Ка­нал «До Те­Бе» отри­мав лі­цен­зію на су­пу­тни­ко­ве мов­ле­н­ня

Від­те­пер укра­їн­ське ТБ змо­жуть ди­ви­ти­ся ме­шкан­ці оку­по­ва­них те­ри­то­рій

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

До­не­цький фі­лі­ал су­спіль­но­го мов­ни­ка отри­мав лі­цен­зію на су­пу­тни­ко­ве мов­ле­н­ня. Те­ле­ка­нал «До Те­Бе» з 3 кві­тня роз­по­чав мо­ви­ти по оби­дві сто­ро­ни лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня. Як по­ві­дом­ляє сайт НСТУ, від по­ча­тку АТО ре­гіо­наль­ні фі­лії те­ле­ком­па­нії в До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях опи­ни­ли­ся на за­хо­пле­них те­ри­то­рі­ях. Зго­дом бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня від­но­ви­ти ро­бо­ту До­не­цької й Лу­ган­ської ОДТРК на під­кон­троль­них Укра­ї­ні те­ри­то­рі­ях — у Сє­ве­ро­до­не­цьку та Кр­ама­тор­ську. Про­те си­гна­ли цих те­ле­ка­на­лів не бу­ли до­сту­пні мі­сце­вим жи­те­лям.

«Вій­на роз­ді­ли­ла укра­їн­ців по-жи­во­му: лю­ди опи­ни­ли­ся по рі­зні сто­ро­ни лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня. До сьо­го­дні­шньо­го дня ті, хто опи­нив­ся на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях, ма­ли ін­фор­ма­цію, що від­бу­ва­є­ться у цьо­му ро­зір­ва­но­му нав­піл ре­гіо­ні, ли­ше від ро­сій­ських те­ле­ка­на­лів, які на­шпи­го­ва­ні про­па­ган­дою, — роз­по­від­ає за­сту­пник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра НСТУ Ми­хай­ло ШМАТОВ. — Ми отри­ма­ли су­пу­тни­ко­ву лі­цен­зію на мов­ле­н­ня для до­не­цької фі­лії «До Те­Бе». І з 3 кві­тня су­спіль­не до­не­цьке те­ле­ба­че­н­ня мо­жна ди­ви­ти­ся на су­пу­тни­ку по оби­дві сто­ро­ни кон­флі­кту».

На­га­да­є­мо, вна­слі­док ре­фор­ми су­спіль­но­го те­ле­ра­діо­мов­ле­н­ня всі ОДТРК бу­ли при­єд­на­ні до НТКУ (з 19 сі­чня 2017 ро­ку — НСТУ) і вхо­дять до за­галь­ної си­сте­ми су­спіль­но­го те­ле­ба­че­н­ня. До­ни­ні До­не­цька та Лу­ган­ська фі­лії мо­ви­ли у ци­фро­вій ме­ре­жі на тим­ча­со­вих до­зво­лах ви­клю­чно на те­ри­то­рії, під­кон­троль­ній Укра­ї­ні. Від­по­від­но ме­шкан­ці, які про­жи­ва­ють на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей, ра­ні­ше не ма­ли мо­жли­во­сті ди­ви­ти­ся своє ре­гіо­наль­не те­ле­ба­че­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.