Не злочин, про­те по­ка­ра­н­ня... го­ту­є­ться

По­збав­ля­ти укра­їн­сько­го гро­ма­дян­ства по­трі­бно не мі­гран­тів, а чи­нов­ни­ків з іно­зем­ни­ми па­спор­та­ми, — екс­пер­ти

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Як­би в ре­зуль­та­ті со­ціо­ло­гі­чних до­слі­джень ви­зна­чи­ти рей­тинг го­лов­них тем, що хви­лю­ють укра­їн­ців сьо­го­дні, то дру­гі па­спор­ти, а пра­виль­ні­ше — мно­жин­ні, ймо­вір­но, бу­ли б аж ні­як не на по­ча­тку спи­ску. Про­те остан­нім ча­сом про них (і «за», і «про­ти») го­во­ри­ли до­сить ба­га­то.

ВВА­ЖА­ТИ ТА­КИМ... ЩО ПОБАЖАВ

Старт цьо­му дав Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко, уявив­ши до пар­ла­мен­ту за­ко­но­про­ект «Про вне­се­н­ня змін до за­ко­ну «Про гро­ма­дян­ство Укра­ї­ни» що­до пра­ва гро­ма­дян змі­ни­ти гро­ма­дян­ство» (№ 6175). До­ку­мент пе­ред­ба­чає, що гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни, які до­бро­віль­но отри­ма­ли гро­ма­дян­ство ін­шої дер­жа­ви, по­ви­нен вва­жа­ти­ся та­ким, що побажав змі­ни­ти гро­ма­дян­ство і по­го­див­ся на при­пи­не­н­ня укра­їн­сько­го гро­ма­дян­ства.

Але вже че­рез два ти­жні пі­сля то­го, як за­ко­но­про­ект № 6175 по­тра­пив до укра­їн­сько­го пар­ла­мен­ту, Пре­зи­ден­то­ві Укра­ї­ни до­ве­ло­ся ви­слу­ха­ти ді­а­ме­траль­но про­ти­ле­жну дум­ку. На по­лях са­мі­ту Єв­ро­пей­ської на­ро­дної пар­тії, що від­бу­вав­ся на Маль­ті, прем’єр­мі­ністр Угор­щи­ни Ві­ктор Ор­бан, як по­ві­дом­ляє Hungarytoday, за­про­по­ну­вав По­ро­шен­ку укла­сти уго­ду про по­двій­не гро­ма­дян­ство для етні­чних угор­ців, які ме­шка­ють в Укра­ї­ні. Як від­по­вів на це Пре­зи­дент По­ро­шен­ко, не­ві­до­мо, але га­даю, що в ньо­го як га­ран­та Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни та ав­то­ра зга­да­но­го за­ко­но­про­е­кту, з цьо­го пи­та­н­ня має бу­ти ін­ша дум­ка. До «па­спорт­ної» іні­ці­а­ти­ви По­ро­шен­ка в Укра­ї­ні не­о­дно­зна­чне став­ле­н­ня.

Го­ло­ва прав­лі­н­ня Цен­тру по­лі­ти­ко-пра­во­вих ре­форм Ігор КОЛІУШКО

на сво­їй сто­рін­ці у Facebook пи­ше: «Ко­ли осо­ба отри­мує гро­ма­дян­ство ін­шої дер­жа­ви, во­на по­вин­на усві­дом­лю­ва­ти, що ре­а­лі­зує своє пра­во змі­ни­ти гро­ма­дян­ство... Тоб­то по­двій­но­го, по­трій­но­го та ін­шо­го мно­жин­но­го гро­ма­дян­ства бу­ти не мо­же».

АЛЬ­ТЕР­НА­ТИ­ВА: НЕ РУБАТИ УКРА­ЇН­СЬКУ ГІЛКУ

На­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни Оль­га БОГОМОЛЕЦЬ (БПП)

ін­шої дум­ки. 29 бе­ре­зня во­на по­да­ла за­ко­но­про­ект (№6178-2), який на­зи­ває аль­тер­на­тив­ним пре­зи­дент­сько­му. У ньо­му про­по­ну­є­ться по­збав­ля­ти укра­їн­сько­го гро­ма­дян­ства чи­нов­ни­ків та ре­шту осіб, що ви­ко­ну­ють фун­кції дер­жа­ви і ма­ють мно­жин­не гро­ма­дян­ство, а та­кож за­про­ва­ди­ти кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність за при­хо­ву­ва­н­ня та­ко­го фа­кту.

Богомолець про­по­нує пе­ред­ба­чи­ти у Кри­мі­наль­но­му ко­де­ксі Укра­ї­ни від­по­від­аль­ність за та­ке по­ру­ше­н­ня у ви­гля­ді по­збав­ле­н­ня во­лі на тер­мін від трьох до п’яти ро­ків. При цьо­му, на її дум­ку, штра­фів за та­ку про­ви­ну бу­ти не по­вин­но, аби не ство­рю­ва­ти ме­ха­ні­зму «від­ку­пу» від по­ру­шень. Во­дно­час на­ро­дний де­пу­тат вва­жає за по­трі­бне зо­бов’яза­ти всіх укра­їн­ців по­ві­дом­ля­ти про отри­ма­н­ня гро­ма­дян­ства чи під­дан­ства ін­шої дер­жа­ви, що, на її дум­ку, не по­вин­но ви­кли­ка­ти жо­дних на­слід­ків до­ти, до­ки та­кий гро­ма­дя­нин не за­хо­че ста­ти де­пу­та­том чи дер­жав­ним чи­нов­ни­ком.

Богомолець роз­по­від­ає про отри­ма­не нею звер­не­н­ня по­над 20 куль­тур­них та осві­тніх ор­га­ні­за­цій, що об’єд­ну­ють укра­їн­ців, які ме­шка­ють у рі­зних кра­ї­нах Єв­ро­пи та Аме­ри­ки. «Ми обу­ре­ні по­лі­ти­чним кро­ком Пре­зи­ден­та, — ци­тує Богомолець, — ме­та яко­го — від­ру­ба­ти здо­ро­ву гілку ге­не­ти­чно­го де­ре­ва сві­то­во­го укра­їн­ства і який є спро­бою по­зба­ви­ти гро­ма­дян­ства по­над п’ять міль­йо­нів укра­їн­ців за кор­до­ном. Тих укра­їн­ців, які ро­ка­ми під­три­му­ють еко­но­мі­ку сво­єї Ба­тьків­щи­ни що­рі­чни­ми ба­га­то­мі­льяр­дни­ми ін­ве­сти­ці­я­ми».

«ЛІС НЕ РУБАЮТЬ, А ТРІСКИ ЛЕТЯТЬ»

Та­ке обра­зне ви­зна­че­н­ня дає за­про­по­но­ва­но­му Пре­зи­ден­том за­ко­но­про­е­кту

по­лі­ти­чний екс­перт гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Сло­во і ді­ло» Ва­лен­тин ГЛАДКИХ і

по­яснює: «Основ­ни­ми жер­тва­ми цьо­го за­ко­ну мо­жуть ста­ти не шля­хе­тні па­но­ве і не дер­жав­ні слу­жбов­ці, упов­но­ва­же­ні на ви­ко­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви та мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, а лю­ди, ко­трі ви­їха­ли за кор­дон з Укра­ї­ни че­рез еко­но­мі­чні чи ро­дин­ні об­ста­ви­ни в по­шу­ках кра­що­го жи­т­тя». Екс­перт про­гно­зує, що пер­спе­кти­ви бу­ти ухва­ле­ним пре­зи­дент­ський за­ко­но­про­ект не має: «Про ньо­го по­го­во­рять і за­бу­дуть».

Гладких по­го­джу­є­ться з Богомолець у то­му, що на­ро­дні де­пу­та­ти і рі­зно­го ран­гу чи­нов­ни­ки по­вин­ні не­сти від­по­від­аль­ність за при­хо­ву­ва­н­ня фа­кту мно­жин­но­го гро­ма­дян­ства. На йо­го дум­ку, до вла­ди в Укра­ї­ні по­вин­ні при­хо­ди­ти ли­ше ті лю­ди, які пов’язу­ють з на­шою кра­ї­ною своє май­бу­тнє і май­бу­тнє сво­їх ді­тей. Але при цьо­му він вва­жає, що в те­о­рії ре­шта гро­ма­дян мо­гли б ма­ти пра­во на мно­жин­не гро­ма­дян­ство, хо­ча це, на йо­го дум­ку, по­ро­дить, як на­слі­док, без­ліч про­блем.

ЯКЩО ЗАЛИШИМОСЯ БЕЗ РЕМІТАНС

«Якщо на ру­ках у чи­нов­ни­ка ще й па­спорт ін­шої кра­ї­ни, то чи змо­же він да­ти якусь га­ран­тію, що не пра­цює одно­ча­сно ще і на її ін­те­ре­си? І де га­ран­тія, що він ре­аль­но пра­цює на на­шу кра­ї­ну?» — за­пи­тує

ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Мі­жна­ро­дно­го фон­ду Блей­зе­ра Олег УСТЕНКО і

роз­по­від­ає про еко­но­мі­чне під­ґрун­тя мо­жли­во­го ви­му­ше­но­го ви­хо­ду з укра­їн­сько­го гро­ма­дян­ства міль­йо­нів за­ру­бі­жних спів­ві­тчи­зни­ків. За йо­го сло­ва­ми, «по­га­на еко­но­мі­чна ситуація ве­де не ли­ше до зро­ста­н­ня со­ці­аль­ної на­пру­же­но­сті — дру­гим ка­на­лом ви­пу­ску па­ри для на­се­ле­н­ня бі­дної кра­ї­ни є ви­му­ше­на тру­до­ва мі­гра­ція».

Устенко під­три­мує Богомолець у то­му, що для мі­гран­тів у жо­дно­му ра­зі не «мо­жна обру­бу­ва­ти кін­ці — по­збав­ля­ти їх гро­ма­дян­ства. Ще й то­му, що во­ни ста­нов­лять ве­ли­ке дже­ре­ло над­хо­дже­н­ня до на­шої кра­ї­ни іно­зем­ної ва­лю­ти». То­рік, роз­по­від­ає екс­перт, ми отри­ма­ли від тру­до­вих мі­гран­тів так зва­них ремітанс (над­хо­джень з-за кор­до­ну) на $5 мі­льяр­дів, по­за­то­рік — на $6 мі­льяр­дів, а ще ра­ні­ше $6,5 і $7 мі­льяр­дів. На цей рік про­гноз — $4 мі­льяр­ди.

«Цю су­му мо­жна по­рів­ня­ти з при­пли­вом пря­мих іно­зем­них ін­ве­сти­цій, який то­рік ста­но­вив $3,4 мі­льяр­да. Зокре­ма, $2,5 мі­льяр­да — це для іно­зем­них бан­ків, — про­дов­жує Устенко. — От­же, у ре­аль­ний се­ктор еко­но­мі­ки уві­йшов всьо­го ли­ше $1 мі­льярд. Якщо цьо­го ро­ку кін­ці для мі­гран­тів обру­ба­ють, по­зба­вив­ши їх, як про­по­нує Пре­зи­дент, укра­їн­сько­го гро­ма­дян­ства, то не бу­де $4 мі­льяр­дів ремітанс. І це істо­тно змі­нює по­тре­бу Укра­ї­ни в зов­ні­шньо­му фі­нан­су­ван­ні на цей рік. Во­на мо­же зро­сти до се­ми, а то й до $11 мі­льяр­дів».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.