Рай­мондс ВЕЙОНІС,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (rus.delfi.lv)

пре­зи­дент Ла­твії:

Ми зав­жди ви­сту­па­ли за те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність і су­ве­ре­ні­тет Укра­ї­ни. Ми вва­жа­є­мо, що пе­ре­гляд вве­де­них про­ти Ро­сії сан­кцій мо­жли­вий тіль­ки пі­сля ви­ко­на­н­ня Мін­ських угод. Не­об­хі­дно збе­рег­ти між­на­ро­дну со­лі­дар­ність і спіль­ну по­лі­ти­ку ЄС сто­сов­но Укра­ї­ни, то­му що це ва­жли­ва під­трим­ка зу­силь Укра­ї­ни що­до ста­бі­лі­за­ції си­ту­а­ції в ре­гіо­ні і спри­я­н­ня стій­ко­го ми­ру в кра­ї­ні. Де­мо­кра­ти­чна і еко­но­мі­чно силь­на Укра­ї­на — в ін­те­ре­сах Ла­твії і всі­єї Єв­ро­пи

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.