Чи ма­ти­муть чо­ти­ри­ла­пі но­вий дім?

За­яву ки­їв­сько­го ме­ра про бу­дів­ни­цтво су­ча­сно­го цен­тру за­хи­сту без­при­туль­них тва­рин акти­ві­сти сприйня­ли з не­до­ві­ро­ю­та ске­пти­ци­змом

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Рік то­му «День» від­ві­ду­вав не­зви­чних «ін­терв’юе­рів» — без­при­туль­них пе­си­ків, які ме­шка­ють у ко­му­наль­но­му при­тул­ку для тва­рин у Бо­ро­дян­ці під Ки­є­вом. Зо­о­за­хи­сни­ки охре­сти­ли це мі­сце кар­це­ром для тва­рин — че­рез жа­хли­ві умо­ви утри­ма­н­ня, по­га­не хар­чу­ва­н­ня чо­ти­ри­ла­пих та не­на­ле­жний до­гляд за ни­ми, зде­біль­шо­го че­рез не­до­ста­тню кіль­кість пер­со­на­лу. Один кі­но­лог на по­над 200 псів, по­годь­те­ся, що це за­ма­ло.

Мі­ська вла­да ви­рі­ши­ла на­ве­сти лад у бо­ро­дян­сько­му при­тул­ку шля­хом йо­го ре­ор­га­ні­за­ції та при­єд­на­н­ня ра­зом із «Цен­тром іден­ти­фі­ка­ції тва­рин» до КП «Ки­їв­ська мі­ська лі­кар­ня ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни». Щоб по­ка­за­ти, що ви­грає від цьо­го Бо­ро­дян­ка, ме­рія за­про­шу­ва­ла жур­на­лі­стів у прес-тур до при­тул­ку. Під час огля­дин обі­ця­ли збу­ду­ва­ти но­ві во­льє­ри, що­би пе­си­ки мо­гли гу­ля­ти на ву­ли­ці, а не си­ді­ти в чо­ти­рьох сті­нах на бе­то­ні, пра­цю­ва­ли над уте­пле­н­ням зи­мо­во­го при­мі­ще­н­ня, за­пев­ня­ли, що по­кра­щать і якість хар­чу­ва­н­ня. Вла­да на­ма­га­ла­ся ство­ри­ти кар­тин­ку, що у при­тул­ку все під кон­тро­лем, жи­т­тя нор­ма­лі­зу­є­ться, бо ж мі­сто хо­че ви­рі­шу­ва­ти про­бле­му без­при­туль­них зві­рів тіль­ки гу­ман­ни­ми ме­то­да­ми.

Аж те­пер мі­ський го­ло­ва Ві­та­лій Кли­чко за­явив, що мі­сто бу­ду­ва­ти­ме но­вий при­ту­лок для без­ха­тніх чо­ти­ри­ла­пих — «Центр за­хи­сту тва­рин». Зо­о­за­хи­сні ор­га­ні­за­ції дав­но озву­чу­ють ідею, що мі­сту по­трі­бен су­ча­сний за­клад, ко­трий опі­ку­ва­ти­ме­ться без­ха­тні­ми тва­ри­на­ми та спри­я­ти­ме їхньо­му вла­шту­ван­ню у хо­ро­ші ру­ки. Однак цю за­яву ме­ра акти­ві­сти сприйня­ли де­що ске­пти­чно. По-пер­ше, не ба­чать сут­тє­вих ре­зуль­та­тів від ре­форм у Бо­ро­дян­ці, по-дру­ге, не ро­зу­мі­ють, звід­ки мі­сто ві­зьме ко­шти на су­час- ний центр, при­найм­ні у цьо­го­рі­чно­му мі­сько­му бю­дже­ті та­ких ста­тей ви­трат не пе­ред­ба­че­но.

ЩО ЧЕ­КАЄ НА СТАРИЙ ПРИХИСТОК?

Во­дно­час в окре­мо­му до­ру­чен­ні мі­сько­го го­ло­ви іде­ться, що «мі­сто по­чи­нає про­е­кту­ва­н­ня та бу­дів­ни­цтво су­ча­сно­го «Цен­тру за­хи­сту тва­рин» — із гі­дни­ми умо­ва­ми утри- ма­н­ня, з пов­но­цін­ним хар­чу­ва­н­ням, вет­до­по­мо­гою, цьо­го ро­ку бу­дуть здій­сне­ні прое­кт­ні ро­бо­ти, а з на­сту­пно­го — роз­по­чне­ться бу­дів­ни­цтво». Ра­дник мі­сько­го го­ло­ви Дми­тро БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ на сво­їй сто­рін­ці у Facebook де­таль­ні­ше опи­сав при­чи­ни та­ко­го рі­ше­н­ня: «На при­ту­лок у Бо­ро­дян­ці над­хо­дить ба­га­то скарг, він зна­хо­ди­ться да­ле­ко від сто­ли­ці (за 70 км), то­му но­вий центр — це пра­виль­ний крок. Бу­дів­ни­цтво цен­тру бу­де на ву­ли­ці Ав­то­пар­ко­вій — мі­сці, де Ки­їв ко­лись пла­ну­вав бу­ду­ва­ти про­філь­ний об’єкт, але так йо­го і не роз­по­чав».

Зі слів Бі­ло­цер­ків­ця, старт бу­дів­ни­цтва за­пла­но­ва­но на 1 черв­ня 2018 ро­ку, при­ту­лок бу­де роз­ра­хо­ва­ний на ти­ся­чу місць. Ра­дник ме­ра на­га­дав, що ре­ор­га­ні­за­ція при­хис­тку за­вер­ши­ться вже от-от, 1 кві­тня 2017 ро­ку, а до трав­ня три­ва­ти­муть ро­бо­ти що­до по­лі­пше­н­ня умов у ньо­му. Що бу­де зі ста­рим при­тул­ком пі­сля кві­тня, мі­сто ще не знає. Мо­жли­во, йо­го пе­ре­да­дуть гро­мад­ським ор­га­ні­за­ці­ям або під управ­лі­н­ня Ки­їв­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції. Та­кий під­хід де­що див­ний, бо на­ві­що за­раз вкла­да­ти ко­шти у те, чим мі­сто не пла­нує ко­ри­сту­ва­ти­ся? Іно­ді справ­ді лег­ше збу­ду­ва­ти но­ве, чим пе­ре­кро­ї­ти ста­ре. Про­те будь-яка но­ва­ція кра­ще спри­йма­є­ться мі­стя­на­ми, ко­ли має ма­те­рі­аль­не під­твер­дже­н­ня. У да­но­му ра­зі — кон­кре­тні про­е­кти, ко­што­ри­си та пе­ред­ба­че­ні у мі­сько­му бю­дже­ті стат­ті ви­трат.

ОСНОВ­НА МІ­СІЯ — РО­ДИ­НА ДЛЯ ПЕ­СИ­КІВ

По­ки ж ні­чо­го цьо­го не­має. Є ли­ше два про­е­кти май­бу­тньо­го цен­тру: один мі­ський, ін­ший ? во­лон­тер­ський. Не­що­дав­но йо­го обго­во­рю­ва­ли на зу­стрі­чі зоо­за­хи­сни­ків із чи­нов­ни­ка­ми про­філь­них де­пар­та­мен­тів КМДА. Як по­ді­ли­ла­ся з «Днем» Юлія ПЕТРЕНКО, за­снов­ни­ця БО «Ма­лень­кі сер­ця» , ко­тра що­ти­жня на­ві­ду­є­ться до Бо­ро­дян­ки як во­лон­тер, мі­сто всер­йоз на­ла­што­ва­не збу­ду­ва­ти но­вий центр для тва­рин. За її сло­ва­ми, на­ра­зі чи­нов­ни­ки спіль­но з акти­ві­ста­ми та ар­хі­те­кто­ра­ми шу­ка­ють ком­про­мі­сний ва­рі­ант про­е­кту.

«У май­бу­тньо­му центр бу­де на­да­ва­ти до­по­мо­гу тва­ри­нам су­мі­сно з ве­те­ри­нар­ни­ми клі­ні­ка­ми, це бу­де пункт пе­ре­трим­ки тва­рин, але основ­не зав­да­н­ня но­во­го при­хис­тку — це адо­пція, тоб­то зна­хо­дже­н­ня сім’ї для тва­рин, — по­яснює Юлія Петренко. — Та­кож пла­ну­є­ться со­ці­а­лі­за­ція тва­рин із про­блем­ним ха­ра­кте­ром, з ни­ми пра­цю­ва­ти­муть кі­но­ло­ги. Центр бу­де тим но­сі­єм, який до­не­се до су­спіль­ства, що тре­ба не ку­пу­ва­ти но­вих тва­рин, а ви­рі­шу­ва­ти про­бле­му ву­ли­чних. То­му ми — за но­вий центр, но­ву ко­ман­ду та гу­ман­ні ме­то­ди ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми».

ЗАГУБЛЕНА НА­ДІЯ

«За» но­вий су­ча­сний при­ту­лок ви­сту­па­ють й ін­ші во­лон­тер­ські іні­ці­а­ти­ви, однак по­ки що спри­йма­ють цю ідею ске­пти­чно та не­до­вір­ли­во. Акти­віс­тка та за­снов­ни­ця при­ва­тно­го при­тул­ку «Хи­тро­мор­дик» Ма­рія НІКІТОЧКІНА на­га­дує, що пе­ред про­ве­де­н­ням чем­піо­на­ту з фут­бо­лу в Укра­ї­ні Єв­ро-2012 пар­ла­мент ра­ти­фі­ку­вав Єв­ро­пей­ську кон­вен­цію що­до за­хи­сту прав до­ма­шніх тва­рин. То­ді ж бу­ла прийня­та по­ста­но­ва уря­ду про ство­ре­н­ня у Ки­є­ві но­во­го при­тул­ку для без­ха­тніх чо­ти­ри­ла­пих. Ко­ли­шній мер сто­ли­ці Оле­ксандр По­пов на­віть зна­йшов для цьо­го зе­мель­ну ді­лян­ку й роз­по­чав бу­дів­ни­цтво. Однак че­рез по­дії на Май­да­ні все сти­хло. Ві­та­лій Кли­чко мав би про­дов­жи­ти до­бру спра­ву, акти­ві­сти зу­стрі­ча­ли­ся з ним та роз­по­від­а­ли, що для цьо­го вар­то зро­би­ти. А са­ме — по­да­ти за­яв­ку до Мі­ні­стер­ства еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів на ви­ді­ле­н­ня ко­штів для бу­дів­ни­цтва при­тул­ку, са­ме та­ку про­це­ду­ру пе­ред­ба­ча­ла уря­до­ва по­ста­но­ва.

«Від­то­ді управ­лі­н­ня еко­ло­гії КМДА три ро­ки шу­ка­ло прое­кт­но­ко­што­ри­сну до­ку­мен­та­цію на при­ту­лок, але ж усе бу­ло вже за­твер­дже­но. За­раз ні­би­то цю до­ку­мен­та­цію зна­йшли, бо ві­це-прем’єр В’яче­слав Ки­ри­лен­ко по­ру­шив пи­та­н­ня, що Єв­ро-2012 ми­ну­ло, а при­тул­ку не­має. Тут же з’яви­ла­ся за­ява ме­ра, що бу­ду­ва­ти­муть щось із 1 черв­ня 2018 ро­ку, але на це не за­кла­де­но гро­ші у мі­сько­му бю­дже­ті. І не­має за­яв­ки до Мі­н­еко­ло­гії. Та­кож Ві­та­лій Кли­чко ко­мен­тує, що цьо­го ро­ку спи­са­ли 20 міль­йо­нів гри­вень на ці ко­му­наль­ні під­при­єм­ства, і ли­ше 800 ти­сяч із них пі­шли на кор­ми для тва­рин. Але ми зна­є­мо, що зар­пла­ти у цих під­при­єм­ствах отри­му­ють «мер­тві ду­ші», ні­хто не по­ка­зує шта­тні роз­пи­си, гро­ші до со­бак не до­хо­дять», — го­во­рить Ма­рія Нікіточкіна.

Но­вий дім для чо­ти­ри­ла­пих — це шанс зро­би­ти Ки­їв мі­стом то­ле­ран­тно­го та гу­ман­но­го став­ле­н­ня до бра­тів на­ших мен­ших. І за ве­ли­ко­го ба­жа­н­ня це ціл­ком мо­жли­во.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.