Транш МВФ збіль­шить зо­ло­то­ва­лю­тні ре­зер­ви Укра­ї­ни до $20,8 млрд

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ко­шти че­твер­то­го тран­шу кре­ди­ту Мі­жна­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду за про­гра­мою роз­ши­ре­но­го фі­нан­су­ва­н­ня EFF у роз­мі­рі $1 мі­льярд на­ді­йдуть в Укра­ї­ну най­ближ­чи­ми дня­ми. Це до­зво­лить збіль­ши­ти між­на­ро­дні ре­зер­ви кра­ї­ни до $16,1 мі­льяр­да, по­ві­до­мив за­сту­пник гла­ви НБУ Олег Чу­рій. За йо­го сло­ва­ми ко­шти отри­ма­ють у рі­зних ва­лю­тах, які вхо­дять у спе­ці­аль­ні пра­ва за­по­зи­че­н­ня (СПЗ), — як у до­ла­рах США, так у фун­тах і єв­ро, ча­сти­на тран­шу бу­де на­прав­ле­на без­по­се­ре­дньо на ра­хун­ки НБУ у ва­лю­ті СПЗ. Бан­кір до­дав, що Нац­банк роз­ра­хо­вує на про­дов­же­н­ня спів­пра­ці з МВФ та одер­жа­н­ня до кін­ця ро­ку ще трьох тран­шів на су­му близь­ко $4,5 мі­льяр­да, що ра­зом з ін­ши­ми дже­ре­ла­ми фі­нан­су­ва­н­ня до­зво­лить на­ро­сти­ти ре­зер­ви до $20,8 мі­льяр­да до кін­ця ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.