Уче­твер­те – най­кра­ща

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Пі­дби­ва­ю­чи під­сум­ки спор­тив­но­го мі­ся­ця, НОК від­зна­чив пе­ре­дов­сім ви­со­кі здо­бу­тки на­ших стріл­ків на чем­піо­на­ті Єв­ро­пи в сло­вен­сько­му Ма­ри­бо­рі. Во­ло­да­ря­ми срі­бних на­го­род ста­ли Оле­на Ко­сте­вич (пнев­ма­ти­чний пі­сто­лет, 10 ме­трів) та Олег Царь­ков (пнев­ма­ти­чна гвин­тів­ка, 10 ме­трів). Ці ме­да­лі ста­ли най­ви­щи­ми на­го­ро­да­ми се­ред укра­їн­ських спортс­ме­нів в олім­пій­ських но­ме­рах про­гра­ми (се­ред до­ро­слих).

Пі­сля де­таль­но­го ана­лі­зу ви­сту­пів спортс­ме­нів та з ура­ху­ва­н­ням де­таль­них кон­суль­та­цій з Фе­де­ра­ці­єю стріль­би Укра­ї­ни, ко­мен­та­рів тре­нер­сько­го скла­ду збір­ної Укра­ї­ни зі стріль­би Ек­спер­тна ко­мі­сія ухва­ли­ла рі­ше­н­ня ви­зна­ти най­кра­щою спортс­мен­кою мі­ся­ця Оле­ну Ко­сте­вич.

Ві­дзна­чи­мо, що на шля­ху до фі­на­лу в Ма­ри­бо рі на ша олім пійсь ка чем пі он ка та дво ра зо ва брон зо ва при зер ка Ігор по­зба­ви­ла мо­жли­во­сті бо­ро­ти­ся за при­зо­ві мі­сця ві­до­му спортс­мен­ку з Гре­ції, олім­пій­ську чем­піон­ку та при­зер­ку Ігор-2016 Ан­ну Ко­ра­ка­кі. У фі­на­лі Оле­на Ко­сте­вич по­сту­пи­ла­ся ли­ше пе­ре­мо­жни­ці цьо­го чем­піо­на­ту Єв­ро­пи Зо­ра­ні Ару­но­вич, яка за­вер ши ла свій ви ступ зі сві­то­вим ре­кор­дом.

На­га­да­є­мо, що для Оле­ни Ко­сте­вич це че­твер­те ви­со­ке визнання НОК. Ра­ні­ше ти­тул най­кра­щої спортс­мен­ки во­на отри­му­ва­ла в трав­ні-2011, а та­кож в лю­то­му і жов­тні 2012 ро­ку.

ФОТО РЕЙТЕР

Най більш ти­ту ло ва ну укра­їн­ську пред­став­ни­цю ку льо­вої стріль би Оле ну Ко­сте вич ви­зна­но НОКом най­кра­щою спортс мен кою бе­рез ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.