«Iдіть до лі­ка­рів!»

МОЗ за­кли­кає укра­їн­ців ко­ри­сту­ва­ти­ся про­гра­мою«До­сту­пні лі­ки»

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

1кві­тня в Укра­ї­ні стар­ту­ва­ла ця уря­до­ва про­гра­ма за­без­пе­че­н­ня гро­ма­дян до­сту­пни­ми лі­ка­ми. Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я очі­кує, що на­слід­ком її ре­а­лі­за­ції ста­не зни­же­н­ня кіль­ко­сті ін­фар­ктів та ін­суль­тів се­ред укра­їн­ців і за­га­лом зни­же­н­ня смер­тно­сті та під­ви­ще­н­ня три­ва­ло­сті жи­т­тя. Про­гра­ма пе­ред­ба­чає при­дба­н­ня лі­ків для лі­ку­ва­н­ня сер­це­во-су­дин­них за­хво­рю­вань, брон­хі­аль­ної астми та ді­а­бе­ту дру­го­го ти­пу. Іні­ці­а­ти­ва більш, ніж акту­аль­на: згі­дно з до­слі­дже­н­ня­ми, 43% укра­їн­ців, щоб отри­ма­ти ко­шти на лі­ку­ва­н­ня, по­зи­ча­ють їх або про­да­ють май­но, 50% — від­мов­ля­ю­ться від ньо­го, 69% за­йма­ю­ться са­мо­лі­ку­ва­н­ням. Про­гра­ма все­укра­їн­ська і роз­ра­хо­ва­на на три­ва­лий тер­мін.

«Як гро­ма­дя­ни мо­жуть отри­ма­ти без­ко­штов­ні лі­ки або лі­ки з не­ве­ли­кою допла­тою? На­сам­пе­ред, слід іти до лі­ка­ря і отри­ма­ти ре­цепт. Він бу­де ви­пи­са­ний не за тор­гі­вель­ни­ми на­зва­ми пре­па­ра­тів, а за між­на­ро­дною не­па­тен­то­ва­ною на­звою. Бо до­те­пер ре­ім­бур­са­ція бу­ла за тор­гі- вель­ною на­звою, і на це ішло ду­же ба­га­то ко­штів. А ва­рі­ант між­на­ро­дної не­па­тен­то­ва­ної на­зви до­зво­ляє за­ку­по­ву­ва­ти лі­ки за зни­же­ни­ми ці­на­ми. Зго­дом та­ким чи­ном ми змо­же­мо вклю­ча­ти до про­гра­ми й ін­ші лі­ки. З ре­це­птом лю­ди­ні слід іти до апте­ки, вклю­че­ної до про­гра­ми. Пе­ре­лік лі­ків мо­жна зна­йти на сай­ті МОЗ, во­ни по­вин­ні ма­ти спе­ці­аль­ну на­лі­пку (бла­ки­тно-жов­та, оваль­на, з на­пи­сом «До­сту­пні лі­ки». — Авт.), — роз­по­від­ає Уля­на СУПРУН, ви­ко­ну­вач обов’яз­ків мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я. — Ба­га­то лю­дей сум­ні­ва­ли­ся, що у нас ви­йде. Але вна­слі­док ко­пі­ткої пра­ці старт ві­дбув­ся. Ми до­ве­ли ви­ро­бни­кам, що ці­ни, які ми ви­ма­га­є­мо, — та­кі са­мі, як за про­гра­ма­ми ре­ім­бур­са­ції в ін­ших кра­ї­нах».

На сьо­го­дні в про­гра­мі « До­сту­пні лі­ки» пра­цю­ють 18 ви­ро­бни­ків з Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, 15 — із Укра­ї­ни, по одно­му — з Ізра­ї­лю та Ін­дії ( за­га­лом 157 лі­ків- уча­сни­ків). Та­кож на­ра­зі 1400 аптек у про­це­сі під­пи­са­н­ня від­по­від­ної уго­ди з мі­сце­вою вла­дою. Пред­став­ни­ки МОЗ спо­ді­ва­ю­ться, що ці по­ка­зни­ки зро­ста­ти­муть.

За сло­ва­ми за­сту­пни­ка мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Ро­ма­на ІЛИКА, «До­сту­пні лі­ки» є ча­сти­ною за­галь­но­на­ціо­наль­ної по­лі­ти­ки за­без­пе­че­н­ня до­сту­пу укра­їн­ців до лі­ків. На за­твер­дже­н­ня в Ка­бі­не­ті Мі­ні­стрів че­кає но­вий до­ку­мент МОЗ про за­без­пе­че­н­ня на­се­ле­н­ня лі­ка­ми на пе­рі­од до 2025 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.