На до­ро­гах...тіль­ки ста­рень­кі. Се­ре­дній вік ав­то — 19,6 ро­ку

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Це є гір­шим по­ка­зни­ком із по­ча­тку ти­ся­чо­лі­т­тя, по­ві­до­мив ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Мо­тор­но­го (транс­порт­но­го) стра­хо­во­го бю­ро Укра­ї­ни (МТСБУ) Во­ло­ди­мир Шев­чен­ко. За йо­го сло­ва­ми, в ці­ло­му в кра­ї­ні за­ре­є­стро­ва­но по­над 9,1 міль­йо­на транс­порт­них за­со­бів, із яких 53,4% при­па­дає на ав­то­мо­бі­лі, ви­ро­бле­ні в СРСР або в кра­ї­нах СНД. Най­більш ма­со­ви­ми ав­то є ВАЗ, ГАЗ і ЗАЗ, да­лі йдуть Volkswagen, Daewoo, Ford, Opel. Вік ав­то ро­бить вплив на рі­вень ава­рій­но­сті. У 2016 ро­ці кіль­кість ДТП в Укра­ї­ні, за сло­ва­ми Шев­чен­ка, ви­ро­сла на 11,6% — до 154,5 ти­ся­чі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.