На­о­чні уро­ки істо­рії

Уже на­сту­пно­го ро­ку мі­ська вла­да Дні­пра має на­мір від­кри­ти «Парк то­та­лі­тар­них пе­рі­о­дів»

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Він ста­не на­ймас­шта­бні­шим про­е­ктом по­ді­бно­го ро­ду в на­шій кра­ї­ні. Ке­рів­ни­ки мі­ськра­ди пе­ре­ко­на­ні: це за­лу­чить го­стей з-за кор­до­ну і зі всі­єї Укра­ї­ни. Про ство­ре­н­ня му­зею про­сто не­ба йшло­ся на на­у­ко­во­пра­кти­чній кон­фе­рен­ції «Парк то­та­лі­тар­них пе­рі­о­дів як ін­стру­мент де­ко­му­ні­за­ції Дні­пра», де роз­ро­бля­ла­ся кон­це­пція но­во­го об’єкту. Істо­ри­ки з рі­зних міст, а та­кож пред­став­ни­ки сто­ли­чно­го Ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті обго­во­рю­ва­ли, яким має бу­ти та­кий парк. Як по­ві­до­мив ди­ре­ктор КП «Агент­ство роз­ви­тку Дні­пра», де­пу­тат мі­ськра­ди Во­ло­ди­мир ПАН­ЧЕН­КО, парк бу­де му­зе­єм про­сто не­ба, де пе­ред­усім збе­руть мо­ну­мен­таль­ні фі­гу­ри ра­дян­ських лі­де­рів, зня­ті з по­ста­мен­тів під час де­ко­му­ні­за­ції Дні­пра. На­ра­зі роз­гля­да­ю­ться три мо­жли­вих мі­сця роз­та­шу­ва­н­ня пар­ку, се­ред яких зре­штою ви­бе­руть одне. При цьо­му вже ви­рі­ше­но, що парк мі­сти­ти­ме­ться не в цен­траль­ній ча­сти­ні мі­ста, а десь на око­ли­ці ме­га­по­лі­су і йо­го пло­ща пе­ре­ви­щить два ге­кта­ри.

В.Пан­чен­ко вва­жає, що про­ект має ви­рі­ши­ти два ва­жли­ві стра­те­гі­чні зав­да­н­ня. Еко­но­мі­чне — за­без­пе­чи­ти ту­ри­сти­чну при­ва­бли­вість Дні­пра, й куль­тур­но-про­сві­тни­цьке. «Пре­зи­дент на­по­ля­гає на то­му, щоб у не­да­ле­ко­му май­бу­тньо­му по­ді­бні пар­ки бу­ли в ко­жно­му обла­сно­му цен­трі. Але Дні­про зро­бить це кра­ще, швид­ше й ці­ка­ві­ше за ін­ших. Нас пов­ні­стю під­три­мує мі­ський го­ло­ва. Від ньо­го ми отри­му­є­мо фі­нан­су­ва­н­ня. У нас про­гре­сив­на вла­да й про­гре­сив­не мі­сто, що пре­тен­дує на ста­тус одно­го з куль­тур­них цен­трів Укра­ї­ни», — го­во­рить В.Пан­чен­ко. При цьо­му він вва­жає, що екс­по­на­ти пар­ку­му­зею про­сто не­ба не по­вин­ні від­во­лі­ка­ти від го­лов­но­го по­си­лу: до­не­сти до мо­ло­ді жа­хи то­та­лі­тар­но­го ми­ну­ло­го й не допу­сти­ти йо­го по­вто­рень. «Істо­ри­ки по­пра­цю­ва­ли з ар­хі­ва­ми. Те­пер во­ни чі­ткі­ше ска­жуть, у чо­му са­ме про­яв­ляв­ся то­та­лі­тар­ний ре­жим у на­шо­му мі­сті й обла­сті. Ми го­во­ри­ти­ме­мо на­о­чно, на­зи­ва­ти­ме­мо прі­зви­ща, кон­кре­тних лю­дей і на­ма­га­ти­ме­мо­ся да­ти їм оцін­ку», — за­зна­чив істо­рик Дми­тро КАЮК.

Ві­до­мо, що се­ред екс­по­на­тів му­зей­но­го пар­ку бу­де пам’ятник Ле­ні­ну, і, мо­жли­во, на­віть не один, мо­ну­мен­ти Ка­лі­ні­на, Пе­тров­сько­го та Се­ма­шка. Та­кож бу­дуть пред­став­ле­ні та­бли­чки з на­зва­ми ву­лиць на честь ра­дян­ських ді­я­чів. У пар­ку збе­руть й ін­ші свід­че­н­ня ко­му­ні­сти­чно­го ми­ну­ло­го кра­ї­ни, а та­кож Го­ло­до­мо­ру й по­лі­ти­чних пе­ре­слі­ду­вань жи­те­лів Дні­про­пе­тров­щи­ни.

У мі­ськра­ді го­во­рять, що у му­зей­но-пар­ко­во­го про­е­кту в Дні­прі бу­де свій ін­тер­нет-пор­тал. То­му вже не­за­ба­ром озна­йо­ми­ти­ся з «Пар­ком то­та­лі­тар­них пе­рі­о­дів» змо­жуть усі охо­чі да­ле­ко за ме­жа­ми При­дні­пров’я.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.