Кон­ду­ктор з... тер­мі­на­лом

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

У хер­сон­ських тро­лей­бу­сах за­про­ва­джу­ють опла­ту бан­ків­ськи­ми кар­та­ми

Про це на сво­їй сто­рін­ці у Facebook по­ві­до­мив т.в.о. ди­ре­кто­ра КП «Хер­со­н­еле­ктро­транс» Єгор УСТІНОВ. «Зав­дя­ки ефе­ктив­ній спів­пра­ці КП « Хер­со­н­еле­ктро­транс » із При­ва­тБан­ком ми по­чи­на­є­мо те­сту­ва­ти но­ву те­хно­ло­гію без­го­тів­ко­вої опла­ти за про­їзд у мі­сько­му еле­ктро­транс­пор­ті. Суть її по­ля­гає в на­дан­ні мо­жли­во­сті на­шим па­са­жи­рам опла­ти­ти про­їзд за до­по­мо­гою бу­дья­кої бан­ків­ської (пла­ті­жної, кре­ди­тної) кар­ти че­рез POS-тер­мі­на­ли, які бу­дуть у на­яв­но­сті в ко­жно­го кон­ду­кто­ра тро­лей­бу­са. При цьо­му жо­дної ко­мі­сії, жо­дних до­да­тко­вих пла­те­жів па­са­жи­ри не опла­чу­ва­ти­муть», — на­пи­сав Устінов. Він та­кож до­дав, що пов­но­цін­на ре­а­лі­за­ція цьо­го но­во­вве­де­н­ня че­кає хер­сон­ців уже най­ближ­чим ча­сом.

Ра­ні­ше на сай­ті Хер­сон­ської мі­ської ра­ди за­зна­ча­ли, що си­сте­ма опла­ти за про­їзд у тро­лей­бу­сах за до­по­мо­гою бан­ків­ських карт у Хер­со­ні за­про­ва­джу­є­ться впер­ше в Укра­ї­ні. На­га­да­є­мо, з 1 бе­ре­зня цьо­го ро­ку в хер­сон­ських тро­лей- бу­сах мо­жна роз­пла­чу­ва­ти­ся без го­тів­ки, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи QR-код і смар­тфон. Щоб роз­ра­ху­ва­ти­ся за про­їзд, до­сить від­ска­ну­ва­ти QR-код у тро­лей­бу­сі й обра­ти бан­ків­ську кар­ту для опла­ти. Пі­сля цьо­го па­са­жир отри­мує на смар­тфон еле­ктрон­ний кви­ток і ком­по­стує йо­го, на­ти­снув­ши від­по­від­ну кно­пку. Про­це­ду­ра опла­ти за­ймає до де­ся­ти се­кунд. Із се­ре­ди­ни лю­то­го 2017 ро­ку вар­тість про­їзду в тро­лей­бу­сах зро­сла з 1 грив­ні 25 ко­пі­йок до 2.50.

У сі­чні в хер­сон­ських тро­лей­бу­сах уста­нов­ле­ні GPS-тре­ке­ри. З їхньою до­по­мо­гою на сай­ті Easyway мо­жна від­сте­жи­ти рух ма­шин у ре­аль­но­му ча­сі, роз­клад ру­ху та ана­лі­ти­ку ви­ко­на­н­ня мар­шру­тів. На­ра­зі на хер­сон­ських мар­шру­тах пра­цю­ють від 35 до 40 тро­лей­бу­сів що­дня. Однак цьо­го не до­сить для то­го, щоб за­без­пе­чи­ти прийня­тний ін­тер­вал ру­ху. Цьо­го­річ мі­ська вла­да пла­нує ви­ді­ли­ти ко­шти на збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті ру­хо­мо­го скла­ду.

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.