За­пит – на до­бро­ту

5 кві­тня на «Сце­ні під да­хом» — прем’єра «Ей, ти, — при­віт!»

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Ця по­ста­нов­ка в На­ціо­наль­но­му те­а­трі ро­сій­ської дра­ми ім. Ле­сі Укра­їн­ки ство­ре­на на осно­ві са­мо­стій­ної ро­бо­ти акто­рів про­фе­сій­ної сту­дії те­а­тру Ка­те­ри­ни Ста­рю­чен­ко та Оле­ксан­дра Крю­чко­ва.

В осно­ві ви­ста­ви ле­жить п’ єса Ген­на­дія Мам­лі­на (1925—2003 рр.), яку дра­ма­тург на­пи­сав ще на­при­кін­ці 1960-х. Твір роз­по­від­ає про світ під­лі­тків. Але ж час стрім­ко ле­тить впе­ред, на­ше жи­т­тя сут­тє­во змі­ни­ло­ся за май­же п’ять де­ся­ти­літь, і чи бу­де ці­ка­вою ця ре­тро-п’єса су­ча­сним гля­да­чам? Чи не за­ста­рів твір?

— Ідея по­ста­нов­ки на­ле­жить на­шим мо­ло­дим акто­рам. Ко­ли ще пів­то­ра ро­ку то­му Ка­те­ри­на Ста­рю­чен­ко та Оле­ксандр Крю­чков по­ка­за­ли фра­гмен­ти са­мо­стій­ної ро­бо­ти на цей сю­жет, то спо­ча­тку і в ме­не бу­ли сум­ні­ви що­до п’ єси Г. Мам­лі­на, — роз­по­вів ре­жи­сер Ки­ри­ло КАШЛІКОВ. — Але зі­гра­ли во­ни так щи­ро, що за­хо­ті­ло­ся якось під­три­ма­ти акто­рів. По­ча­ли ми ду­ма­ти, як у цю ми­лу і зво­ру­шли­ву істо­рію вди­хну­ти жи­т­тя. І от чо­ти­ри мі­ся­ці то­му Ка­тя й Оле­ксандр по­ка­за­ли свій за­діл на ви­ста­ву. Я по­ди­вив­ся й від­чув, як акто­ри пропу­сти­ли цю істо­рію че­рез свої сер­ця. Дія від­бу­ва­є­ться в ку­рор­тно­му мі­сте­чку, де все по­чи­на­є­ться ро­ман­ти­чно: лі­то, сон­це, те­пле мо­ре... Ма­ша (Ка­те­ри­на Ста­рю­чен­ко) — сим­па­ти­чна дів­чин­ка, ко­тра жи­ве у ба­бу­сі в се­лі, а Ва­ле­ра ( Оле­ксандр Крю­чков) — мі­ський хло­пець, який при­їхав на від­по­чи­нок до мо­ря. Ці два юних сер­ця від­кри­ті для пер­шо­го ко­ха­н­ня. Во­ни шу­ка­ють своє мі­сце у сві­ті...

До­бро­та, яка за­кла­де­на у тво­рі Г. Мам­лі­на, не за­ли­шає ні­ко­го бай­ду­жим.

ФОТО ІРИ­НИ СОМОВОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.