Гройсман за­про­сив ком­па­нію Skoda по­пра­цю­ва­ти в Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Гройсман у хо­ді зу­стрі­чі з го­ло­вою прав­лі­н­ня Skoda Auto Берн­хар­дом Майє­ром за­явив: «Я ро­зу­мію, що у ком­па­нії є гло­баль­ний вибір, де роз­мі­щу­ва­ти ви­ро­бни­цтво, але якщо ви ви­бе­ре­те Укра­ї­ну, то це бу­де пра­виль­ний вибір. Я го­то­вий «під ключ» су­про­во­джу­ва­ти всі не­об­хі­дні за­хо­ди, щоб ви від­чу­ли всі умо­ви для за­пу­ску ви­ро­бни­цтва». На йо­го дум­ку, мо­жли­ве пов­не спри­я­н­ня в пи­тан­ні обла­шту­ва­н­ня те­ри­то­рії ви­ро­бни­цтва, а та­кож одер­жа­н­ня пев­них пре­фе­рен­цій у сфе­рі мі­сце­вих по­да­тків, у ви­бо­рі фор­ми ор­га­ні­за­ції ви­ро­бни­цтва і на­віть у на­вчан­ні фа­хів­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.