су­спіль­ні, ро­сій­ський пре­зи­дент не вміє опе­ра­тив­но ре­а­гу­ва­ти. А те, що те­ракт став­ся в той мо­мент, ко­ли в Пе­тер­бур­зі зна­хо­див­ся Пу­тін, і в мі­сті бу­ло вжи­то за­хо­дів по­си­ле­ної без­пе­ки, го­во­рить про ура­зли­вість транс­порт­ної ін­фра­стру­кту­ри ве­ли­ких ро­сій­ських міст.

■ І тут же бу­ли озву­че­ні три вер­сії тра­ге­дії: по­бу­то­ва, кри­мі­наль­на і те­ро­ри­сти­чна. Хо­ча на той час бу­ло ві­до­мо, що, крім бом­би, яка спра­цю­ва­ла на пе­ре­го­ні між стан­ці­я­ми «Те­хно­ло­гі­чний ін­сти­тут» і «Сін­на пло­ща», бу­ло зна­йде­но за­ма­ско­ва­ний під во­гне­га­сник ви­бу­хо­вий при­стрій на стан­ції «Пло­ща Пов­ста­н­ня». Що, ясна річ, на­чи­сто ви­клю­ча­ло ви­бух по­бу­то­во­го га­зу, який на­пе­ре­до­дні да­чно­го се­зо­ну пе­ре­во­зи­ли на да­чу, — так са­мо, як і ін­ші по­бу­то­ві при­чи­ни то­го, що ста­ло­ся. Та й на кри­мі­наль­ні роз­би­ра­н­ня ви­бух у пі­тер­сько­му ме­тро ані­скіль­ки не схо­жий. Бан­ди­ти-ма­фі­о­зі, щоб на­со­ли­ти кон­ку­рен­там, зви­чай­но, мо­гли б пі­ді­рва­ти ко­го-не­будь із них про­сто у ва­го­ні ме­тро, не­зва­жа­ю­чи на мо­жли­ві ви­пад­ко­ві жер­тви. Про­те на­ма­га­ти­ся вла­шту­ва­ти два ви­бу­хи в ме­тро одно­ча­сно — це для ма­фії вже за­над­то.

■ То­му з усіх вер­сій за­ли­ша­є­ться ли­ше те­ро­ри­сти­чний акт. Зві­сно, Крем­лю ця вер­сія мо­гла бу­ти ви­гі­дною ли­ше в то­му ра­зі, як­би вда­ло­ся яки­мось ди­вом все­ли­ти в ро­сій­ську, а ще кра­ще — у сві­то­ву гро­мад­ську дум­ку ві­ру в те, що ви­бух у Пе­тер­бур­зі вла­шту­ва­ли «фа­ши­сти-бан­де­рів­ці». Але в по­ді­бну ні­се­ні­тни­цю то­чно ні­хто не по­ві­рить. Тим біль­ше, що зня­тий на ка­ме­ру сте­же­н­ня пе­ред­ба­чу­ва­ний ор­га­ні­за­тор ви­бу­ху ви­гля­дає яв­но му­суль­ма­ни­ном. Хо­ча за ба­жа­н­ня мо­жна бу­де спи­са­ти на крим­ських та­тар. Про­те не ви­зна­ва­ти, що став­ся те­ракт, ста­ло вже зов­сім не­при­стой­но, і рів­но опів­но­чі Дми­тро Пє­сков за­явив, що «озна­ки те­ра­кту в ме­тро Пе­тер­бур­га на­яв­ні, але по­трі­бно до­че­ка­ти­ся оста­то­чної ква­лі­фі­ка­ції спра­ви про ви­бух » . ( http:// tass. ru/ proisshestviya/4147827)

■ Чи зна­йдуть ор­га­ні­за­то­рів і ви­ко­нав­ців те­ра­кту і на­скіль­ки ста­ран­но їх шу­ка­ти­муть? Ду­маю, що шу­ка­ти­муть їх по-справ­жньо­му і на­ма­га­ти­му­ться зло­ви­ти або лі­кві­ду­ва­ти. Адже Пу­ті­ну ки­ну­то ви­клик, і від ньо­го че­ка­ють від­по­віді. Про­те в умо­вах, ко­ли від спец­служб ви­ма­га­ють швид­ко­го успі­ху за бу­дья­ку ці­ну, існує ве­ли­ка спо­ку­са зма­лю­ва­ти успі­шну лі­кві­да­цію те­ро­ри­стів, які вла­шту­ва­ли ви­бух у пі­тер­сько­му ме­тро, ви­дав­ши за них пер­ших зни­ще­них на Пів­ні­чно­му Кав­ка­зі бо­йо­ви­ків. Ці­ка­во, чи ві­зьме яке-не­будь те­ро­ри­сти­чне угру­по­ва­н­ня на се­бе від­по­від­аль­ність за ви­бух у ме­тро? Вва­жаю, якщо й ві­зьме, то не так швид­ко, оскіль­ки не­об­хі­дно да­ти час ви­ко­нав­цям за­ли­ши­ти Пе­тер­бург.

■ Як мо­жна за­по­біг­ти те­ра­ктам? Адже в ро­сій­ських сто­ли­цях по­лі­цей­ських на 100 ти­сяч жи­те­лів зна­чно біль­ше, ніж в ін­ших най­біль­ших мі­стах сві­ту. Вва­жаю, що єди­ний шлях — при­пи­ни­ти вій­ни на Пів­ні­чно­му Кав­ка­зі і в Си­рії. У пер­спе­кти­ві це озна­ча­ти­ме визнання не­за­ле­жно­сті пів­ні­чно­кав­казь­ких ре­спу­блік і при­ре­че­но­сті ре­жи­му пре­зи­ден­та Ба­ша­ра Аса­да. Мо­жна не сум­ні­ва­ти­ся, що Пу­тін на та­ке ні­ко- ли не пі­де. То­му ві­ро­гі­дність но­вих те­ра­ктів збе­рі­га­ти­ме­ться і на­віть зро­ста­ти­ме у мі­ру на­бли­же­н­ня да­ти пре­зи­дент­ських ви­бо­рів. Ісла­мі­сти спро­бу­ють ви­ко­ри­ста­ти та­кий ви­па­док, по­вто­ре­н­ня яко­го до­ве­де­ться че­ка­ти ці­лих шість ро­ків.

■ По­ки що у спра­ві про ви­бух у ме­тро роз­шу­ку­ю­ться чо­ло­вік і дів­чи­на, ймо­вір­но, ви­хід­ці із Се­ре­дньої Азії. Слід­чі пе­ред­ба­ча­ють, що ви­бух здій­снив те­ро­рист-смер­тник, і теж із Се­ре­дньої Азії. Але це мо­же бу­ти і по­мил­ко­вий слід. У ли­хо­ман­ці пер­шої го­ди­ни так ча­сом бу­ває. То­му не мо­жна ви­клю­чи­ти, що ви­бу­хну­ла за­ли­ше­на у ва­го­ні бом­ба.

■ Чи слі­ду­ва­ти­муть за те­ра­ктом які-не­будь за­хо­ди по­лі­ти­чно­го ха­ра­кте­ру? Цьо­го не мо­жна ви­клю­чи­ти. При­га­дай­мо, що пі­сля за­хо­пле­н­ня за­ру­чни­ків у шко­лі в Бе­сла­ні Пу­тін фа­кти­чно ска­су­вав ви­бо­ри гу­бер­на­то­рів. На­ра­зі гу­бер­на­то­рів на­чеб­то оби­ра­ють, але під та­ким су­во­рим кон­тро­лем, що схва­ле­ні пре­зи­ден­том кан­ди­да­ти пе­ре­ма­га­ють у 100 ви­пад­ках із 100. От­же, ре­зо­ну по­вер­та­ти­ся до при­зна­че­н­ня гу­бер­на­то­рів на­чеб­то не­має. Тим па­че, що з без­пе­кою в ме­тро­по­лі­те­ні ця тема ні­як без­по­се­ре­дньо не пов’яза­на. Ймо­вір­ні­ше, що бу­дуть по­си­ле­ні пра­ви­ла про­ве­де­н­ня мі­тин­гів, де­мон­стра­цій та ін­ших ма­со­вих акцій і взя­ті на­зад зро­бле­ні не­що­дав­но ко­сме­ти­чні по­сла­бле­н­ня в цій сфе­рі. Хо­ча до без­пе­ки на транс­пор­ті це теж не ма­ти­ме без­по­се­ре­дньо­го від­но­ше­н­ня. За­те те­пер за­кру­чу­ва­н­ня га­йок мо­жна бу­де мо­ти­ву­ва­ти не стра­хом пе­ред по­вто­ре­н­ням ма­со­вих про­те­стів, а мір­ку­ва­н­ня­ми без­пе­ки. Це для вла­ди ні­би­то плюс. Але мі­ну­си все одно пе­ре­ва­жу­ють. 2000 ро­ку Пу­тін при­йшов до вла­ди під га­слом не­ща­дної бо­роть­би з те­ро­ри­змом і за­без­пе­че­н­ня без­пе­ки гро­ма­дян. І ось 17 ро­ків по то­му, за рік до но­вих ви­бо­рів, ви­яв­ля­є­ться, що в Ро­сії не­на­ба­га­то без­пе­чні­ше жи­ти, ніж 1999 ро­ку. За що ж то­ді, пи­та­є­ться, бо­ро­ли­ся?

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.