Абон­пла­ту за газ при­зу­пи­ни­ли й пе­ре­гля­нуть

Це бу­ла ви­ста­ва під на­звою«олі­гарх бі­ля роз­би­то­го ко­ри­та», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Укра­їн­ці не­дво­зна­чно ви­сло­ви­ли­ся про­ти за­про­ва­дже­н­ня На­цко­мі­сі­єю з ре­гу­лю­ва­н­ня енер­ге­ти­ки й ко­му­наль­них по­слуг або­нен­тної пла­ти за до­став­ку й роз­по­діл га­зу, що під­ви­щу­ва­ло йо­го ці­ну для біль­шо­сті да­ле­ко не най­ба­га­тших гро­ма­дян. Цей на­стрій, що за­гро­жу­вав ви­ли­ти­ся в про­те­стні акції, уло­ви­ла й прав­ля­ча елі­та кра­ї­ни. Пер­шим озву­чив не­зго­ду з « не­за­ле­жним » НКРЕКП прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Гройсман. Йо­го дум­ку під­три­ма­ли й роз­ви­ну­ли пред­став­ни­ки біль­шо­сті пар­ла­мент­ських фра­кцій. ( За ви­ня­тком за­сту­пни­ка гла­ви БПП Іри­ни Лу­цен­ко. Ще один за­сту­пник гла­ви фра­кції По­ро­шен­ка — Оле­ксій Гон­ча­рен­ко, то­го ж дня від­ме­жу­вав­ся від по­зи­ції Лу­цен­ко й за­явив, що БПП ви­ма­гає, щоб пла­те­жі за газ не бу­ли су­мар­но збіль­ше­ні ні на ко­пій­ку.)

Кра­пку в цій дис­ку­сії, як і на­ле­жить, по­ста­вив Пре­зи­дент Укра­ї­ни, який ува­жно сте­жить за на­стро­я­ми на­се­ле­н­ня й вва­жає за кра­ще не пли­сти про­ти те­чії. «Чин­ність ці­єї по­ста­но­ви має бу­ти при­пи­не­на, — про­ци­ту­ва­ла гла­ву укра­їн­ської дер­жа­ви йо­го прес- слу­жба у вів­то­рок вно­чі. — Звер­та­ю­ся до уря­ду і НКРЕКП зна­йти по­го­дже­не рі­ше­н­ня, яке б пе­ред­ба­ча­ло не­пі­дви­ще­н­ня та­ри­фів і по­ши­ре­н­ня суб­си­дій на всі ви­ди пла­те­жів для всіх, хто цьо­го по­тре­бує » . « Без діа­ло­гу з лю­дьми та­кі рі­ше­н­ня не при­йма­ю­ться», — до­дав По­ро­шен­ко.

Ска­за­но — зро­бле­но. Уже на ра­нок НКРЕКП при­зу­пи­ни­ла рі­ше­н­ня про за­про­ва­дже­н­ня абон­пла­ти. « Рі­ше­н­ня ре­гу­лю­валь­ни­ка що­до впро­ва­дже­н­ня та­ри­фів на транс­пор­ту­ва­н­ня й роз­по­діл при­ро­дно­го га­зу бу­де при­пи­не­но з ме­тою за­без­пе­че­н­ня не­пі­дви­ще­н­ня за­галь­но­го ра­хун­ку для на­се­ле­н­ня » , — чо­мусь від тре­тьої осо­би го­во­ри­ться на сай­ті то­го ж ре­гу­лю­валь­ни­ка. Ко­мі­сія про­ве­де до­да­тко­ві кон­суль­та­ції з Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів Укра­ї­ни в ча­сти­ні роз­ши­ре­н­ня суб­си­дій на по­слу­ги з транс­пор­ту­ва­н­ня й роз­по­ді­лу га­зу з ме­тою за­хи­сту на­се­ле­н­ня, по­ві­дом­ляє сайт і про­дов­жує: — «НКРЕКП та­кож роз­гля­не мо­жли­вість вве­де­н­ня до­да­тко­во­го пе­рі­о­ду для ада­пта­ції спо­жи­ва­чів з най­мен­ши­ми ти­по­ро­змі­ра­ми (лі­чиль­ни­ків)». При цьо­му в НКРЕКП спра­ве­дли­во звер­та­ють ува­гу на те, що ці­на при­ро­дно­го га­зу, яку не вста­нов­лює ко­мі­сія, ста­но­вить 87% за­галь­но­го та­ри­фу на газ і те­пло­ву енер­гію, а та­ри­фи на транс­пор­ту­ва­н­ня й роз­по­діл — ли­ше 13%.

Роз­по­від­а­ю­чи про дис­ку­сію з при­во­ду га­зо­вої абон­пла­ти, не мо­жна оми­ну­ти по­зи­ції фра­кції «На­ро­дний фронт», яка акцен­ту­ва­ла ува­гу на то­му, що НКРЕКП про­во­дить « про­о­лі­гар­хі­чну по­лі­ти­ку » на ко­ристь ке­рів­ни­ків ко­ли­шньо­го « Ро­сУкрЕнер­го».

Group DF бі­зне­сме­на Дми­тра Фір­та­ша, що ма­ла­ся при цьо­му на ува­зі, не за­ба­ри­ла­ся під­твер­ди­ти твер­дже­н­ня «фрон­то­ви­ків». «Ми вва­жа­є­мо, що ре­аль­не дже­ре­ло ко­ру­пції й про­бле- ми ви­со­кої ці­ни на газ для кін­це­вих спо­жи­ва­чів за­кла­де­ні в йо­го за­ви­ще­ній ці­ні, вста­нов­ле­ній (уря­дом. — Авт.) для НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» у роз­мі­рі 6,09 грн/1 куб. м, яка не має ні­чо­го спіль­но­го з ре­аль­ною со­бі­вар­ті­стю га­зу, ви­до­бу­то­го в Укра­ї­ні, — го­во­ри­ться в за­яві Group DF. — То­ді як ча­сти­на ці­ни на газ, ви­ді­ле­на на опла­ту по­слуг з транс­пор­ту­ва­н­ня, ста­но­вить усьо­го близь­ко 12% від йо­го за­галь­ної ці­ни й ле­две по­кри­ває ви­тра­ти га­зо­транс­порт­них ком­па­ній».

На чи­є­му бо­ці в цій су­пе­ре­чці екс­пер­ти «Дня»? «У НКРЕКП ідею двох­ста­во­чно­го та­ри­фу спо­тво­ри­ли до нев­пі­зна­ва­но­сті, — ска­зав «Дню» екс-мі­ністр енер­ге­ти­ки Іван ПЛАЧКОВ, — і дис­кре­ди­ту­ва­ли. То­му лю­ди її не сприйня­ли. Двох­ста­во­чний та­ри­фне роз­гля­дає мо­жли­во­сті під­ви­ще­н­ня опла­ти в ці­ло­му. Нав­па­ки, він ро­бить її спра­ве­дли­ві­шою. Пла­ти­ти тре­ба змін­ну ве­ли­чи­ну за спо­жи­ва­н­ня й по­стій­ну — за по­ту­жність. От і все. Але во­ни ви­рі­ши­ли бра­ти ще й за під­клю­че­н­ня, за яке слід пла­ти­ти ли­ше один раз, — за вар­тість ви­ко­на­них при цьо­му ро­біт. Че­рез свою не­ком­пе­тен­тність про­сто роз­бур­ха­ли лю­дей. У ре­зуль­та­ті, ви­му­ше­ні від цьо­го від­мо­ви­ти­ся. Ко­ли во­ни, ці­ка­во, ре­мон­ту­ва­ли або фар­бу­ва­ли якісь тру­би? Так, від­по­від­ні ма­те­рі­аль­ні й тру­до­ві ви­тра­ти, як ві­до­мо, вклю­ча­ють в екс­плу­а­та­цій­ні ви­тра­ти. Так зав­жди бу­ває, ко­ли «за спра­ву» бе­ру­ться не­про­фе­сіо­на­ли, які не ро­зу­мі­ють, чим во­ни за­йма­ю­ться. Уя­віть: льо­тчик за­хо­дить до опе­ра­цій­ної й на­ма­га­є­ться ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти від­по­від­ні тер­мі­ни. Йо­го зро­зу­мі­ють? Хто там у НКРЕКП ба­чив, як пра­цює га­зо­транс­порт­на й га­зо­роз­по­діль­на си­сте­ми?»

Ке­рів­ник гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції « Пу­блі­чний ау­дит » Ма­ксим ГОЛЬДАРБ у ко­мен­та­рі «Дню» за­явив: «Пі­сля ви­слов­лю­вань Пре­зи­ден­та все це ста­ло схо­же на де­ше­ву ви­ста­ву. То­чні­ше, є на­віть дві вер­сії. Пер­ша: це ви­ста­ва, якою всіх нас ро­зі­гра­ли для то­го, щоб під­ня­ти рей­тинг Грой­сма­на як мо­жли­во­го май­бу­тньо­го спад­ко­єм­ця. Дру­га по­ля­гає в то­му, що лю­ди, гро­мад­ськість, ве­ли­че­зна кіль­кість фа­хів­ців усе ж змо­гли зля­ка­ти на­шу прав­ля­чу трій­цю. Де­які по­рів­ню­ють ни­ні­шню си­ту­а­цію з тим, як вчи­ни­ла вла­да в роз­пал бло­ка­ди па­трі­о­та­ми оку­по­ва­них те­ри­то­рій. Але то­ді її бу­ли зму­ше­ні очо­ли­ти. А си­ту­а­цію з та­ри­фа­ми наш Пре­зи­дент очо­лю­вав з са­мо­го по­ча­тку. Про­те те­пер, ко­ли рі­ше­н­ня про абон­пла­ту при­зу­пи­не­не, ці­на га­зу все одно за­ли­ши­ла­ся ко­ли­шньою — май­же сім ти­сяч гри­вень за ку­бо­метр. Тож на­ша вла­да, та й олі­гар­хи, і без абон­пла­ти не си­дять бі­ля роз­би­то­го ко­ри­та...»

«На жаль, я не по­ба­чив дій гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, спря­мо­ва­них на те, щоб змі­ни­ти по­зи­цію уря­ду і НКРЕКА, — ска­зав у ко­мен­та­рі «Дню» екс­перт гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Укра­їн­ська стра­те­гія» Ма­ксим КАРИЖСЬКИЙ. — Зро­зумі­ло, що це (за­про­ва­дже­н­ня абон­пла­ти) ма­ло­по­пу­ляр­на істо­рія. Але я ду­маю, вла­да ви­рі­ши­ла при­зу­пи­ни­ти рі­ше­н­ня про абон­пла­ту з яки­хось ін­ших мо­ти­вів. Не ви­клю­чаю, що роз­ще­плю­ва­н­ня пла­ті­жок не бу­ло до кін­ця по­го­дже­не за гро­ша­ми між обл­га­за­ми й «На­фто­га­зом». Мо­жли­во, він ви­рі­шив, що над­то ба­га­то втра­чає? А крім то­го, чим біль­ше у нас за­яв, що до­стро­ко­вих пар­ла­мент­ських ви­бо­рів не бу­де ні в яко­му ра­зі, тим актив­ні­ше всі го­ту­ю­ться до то­го, що во­ни якраз і від­бу­ду­ться вже цьо­го ро­ку. Для ме­не ска­су­ва­н­ня абон­пла­ти, яку про­су­ва­ло НКРЕКП, — це під­твер­дже­н­ня то­го, що в Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та це пи­та­н­ня не ски­да­ють з ра­хун­ків».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.