До­по­мо­же кви­тан­ція

З її ви­ко­ри­ста­н­ням екс­пор­те­рам та ім­пор­те­рам бу­де лег­ше до­ла­ти ми­тні фор­маль­но­сті

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Учо­ра Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни під­три­ма­ла в пер­шо­му чи­тан­ні за­ко­но­про­ект « Про вне­се­н­ня змін до Ми­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до уні­фі­ко­ва­ної ми­тної кви­тан­ції » — пла­ті­жно­го до­ку­мен­та, за­сто­со­ва­но­го при опе­ра­ці­ях на ми­тни­цях. Пі­сля ухва­ле­н­ня за­ко­ну та­ка кви­тан­ція по­лег­шить роз­мі­ще­н­ня на скла­дах ор­га­нів ДФС то­ва­рів і транс­порт­них за­со­бів, за­яв­ле­них у рі­зних ми­тних ре­жи­мах, які по­вин­ні збе­рі­га­ти­ся окре­мо з до­три­ма­н­ням осо­бли­во­го по­ряд­ку для ко­жно­го ре­жи­му. Від­шко­ду­ва­н­ня ви­трат за збе­рі­га­н­ня то­ва­рів і транс­порт­них за­со­бів на скла­дах та­кож бу­де здій­сню­ва­ти че­рез за­пов­не­н­ня уні­фі­ко­ва­ної ми­тної кви­тан­ції. При ви­ко­ри­стан­ні та­кої кви­тан­ції пла­та за ви­ко­на­н­ня ми­тни­ка­ми не­об­хі­дних фор­маль­но­стей мо­же стя­гу­ва­ти­ся по­за мі­сцем роз­та­шу­ва­н­ня від­по­від­них ор­га­нів або по­за ме­жа­ми вста­нов­ле­но­го для них ро­бо­чо­го ча­су.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.