«Мо­жна че­ка­ти на за­кру­чу­ва­н­ня га­йок»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Пі­дго­ту­ва­ла На­та­лія ПУШКАРУК

Сві­то­ві ЗМІ — про при­чи­ни й на­слід­ки те­ра­кту в мі­сті на Ні­ві

Сві­то­ві лі­де­ри за­су­ди­ли ви­бух у ме­тро Санкт- Пе­тер­бур­га. Пре­зи­дент США До­нальд Трамп за­те­ле­фо­ну­вав пре­зи­ден­то­ві Ро­сії Во­ло­ди­ми­ру Пу­ті­ну й ви­сло­вив спів­чу­т­тя у зв’ яз­ку з те­ра­ктом і по­обі­цяв « пов­ну під­трим­ку » в при­тя­гнен­ні вин­них до від­по­від­аль­но­сті.

■ Кан­цлер Ні­меч­чи­ни Ан­ге­ла Мер­кель на­зва­ла ви­бух «вар­вар­ським актом » , а вер­хов­ний пред­став­ник ЄС з без­пе­ки й зов­ні­шньої по­лі­ти­ки Фе­де­рі­ка Мо­ге­рі­ні ска­за­ла, що дум­ка­ми Єв­ро­па ра­зом з ро­сі­я­на­ми.

■ Но­ви­на про те­ракт у Санкт-Пе­тер­бур­зі ско­ли­хну­ла й за­хі­дні ЗМІ. Бри­тан­ська га­зе­та Daily Telegraph пов’язує ви­бух у Пе­тер­бур­зі з ан­ти­те­ро­ри­сти­чною кам­па­ні­єю на Пів­ні­чно­му Кав­ка­зі. Ви­да­н­ня на­га­дує, що про­тя­гом остан­ніх кіль­кох ро­ків бо­йо­ви­ки там сер­йо­зно про­гра­ва­ли че­рез за­хо­ди, вжи­ті вла­дою пе­ред Олім­пій­ськи­ми ігра­ми 2014 ро­ку в Со­чі. Як і кра­ї­ни За­хо­ду, Кремль, швид­ше за все, вка­же на те­ракт у Пе­тер­бур­зі як на оче­ви­дний до­каз не­об­хі­дно­сті йо­го вій­ни з те­ро­ром, — ро­бить ви­сно­вок The Daily Telegraph.

■ Фран­цузь­ке ви­да­н­ня Le Monde звер­тає ува­гу на те, що «Ро­сія, яка на­дає ди­пло­ма­ти­чну й вій­сько­ву під­трим­ку ре­жи­му Ба­ша­ра Аса­да, ста­ла об’ єктом по­гроз від ор­га­ні­за­ції « Іслам­ська дер­жа­ва » ( « ІД » ) , а вла­да по­бо­ю­є­ться по­вер­не­н­ня че­чен­ських бій­ців, які бра­ли участь у джи­ха­ді в Си­рії.

■ Ні­ме­цьке агент­ство DW за­зна­чає, що біль­шість ні­ме­цьких екс­пер­тів із са­мо­го по­ча­тку не сум­ні­ва­ли­ся, що ви­бух у Санкт-Пе­тер­бур­зі був те­ра­ктом. Ні­ме­цькі ана­лі­ти­ки на­га­да­ли, що се­ред бо­йо­ви­ків «ІД» бу­ло і є чи­ма­ло ви­хід­ців із ре­спу­блік Пів­ні­чно­го Кав­ка­зу, тож те­ракт мо­гли здій­сни­ти ісла­міст­ські екс­тре­мі­сти, що по­вер­ну­ли­ся.

Аме­ри­кан­ська га­зе­та The Washington Post пи­ше: «Де­які з опо­нен­тів Пу­ті­на ви­сло­ви­ли за­не­по­ко­є­н­ня у зв’ яз­ку з тим, що Кремль міг ви­ко­ри­ста­ти на­пад як при­від для згор­та­н­ня за­ро­дже­но­го ру­ху, який за ві­сім днів до цьо­го ви­вев на ву­ли­цю де­ся­тки ти­сяч лю­дей на про­те­сти про­ти ко­ру­пції у вла­ді».

■ Для біль­шо­сті ро­сій­ських га­зет ви­бух у ме­тро Санкт- Пе­тер­бур­га став цен­траль­ною те­мою. Ви­да­н­ня « Ко­мер­сант » ци­тує лі­де­ра пар­тії «Ябло­ко» Емі­лію Сла­бу­но­ву, яка ска­за­ла, що ситуація ви­гі­дна ро­сій­ській вла­ді: «Во­на до­зво­лить і да­лі на­гні­та­ти істе­рію, що во­ро­ги по­руч — уже не ли­ше на кор­до­нах, а і їдуть по­руч у на­шо­му транс­пор­ті», то­му те­пер «мо­жна че­ка­ти й на за­кру­чу­ва­н­ня га­йок, і то­го, що не сан­кціо­ну­ва­ти­муть ні­чо­го з ма­со­вих за­хо­дів», — за­зна­чи­ла Сла­бу­но­ва.

■ Тим ча­сом га­зе­та « Ве­до­мо­сти» в ре­да­кцій­но­му ко­мен­та­рі пи­ше про від­по­від­аль­ність спец­служб за те­ра­кти.

■ Га­зе­та за­зна­чає, що ро­сій­ською осо­бли­ві­стю є від­су­тність пу­блі­чної від­по­від­аль­но­сті спец­служб. За сло­ва­ми ви­да­н­ня, « спец­слу­жби ли­ше отри­му­ють но­ві пов­но­ва­же­н­ня й но­ве фі­нан­су­ва­н­ня, остан­ні ка­дро­ві чи­ще­н­ня ста­ли­ся в черв­ні 1995 ро­ку пі­сля за­хо­пле­н­ня лі­кар­ні в Бу­дьо­нов­ську».

■ Крім то­го, « Ве­до­мо­сти » від­зна­чи­ли ще одну ва­жли­ву від­мін­ність: «У Ро­сії як ре­а­кція на те­ракт ча­стень­ко при­йма­ю­ться по­лі­ти­чні рі­ше­н­ня, як, на­при­клад, ска­су­ва­н­ня ви­бо­рів гу­бер­на­то­рів або ухва­ле­н­ня за­ко­нів ан­ти­те­ро­ри­сти­чно­го або ан­ти­екс­тре­міст­сько­го спря­му­ва­н­ня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.