Ки­їв і От­та­ва під­пи­са­ли уго­ду про обо­рон­ну спів­пра­цю

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Укра­ї­ни та Ка­на­ди під­пи­са­ли уго­ду про спів­ро­бі­тни­цтво. Уро­чи­ста це­ре­мо­нія від­бу­ла­ся в От­та­ві у при­су­тно­сті го­лів обо­рон­них ві­домств обох кра­їн. «Під­пи­са­н­ня до­мов­ле­но­стей по­ка­зує не­по­хи­тну від­да­ність Ка­на­ди Укра­ї­ні та її на­ро­ду. Ця уго­да по­си­лює зв’яз­ки між на­ши­ми на­ро­да­ми та до­по­ма­гає про­дов­жу­ва­ти роз­ви­ва­ти на­ші ба­га­ті, вза­є­мо­ви­гі­дні від­но­си­ни», — ска­зав мі­ністр обо­ро­ни Ка­на­ди Хар­джит САДЖАН. Він на­го­ло­сив, що Ка­на­да рі­шу­че на­ла­што­ва­на й на­да­лі під­три­му­ва­ти Укра­ї­ну, до­по­ма­га­ю­чи за­хи­сти­ти її су­ве­ре­ні­тет про­ве­де­н­ням опе­ра­ції UNIFIER і спри­я­н­ням у впро­ва­джен­ні клю­чо­вих ре­форм.

Зі сво­го бо­ку мі­ністр обо­ро­ни Укра­ї­ни Сте­пан ПОЛТОРАК за­зна­чив: «Цей до­ку­мент ще раз під­твер­джує, що на­ші кра­ї­ни та ві­дом­ства є со­ю­зни­ка­ми та пар­тне­ра­ми. Під­пи­са­н­ня до­мов­ле­но­сті з Ка­на­дою — це фун­да­мент дру­жби, і я хо­чу, щоб тер­мі­ни дії до­ку­мен­та не за­кін­чу­ва­ли­ся, щоб ми дру­жи­ли зав­жди». До­ку­мент, за йо­го сло­ва­ми, ва­жли­вий для вій­сько­вої спів­пра­ці та спри­я­ти­ме на­ла­го­джен­ню пра­кти­чних кон­та­ктів із пред­став­ни­ка­ми обо­рон­ної про­ми­сло­во­сті Ка­на­ди. Це до­зво­лить по­кра­щи­ти за­без­пе­че­н­ня ЗС Укра­ї­ни су­ча­сною вій­сько­вою те­хні­кою та озбро­є­н­ням.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.