Зер­ня­тко еко­сві­до­мо­сті зі ста­рих га­зет

Він­ни­цькі сту­ден­ти ви­на­йшли ці­ка­вий спо­сіб пе­ре­роб­ки ма­ку­ла­ту­ри

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

Ста­рі га­зе­ти, ре­фе­ра­ти та спи­са­ні зо­ши­ти — все це ви­ко­ри­сто­ву­ють сту­ден­ти Він­ни­цько­го те­ху­ні­вер­си­те­ту для пе­ре­роб­ки. Пе­ре­ко­ну­ють, що з ви­ко­ри­ста­но­го па­пе­ру мо­жна зро­би­ти не про­сто но­ві ар­ку­ші, а й ви­ро­сти­ти жи­ві кві­ти. Як це? Те­хно­ло­гія до­сить про­ста: ви­ко­ри­ста­ний па­пір рвуть не­ве­ли­ки­ми шма­тка­ми, пе­ре­ме­лю­ють йо­го з те­плою во­дою у блен­де­рі, отри­ма­ну ма­су рів­но­мір­но роз­по­ді­ля­ють на си­ті, щоб во­да сте­кла. На цій ста­дії до­да­ють на­сі­н­ня (на­при­клад, ма­ті­о­ли). Су­міш ви­су­шу­ють пра­скою або ж при­ро­днім шля­хом. В ре­зуль­та­ті отри­му­ють до­сить цу­пкий ар­куш па­пе­ру, на яко­му по­мі­тні ма­лень­кі на­сі­ни­ни май­бу­тніх ро­слин. З ньо­го мо­жна ви­го­то­ви­ти ві­таль­ну ли­стів­ку або ж об­кла­дин­ку для бло­кно­та. А ко­ли ро­слин­ка про­ро­сте, її пе­ре­са­джу­ють з па­пе­ро­во­го у зви­чай­ний ґрунт.

«Осо­бли­во охо­чі до ви­го­тов­ле­н­ня еко­бло­кно­тів чи ли­сті­вок із сюр­при­зом ді­ти та мо­ло­ді лю­ди. То­му ми вже зі­ні­ці­ю­ва­ли се­рію май­стер­кла­сів се­ред пред­став­ни­ків рі­зних гро­мад­ських об’єд­нань. Вчи­мо їх, як пе­ре­ро­бля­ти ма­ку­ла­ту­ру і ви­го­тов­ля­ти з неї су­ве­нір­ну про­ду­кцію з на­сі­н­ням усе­ре­ди­ні або на зво­ро­ті. Що по­са­ди­ти — ко­жен оби­рає са­мо­стій­но. Знаю то­чно, що в де­яких уча­сни­ків на­ших за­нять уже про­ро­сла ре­ди­ска і про­бив­ся крізь па­пір па­ро­сток май­бу­тньої ма­ті­о­ли, — роз­по­від­ає сту­ден­тка те­ху­ні­вер­си­те­ту, іні­ці­а­тор­ка май­стер­кла­сів Яна ЧАЙКОВСЬКА. — Проблема в то­му, що ба­га­то на­ших ді­тей не зна­ють, на­ві­що во­ни зби­ра­ють ма­ку­ла­ту­ру. Ска­за­ли в шко­лі при­не­сти, во­ни зі­бра­ли й при­не­сли. Ми ж на­ма­га­є­мо­ся їх мо­ти­ву­ва­ти, по­ка­за­ти на при­кла­ді, що від­хо­ди тре­ба сор­ту­ва­ти, бо су­хе по­бу­то­ве смі­т­тя під­ля­гає пе­ре­роб­ці. Спо­ді­ва­ю­ся, та­кий ори­гі­наль­ний спо­сіб під­ви­щить еко­сві­до­мість він­ни­чан і збе­ре­же при­ро­ду».

Яна ка­же, що ідея пе­ре­ро­бля­ти ма­ку­ла­ту­ру і ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти її як «ґрунт» для про­ро­ста­н­ня ро­слин ви­ни­кла у неї пі­сля то­го, як її ко­ман­да май­бу­тніх ін­же­не­рів ви­гра­ла на­ціо­наль­ні зма­га­н­ня сту­дент­сько­го кон­кур­су со­ці­аль­них про­е­ктів «Ена­ктус» і від­ві­да­ли Ка­на­ду. За оке­а­ном він­ни­чан най­біль­ше вра­зи­ла еко­сві­до­мість мі­сце­вих жи­те­лів.

«Мо­жна при­вез­ти будь-які те­хно­ло­гії в Укра­ї­ну, але цим укра­їн­ців бе­рег­ти при­ро­ду не на­вчи­ти. То­му ми ви­рі­ши­ли пра­цю­ва­ти са­ме у на­прям­ку під­ви­ще­н­ня еко­сві­до­мо­сті на­шої гро­ма­ди. Рі­зни­ми кре­а­тив­ни­ми, твор­чи­ми за­хо­да­ми на­га­ду­ва­ти він­ни­ча­нам про ва­жли­вість бу­ти то­ле­ран­тним до при­ро­ди та спо­ну­ка­ти їх ду­ма­ти про «зе­ле­не» май­бу­тнє, — пе­ре­ко­нує дів­чи­на. — Зви­чай­но, на­ші еко­бло­кно­ти чи ли­стів­ки — це не ноу-хау, але ми до­да­ли до них «но­ве жи­т­тя» у ви­гля­ді на­сі­н­ня — зер­нин­ки еко­сві­до­мо­сті. Те­хно­ло­гію під­гле­ді­ли в ар­ген­тин­ців, які ви­ро­щу­ва­ли де­ре­ва з кни­жок. А в Япо­нії за­раз ду­же по­пу­ляр­ні га­зе­ти з на­сі­н­ням де­рев. Ми ж про­по­ну­є­мо на­шим ді­тям зда­ти ма­ку­ла­ту­ру, пе­ре­ро­би­ти її, ви­го­то­ви­ти но­вий ар­куш па­пе­ру і ви­ро­сти­ти на ньо­му свою ро­слин­ку. Це на­га­дує істо­рію Ма­лень­ко­го прин­ца, який до­гля­дав вла­сну тро­ян­ду».

Ек­спе­ри­мен­ту­ють він­ни­цькі сту­ден­ти на го­ло­му ен­ту­зі­а­змі, по­ки що жо­дної фі­нан­со­вої під­трим­ки во­ни не ма­ли. Але це не за­ва­жає їм пра­цю­ва­ти на­по­ле­гли­во і бу­ду­ва­ти гран­діо­зні пла­ни на май­бу­тнє. Най­біль­ше мрі­ють про те, щоб за­пу­сти­ти ма­со­ве ви­ро­бни­цтво су­ве­нір­ної про­ду­кції з пе­ре­ро­бле­но­го па­пе­ру із на­сі­н­ням. А пер­ші свої здо­бу­тки обі­ця­ють пре­зен­ту­ва­ти на еко­фе­сти­ва­лі, який від­бу­де­ться у Він­ни­ці на­при­кін­ці лі­та.

ФОТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.