Пре­лю­дія до свя­тку­вань

На між­на­ро­дний ін­стру­мен­таль­ний кон­курс за­ре­є­стро­ва­но 450 за­явок

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Із 20 по 29 квіт ня у Ки є ві від бу деть ся V Між на род ний ін - стру мен таль ний кон курс Єв­ге - на Стан ко ви ча.

У цьо­му твор­чо­му зма­ган­ні бра­ти­муть участь му­зи­кан­ти (у мо­лод­шій, се­ре­дній і стар­шій гру­пах), які при­їдуть із рі­зних кра­їн, в та­ких но­мі­на­ці­ях: «Струн­ні ін­стру­мен­ти», «Фор­те­пі­а­но», «Ду­хо­ві та удар­ні ін­стру­мен­ти» і «На­ро­дні ін­стру­мен­ти». За­ре­є­стро­ва­но біль­ше 450 за­явок кон­кур­сан­тів.

— Цьо­го­річ кон­курс від­зна­чить свій пер­ший юві­лей — п’яти­річ­чя. Сим­во­лі­чно, що во­се­ни (19 ве­ре­сня) ми бу­де­мо свя­тку­ва­ти зна­ко­ву по­дію — 75-річ­чя від дня на­ро­дже­н­ня ви­да­тно­го су­ча­сно­го укра­їн­сько­го ком­по­зи­то­ра Єв­ге­на Фе­до­ро­ви­ча Стан­ко­ви­ча, а за­раз твор­че зма­га­н­ня мо­жна на­зва­ти пре­лю­ді­єю до свя­тку­вань. Та­кож пла­ну­є­ться про­ве­сти Stankovych Fest, — на­го­ло­си­ла Ле­ся ОЛІЙНИК, го­ло- ва орг­ко­мі­те­ту кон­кур­су Є.Стан­ко­ви­ча, про­ре­ктор На­ціо­наль­ної му­зи­чної ака­де­мії Укра­ї­ни, до­ктор фі­ло­со­фії ми­сте­цтва. — Ма­е­стро щой­но по­вер­нув­ся із трі­ум­фаль­но­го тур­не по США, а у кін­ці кві­тня Єв­ген Фе­до­ро­вич уже ся­де у крі­сло чле­на жу­рі ін­стру­мен­таль­но­го кон­кур­су, який має йо­го ім’я. Тре­ба від­зна­чи­ти, що Є.Стан­ко­вич пра­цює у рі­зних ми­сте­цьких жан­рах, то­му це зма­га­н­ня від­бу­ва­є­ться у рі­зних твор­чих но­мі­на­ці­ях. Ни­ні на кон­кур­сі бу­де лу­на­ти ін­стру­мен­таль­ний до­ро­бок ма­е­стро. Але хо­чу акцен­ту­ва­ти, що це не кон­курс вла­сної му­зи­ки Єв­ге­на Фе­до­ро­ви­ча, а під йо­го егі­дою свою май­стер­ність де­мон­стру­ють му­зи­кан­ти з рі­зних кра­їн сві­ту. Це ду­же ва­жли­во, і це ав­тор­ський кон­курс. На­га­даю, у 2012 ро­ці ми звер­ну­ли­ся до Є.Ф. Стан­ко­ви­ча з про­по­зи­ці­єю ста­ти па­тро­ном, і ма­е­стро по­го­див­ся, аби зма­га­н­ня ін­стру­мен­та­лі­стів від­бу­ва­ло­ся під егі­дою ле­ген­дар­но­го ком­по­зи­то­ра. Цим Єв­ген Фе­до­ро­вич під­три­мує та­ла­но­ви­ту мо­лодь. Ко­жно­го ра­зу кіль­кість кон­кур­сан­тів зро­стає. На­при­клад, у 2016 р., ко­ли за­ре­є­стру­ва­ли біль­ше 600 за­явок, то чле­ни орг­ко­мі­те­ту ви­рі­ши­ли при­пи­ни­ти за­пис, бо то­ді нам при­йшло­ся б мі­сяць про­слу­хо­ву­ва­ти всіх ба­жа­ю­чих ви­сту­пи­ти на цьо­му твор­чо­му зма­ган­ні. До ре­чі, за умо­ва­ми кон­кур­су, му­зи­кан­там ма­ють ви­ко­на­ти 1-2 тво­ри Є. Стан­ко­ви­ча, а все ін­ше за їхнім ба­жа­н­ням. Ра­дує те, що ко­жно­го ра­зу ми від­кри­ва­є­мо но­ві іме­на, які ду­же ско­ро про­слав­лять сво­їм ми­сте­цтвом рі­дні кра­ї­ни, а нам при­єм­но, що зір­ки за­сві­ти­ли­ся са­ме у Ки­є­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.